0203“Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ; chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời” (IICôr 4:2 BHĐ).

Không có gì làm cho bạn nản lòng hơn là việc cố gắng trở thành người mà không phải là mình.

Nếu bạn cứ sống với bộ mặt bên ngoài vì sợ người khác biết rõ bản chất thật của bạn hoặc sợ rằng Chúa không thể yêu thương bạn, thì bạn sẽ lỡ mất điều tốt nhất mà Chúa đã định cho cuộc đời bạn.

Chúa không ban phước cho những người giả hình hay đạo đức giả. Nếu bạn muốn nhận được ơn phước Chúa trên cuộc đời mình, hãy ngừng cách sống chỉ cho sự chấp thuận, đồng tình của người khác và bắt đầu làm người được Chúa đã tạo dựng nên để làm. Chúa đã không tạo dựng nên bạn để làm bất cứ một người nào khác. Khi bạn lên thiên đàng, Chúa sẽ không hỏi, “Tại sao con lại không giống chị của con hay là đứa trẻ được ưa chuộng đó hay là người bạn thành đạt đó của con hơn?” Chúa muốn bạn chịu trách nhiệm về việc bạn đã hoàn tất mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn như thế nào.

Thế giới không cần người giống hệt như bạn hay giống bất kỳ ai khác. Thế giới thật sự cần bạn làm công việc mà Chúa dành cho bạn trên đất. Chúa đã hình thành nên bạn và cho bạn những ân tứ độc nhất vô nhị, và chúng ta sẽ lỡ mất điều ấy nếu bạn quyết tâm trở nên một người nào khác thay vì chính mình.

Phao-lô nói trong IICôr 4:2, Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ; chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời” (BHĐ). Phao-lô nói một cách khác rằng ông không che giấu hay đeo cho mình một mặt nạ giả tạo. Ông không giả vờ rằng mình làm một người nào khác. Và ông không bẻ cong Lời Chúa. Thay vào đó, ông giảng dạy một cách rõ ràng, cho mọi người thấy con người thật của ông là thế nào.

Không có gì khiến chúng ta mệt mõi, chán nản hơn là việc cố gắng làm hài lòng hết thảy mọi người. Tôi đã từng được đăng trên trang bìa của tạp chí Newsweek hai lần, một lần như người hùng (hero) và một lần như là người chẳng ra gì cả (zero). Đời là như thế! Ngay cả Chúa cũng không thể làm hài lòng hết thảy mọi người được. Khi một người nào đó đang cầu nguyện cho một ngày có tuyết, thì một người nào đó khác lại đang cầu nguyện cho một bầu trời xanh.

Nếu bạn luôn cố gắng để trở nên một người gì đó mà không phải là mình, bạn sẽ luôn bị căng thẳng và lo sợ bị lộ ra, và bạn sẽ dễ bị mõi mệt, chán nản, và kiệt sức.

Để đánh bại sự nản lòng, chỉ cần làm người mà Chúa đã tạo dựng nên theo mục đích của Ngài. Bạn không cần phải hoàn hảo để được Chúa ban phước bạn chỉ cần trung thực.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đang sống vì sự chấp thuận của Chúa hay sự chấp thuận của những người khác? Những người gần gũi nhất với bạn sẽ đồng ý hay không đồng ý với câu trả lời của bạn?

2.      Nhu cầu cần làm cho người khác hài lòng gây căng thẳng trong cuộc sống của bạn như thế nào?

3.      Tại sao Chúa muốn ban phước cho sự trung thực và chính trực của bạn?


 

Be Who God Created You To Be

By Rick Warren — 

“We don’t try to trick anyone or distort the word of God” (2 Corinthians 4:2 NLT).

Nothing is more discouraging than trying to be something you’re not.

If you maintain a façade because you’re afraid other people might find out who you are or God might not love you, then you’re going to miss out on God’s best for your life.

God does not bless fakes or phonies. If you want God’s blessing on your life, stop living for the approval of other people and start being who God made you to be. God didn’t create you to be somebody else. When you get to heaven, he isn’t going to ask, “Why weren’t you more like your sister or the popular kid or your successful friend?” He’s going to hold you accountable for how you fulfilled his purposes for your life.

The world doesn’t need two of you or anybody else. But the world does need you to do the work God has for you on earth. He shaped you and gifted you in a unique way, and we’re all missing out if you’re determined to be anyone but yourself.

Paul says in 2 Corinthians 4:2, “We don’t try to trick anyone or distort the word of God” (NLT). In other words, we’re not putting on a disguise or a phony mask. We’re not pretending we’re something we’re not. And we don’t twist the Word of God. Instead, we teach the truth plainly, showing everyone who we really are.

Nothing is more discouraging than trying to please everybody. I’ve been on the cover of Newsweek magazine twice, once as the hero and once as a zero. That’s just life! Even God can’t please everyone. When somebody’s praying for a snow day, someone else is praying for blue skies.

If you’re always trying to be something you’re not, you’re always going to be under stress and fear being exposed, and you’re going to be prone to discouragement.

To defeat discouragement, just be who God made you to be. You don’t have to be perfect for God to bless you—just be authentic.

Talk It Over

  • Are you living for God’s approval or the approval of others? Would the people closest to you agree or disagree with your answer?
  • How does the need to please others cause stress in your life?
  • Why would God want to bless your authenticity and integrity?