0202“Do lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi được uỷ thác chức vụ truyền bá Phúc âm, nên chẳng thối chí ngã lòng” (IICôr 4:1 KTHĐ).

Bạn có biết là Đức Chúa Trời yêu thương bạn hay không? Có lẽ bạn đã nghe lẽ thật đó suốt cả đời rồi!

Nhưng nếu bạn biết Chúa yêu bạn, bạn có cảm nhận và nhìn biết được tình yêu của Chúa không? Khi bạn không còn tin rằng mình được Chúa yêu thương nữa, bạn có thể bắt đầu cảm thấy nản lòng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu bạn không tin Chúa yêu thương bạn thì bạn không thể kinh nghiệm được ân điển và sự thương xót của Ngài.

Cách tốt nhất để đánh bại sự ngã lòng là nhớ lại Chúa yêu thương bạn đến dường nào và cứ tập trung vào lẽ thật đó.

Do lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi được uỷ thác chức vụ truyền bá Phúc âm, nên chẳng thối chí ngã lòng” (IICôr 4:1 KTHĐ).

Thương xót là gì? Thương xót là khi Chúa ban cho bạn những gì bạn cần chứ không phải những gì bạn đáng nhận lấy. Thương xót là khi Chúa biết mọi sai phạm bạn đã từng làm, sẽ làm mà Ngài vẫn ban cho mọi sự tốt lành trong cuộc sống của bạn. Sự thương xót của Chúa là điều giúp bạn tiếp tục bước tới khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, mệt mỏi hay chán nản.

Nhiều người đã là Cơ-đốc-nhân trong một thời gian dài nhưng vẫn không cảm nhận được tình yêu thương của Chúa bởi vì họ chỉ nghĩ rằng Chúa nói với họ bằng một giọng điệu phê phán. Nhưng nếu giọng nói bạn đang nghe luôn luôn là tiêu cực thì đó không phải là tiếng Chúa.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn. Mục đích đầu tiên của cuộc đời bạn không phải là để cho bạn làm việc thiện việc lành. Mục đích đầu tiên của cuộc đời bạn thậm chí không phải là để cho bạn yêu mến Chúa.

Mục đích đầu tiên của cuộc đời bạn chính là để cho Chúa yêu thương bạn. Khi bạn làm điều đó và kinh nghiệm được sự thương xót và ân điển của Chúa, bạn sẽ được tự do để theo đuổi tất cả những gì Chúa đã hoạch định cho cuộc đời của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những trường hợp nào thường ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ Chúa sẽ coi mình như thế nào?

2.    Bạn cảm thấy Đức Chúa Trời thường nói với bạn bằng giọng tiêu cực hay yêu thương? Tại sao vậy?

3.    Làm thế nào chúng ta có thể để cho Chúa yêu thương mình? Bạn muốn thay đổi điều gì về cách bạn suy nghĩ trong lãnh vực đó?


 

 

 

How To Defeat Discouragement

By Rick Warren — 

“It is God himself, in his mercy, who has given us this wonderful work of telling his Good News to others, and so we never give up” (2 Corinthians 4:1 TLB).

Do you know that God loves you? Maybe you’ve heard that truth all your life!

But if you know God loves you, do you sense and recognize God’s love? When you stop believing you are loved by God, you can start to get discouraged. Why? Because if you don’t believe God loves you, then you can’t experience his grace and mercy.

The best way to defeat discouragement is to remember how much God loves you and to stay focused on that truth.

“It is God himself, in his mercy, who has given us this wonderful work of telling his Good News to others, and so we never give up” (2 Corinthians 4:1 TLB).

What is mercy? Mercy is when God gives you what you need, not what you deserve. Mercy is when God knows every mistake you’ve made and will ever make, and he still gives you every good thing in your life. God’s mercy is what keeps you going when you feel hopeless or worn down or discouraged.

A lot of people who have been Christians for a long time don’t sense God’s love because they only think God speaks to them in a critical voice. But if the voice you’re listening to is always negative, it’s not God.

God made you to love you. The number one purpose of your life is not for you to do good. The number one purpose of your life is not even for you to love God back.

The number one purpose of your life is to let God love you. When you do that and experience his mercy and grace, you’ll be free to pursue all that he has planned for your life.

Talk It Over

  • What circumstances most often affect how you think God views you?
  • Do you feel like God more often speaks to you in a negative voice or in love? Why?
  • How do you let God love you? What do you want to change about the way you think in that area?