“Nếu các ngươi biết những điều nầy, các ngươi sẽ được phước miễn là các ngươi làm theo.” (Giăng 13:17)

Những cơn gió không thể kiểm soát được trong cuộc sống – cơn gió về mối quan hệ, cơn gió về tài chánh, và cơn gió thuộc linh – có thể làm cho bạn choáng ngợp và thổi bạn đi lệch hướng. Nhưng Lời Chúa chứa đựng những nguyên tắc để giúp bạn chống cự lại được với ngay cả những cơn gió khốc liệt nhất.

Hôm qua chúng ta đã xem đến tầm quan trọng của việc tiếp tục ở trong sự gắn kết với gia đình Hội Thánh của bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem đến một liều thuốc giải khác cho những cơn gió hủy phá: Hãy thực hành mọi điều bạn học được.

Chúa không muốn bạn chỉ nghe Lời Ngài. Ngài muốn bạn làm theo – vâng lời và thực hành Lời Chúa.

Kinh Thánh nói rằng: “Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng đá.” (Ma-thi-ơ 7:24-25)

Hãy để ý ba điều xảy ra trong một cơn bão. Mưa xuống tấn công vào nóc nhà của đời sống bạn. Nước dâng lên, làm ngập nền móng của đời sống bạn. Và gió thổi, đập vào những tường thành của đời sống bạn. Bạn bị tấn công ở trên, phía dưới, và xung quanh. Và bạn không thể kiểm soát được bất cứ điều nào.

Bạn làm gì với những điều mình không thể kiểm soát được trong đời sống – chẩn đoán bệnh mà bạn không thể kiểm soát, đứa con mà bạn không thể kiểm soát, hay khó khăn tài chánh mà bạn không thể kiểm soát? Bạn thực hành mọi điều mình đã học được trong Kinh Thánh. Và khi làm như vậy, bạn sẽ không ngã đổ vì nền móng của căn nhà bạn được xây trên vầng đá.

Vầng đá đó là gì? Vầng đá đó là Lời Đức Chúa Trời. Và bạn càng xây dựng cuộc sống của mình trên vầng đá đó chừng nào, bạn sẽ càng được vững chắc hơn. Cơn gió có thể đến và gây ra nhiều vấn đề phiền toái lớn lao, nhưng nó sẽ không phá hủy được cuộc sống của bạn khi bạn làm theo những gì Chúa dạy.

Giăng 13:17 nói rằng, “Nếu các ngươi biết những điều nầy, các ngươi sẽ được phước miễn là các ngươi làm theo.”

Câu Kinh Thánh đó không nói rằng bạn sẽ được phước nếu bạn biết những điều này. Nó nói rằng bạn sẽ được phước nếu bạn làm theo chúng.

Có thể bạn đang bước ra khỏi một giai đoạn bão tố ngay lúc này – hoặc có thể bạn đang sắp sửa phải trải qua một thời kỳ bão tố. Tôi không thể nào nhấn mạnh cho đủ được về điều này: Hãy xây dựng cuộc sống của bạn trên Lời không thể nào lay chuyển được của Đức Chúa Trời. Đó là nền tảng duy nhất bạn có thể tin cậy.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

- Khi bạn xây “nhà của mình” trên nền tảng của Lời Chúa, điều gì giữ nó không bị sụp đổ?

- Bạn gặp khó khăn về những lãnh vực nào trong việc vâng theo lời Chúa? Cho dù là việc bày tỏ lòng tử tế ở nhà hay sự kiên nhẫn tại nơi làm việc, tuần lễ này sẽ khác đi như thế nào nếu bạn làm theo những gì Chúa kêu gọi?

- Ai trong cuộc sống của bạn là gương tốt về một người luôn vâng theo Lời Chúa – chứ không chỉ biết Lời Chúa?

 

 

 

 


BLESSING COMES FROM DOING

By Rick Warren —

“Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (John 13:17 NIV).

The uncontrollable winds of life—relational winds, financial winds, and spiritual winds—can overwhelm you and throw you off course. But God’s Word is filled with principles to help you withstand even the toughest winds.

Yesterday we looked at the importance of staying connected to your church family. Today we’ll look at another antidote for destructive winds: Put into practice everything you learn.

God doesn’t just want you just to hear his Word. He wants you to do it—to obey it, to practice it.

The Bible says, “Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock” (Matthew 7:24-25 NIV).

Notice the three things that happen in a storm. The rain comes down, attacking the roof of your life. The streams rise, flooding the foundation of your life. And the winds blow, beating against the walls of your life. You’re getting it from the top, the bottom, and the side. And you have no control over any of it.

What do you do with the uncontrollable things of life—that diagnosis you can’t control, a child you can’t control, or financial hardship you can’t control? You put into practice everything you have learned in Scripture. And when you do, you won’t fall down because the foundation of your house is built on the rock.

What’s the rock? The rock is the Word of God. And the more you build your life on it, the more solid you’re going to be. The wind can come and cause enormous problems, but it won’t devastate your life when you’re doing what God says.

John 13:17 says, “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (NIV).

That verse doesn’t say you’ll be blessed if you know these things. It says you’ll be blessed if you do them.

Maybe you’re coming out of a stormy season right now—or maybe you’re about to go through one. I can’t stress it enough: Build your life on the unshakeable Word of God. It’s the only foundation you can trust.

Talk It Over

- When you build “your house” on the foundation of God’s Word, what keeps it from falling?

- In what areas do you struggle to obey God’s Word? Whether it’s showing kindness at home or being patient at work, how would this week look different if you acted on what God calls you to do?

- Who in your life is a good example of someone who consistently obeys God’s Word—not just knows God’s Word?