“Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng. Các môn đệ vô cùng kinh ngạc bảo nhau, 'Người nầy là ai mà đến sóng và gió cũng vâng lệnh?’” (Ma-thi-ơ 8:26-27)

Bất cứ khi nào bạn ở trong một tình thế mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được, hãy chuyển sự tập trung của bạn sang sự lớn lao, cả thể của Chúa. Điều đó gọi là thờ phượng, và đó là liều thuốc giải thứ ba để cự địch lại những trận gió có khả năng hủy phá đời sống.

Trong những ngày bão tố – khi sức khỏe của bạn suy giảm, vợ hay chồng của bạn không chung thủy, hoặc bị bạn bè chỉ trích – bạn phải có một sự lựa chọn. Có phải bạn sẽ lo lắng không?  Hay là bạn sẽ thờ phượng?

Có một thí dụ rất hay về điều này trong Tân Ước. Chúa Jêsus đang trên thuyền với các môn đồ Ngài tại biển Ga-li-lê. Biển Ga-li-lê, thời đó - và bây giờ vẫn còn - là một hồ nước rất lớn, vì vậy rất dễ cho các cơn bão ập đến bất ngờ. Và đó chính là điều đã xảy ra.

Ma-thi-ơ 8:24-25 nói rằng, “Bỗng có cơn bão lớn nổi lên trên mặt hồ, sóng ào ạt tràn ngập thuyền. Nhưng Chúa Jêsus đang ngủ. Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: 'Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi sắp chết chìm rồi!’”

Chiếc thuyền bị xô dạt, chao đảo, nhưng Chúa Jêsus vẫn tiếp tục ngủ. Chúa vẫn bình an, không hề lo lắng. Nhưng các môn đồ thì kinh hoảng.

Chúa Jêsus nói với họ rằng, “'Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ hãi?’ Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng. Các môn đệ vô cùng kinh ngạc bảo nhau, 'Người nầy là ai mà đến sóng và gió cũng vâng lệnh?’”  (Ma-thi-ơ 8:26-27).

Toàn bộ kinh nghiệm này đã khiến cho các môn đồ kinh ngạc và kính sợ Chúa Jêsus. Trong phút chốc họ đã quên mất đi rằng Chúa Jêsus là ai. Nhưng khi họ thấy Chúa thể hiện quyền năng của Ngài trên thiên nhiên, điều này đã chuyển sự tập trung của họ từ sự sợ hãi sang sự vĩ đại cả thể của Chúa. Nói một cách khác, kinh nghiệm đó đã khiến cho họ thờ phượng.

Thờ phượng là một cách để bạn giương buồm lên để cho những cơn gió của đời sống đưa bạn theo hướng mình muốn – hướng đến Chúa Jêsus. Gió bão có thể đẩy bạn đi lệch hướng và đe dọa nhấn chìm bạn xuống. Thay vào đó, hãy để những cơn gió của sự đau đớn, chấn động, và căng thẳng thúc đẩy bạn tập trung vào Chúa và giương buồm lên hướng về Ngài.

Bạn đang sợ hãi điều gì trong giai đoạn này của đời sống mình? Cho dù đó là điều gì, với Chúa Jêsus ở trong thuyền của bạn, thuyền của bạn sẽ không cách nào bị đắm. Chúa có quyền trên thiên nhiên – và trên cả mọi điều khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những cơn bão trong đời sống đã kéo bạn đến với Chúa như thế nào? Khi nào thì những cơn bão đã đẩy bạn ra xa khỏi Chúa?

2.    Hãy chia sẻ lại một lần mà bạn đã thấy Chúa thể hiện quyền năng Ngài trên thiên nhiên. Bạn đã phản ứng lại như thế nào?

3.    Lần cuối cùng mà bạn cảm thấy kinh ngạc, kính sợ về Chúa Jêsus là lúc nào? Đó là những hoàn cảnh như thế nào?

 

 

 


HOW GOD’S GREATNESS REMOVES FEAR

By Rick Warren —

“He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, 'What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him!’” (Matthew 8:26-27 NIV).

Any time you’re in a situation you have absolutely no control over, switch your focus to the greatness of God. That’s called worship, and it’s the third antidote for withstanding the potentially devastating winds of life.

During stormy days—when your health is declining, your spouse is unfaithful, or your friends are critical—you have a choice to make. Are you going to worry? Or are you going to worship?

There is a beautiful example of this in the New Testament. Jesus is out in a boat with his disciples on the Sea of Galilee. The Sea of Galilee was—and still is—a huge lake, making it easy for storms to come up suddenly. And that’s exactly what happened.

Matthew 8:24-25 says, “Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, 'Lord, save us! We’re going to drown!’” (NIV).

The ship was tossing and turning, but Jesus kept on sleeping. He was at peace; he wasn’t worried. But the disciples were panicked.

Jesus said to them, “'You of little faith, why are you so afraid?’ Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, 'What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him!’” (Matthew 8:26-27 NIV).

The entire experience left the disciples in awe of Jesus. They had forgotten for a moment who Jesus was. But when they saw him display his power over nature, it turned their focus away from their fear and onto God’s greatness. In other words, the experience made them worship.

Worship is one way to set your sail so that the winds of life drive you in the direction you want to go—toward Jesus. Stormy winds can push you off course and threaten to drown you. Instead, let winds of pain, trauma, and stress drive you to focus on God and set your sail toward him.

What are you afraid of in this season of your life? Whatever it is, with Jesus is in your boat, your boat is unsinkable. He has power over nature—and over everything else.

Talk It Over

- How have storms in your life drawn you to God? When have storms pushed you away from God?

- Describe a time you saw God display his power over nature. How did you react?

- When was the last time you were in awe of Jesus? What were the circumstances?