0204“Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình, nhưng truyền giảng Chúa Cứu Thế Jêsus, và vì Ngài, chúng tôi làm tôi tớ cho anh em” (IICôr 4:5 KTHĐ).

Càng sống một cuộc sống tập trung chỉ chú trọng đến bản thân mình chừng nào, bạn càng dễ bị nản lòng chừng nấy. Mỗi khi bạn quên rằng điều đó không phải là về mình, bạn sẽ trở nên kiêu ngạo hoặc sợ hãi hay cay đắng. Những cảm xúc đó sẽ luôn dẫn đến nản chí, ngã lòng bởi vì chúng khiến bạn chỉ tập trung vào chính bản thân mình.

Kinh Thánh nói trong IICô-rinh-tô 4:5, “Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình, nhưng truyền giảng Chúa Cứu Thế Jêsus, và vì Ngài, chúng tôi làm tôi tớ cho anh em” (KTHĐ).

Không phải là về bạn! Chúa đặt để bạn trên đất này, và Ngài có một sứ điệp muốn công bố cho thế giới thông qua bạn. Nhưng sứ điệp cuộc sống của bạn không phải là về bạn mà là về Chúa Cứu Thế Jêsus.

Tôi đã chọn năm chữ đó—“Không phải là về bạn”—để bắt đầu cuốn sách Sống Theo Đúng Mục Đích vì đó là sứ điệp phản lại với trào lưu văn hóa nhất mà bạn có thể rao giảng ra trong thế giới ngày nay. Hầu hết tất cả mọi thứ trong xã hội—các bài hát, các trò chơi điện tử, chương trình TV, tin tức và quảng cáo—đều bảo rằng bạn phải suy nghĩ đến bản thân mình trước.

Đôi khi tôi ước gì mình đã không viết câu đó trong sách vì tôi đã không biết rằng trong suốt quãng đời còn lại của mình, bản thân mình sẽ liên tục bị trắc nghiệm, kiểm chứng về điều mình đã viết. Tôi phải lặp đi lặp lại câu đó cho chính mình 20 lần mỗi ngày! Khi một người nào đó khen ngợi tôi, chỉ trích tôi, đánh giá sai về tôi, hay bất đồng ý kiến với tôi, tôi phải tự nhắc nhở cho chính mình rằng, “Không phải là về tôi.” Tại sao vậy? Bởi vì khi tôi tập trung vào tôi, tôi sẽ bị nản lòng.

Thay vào đó, như Phao-lô nói trong câu Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta làm tôi tớ vì cớ Chúa Jêsus. Điều đó có nghĩa là chúng ta được thôi thúc phục vụ người khác bởi vì những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta.

Chúa luôn quan tâm đến lý do tại sao bạn làm điều bạn đang làm hơn là những gì bạn thật sự đang làm. Chúa quan tâm đến động cơ của tấm lòng bạn. Lý do tại sao bạn làm một điều gì đó sẽ quyết định bạn sẽ làm điều đó trong bao lâu. Nếu bạn được thúc đẩy bởi tham vọng ích kỷ thì điều đó không bao giờ là động lực lâu dài được cả. Cuối cùng bạn sẽ nản lòng và bỏ cuộc.

Nhưng khi bạn được thôi thúc để làm một điều để phát triển Tin Lành và làm vinh hiển Chúa Jêsus, bạn sẽ có được động cơ thúc đẩy mạnh mẽ để hoàn thành công việc.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Những người thân cận bạn khích lệ bạn phục vụ người khác với sự khiêm nhường như Chúa như thế nào?

2.      Tình yêu của Chúa dành cho bạn đã thôi thúc bạn nghĩ đến người khác nhiều hơn về mình như thế nào?

3.      Chúa khích lệ bạn bằng cách nào khi bạn có động cơ đúng đắn?


 

 

It’s Not About You

By Rick Warren — 

“Our message is not about ourselves. It is about Jesus Christ as the Lord. We are your servants for his sake” (2 Corinthians 4:5 GW).

The more you lead a self-focused life, the more you’re prone to discouragement. Every time you forget that it’s not about you, you’re going to get prideful or fearful or bitter. Those feelings will always lead to discouragement because they keep you focused on yourself.

The Bible says in 2 Corinthians 4:5, “Our message is not about ourselves. It is about Jesus Christ as the Lord. We are your servants for his sake” (GW).

It’s not about you! God put you on this earth, and he has a message he wants to declare to the world through you. But your life message is not about you. It’s about Jesus Christ.

I chose those four words—“It’s not about you”—to start The Purpose Driven Life because that’s the most countercultural message you could give in today’s world. Nearly everything in society—songs, video games, TV shows, news stories, and advertisements—says you’ve got to think about yourself first.

Sometimes I wish I hadn’t put that sentence in the book, because I had no idea that for the rest of my life I was going to be constantly tested on that phrase. I have to repeat it to myself 20 times a day! When someone praises me, criticizes me, misjudges me, or disagrees with me, I have to remind myself, “It’s not about me.” Why? Because when I focus on me, I’m going to get discouraged.

Instead, as Paul says in today’s verse, we are servants for Jesus’ sake. That means we are motivated to serve others because of what Jesus has done for us.

God is always more interested in why you’re doing what you’re doing than he is in what you’re actually doing. He cares about the motivations of your heart. Why you’re doing something always determines how long you’re going to do it. If you’re motivated by selfish ambition, that will never be good enough. You’ll eventually get discouraged and quit.

But when you’re motivated to do something because of how it advances the Gospel and glorifies Jesus, you will have the encouragement you need to see it through.

Talk It Over

  • How do the people closest to you encourage you to serve others with Christ-like humility?
  • How does Jesus’ love for you motivate you to think of others more than you think of yourself?
  • How does God encourage you when you have the right motivation?