“Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con” (Giăng 14:18 NLT).

Đôi khi bạn thấy mình đang ở trong những tình thế mà mình không muốn và không thích. Thực ra sẽ có những ngày, bạn có thể cảm thấy như là những cơn bão tố của đời sống đang đe dọa nhấn chìm bạn xuống. Vậy làm thế nào để bạn không bị thổi bay đi bởi những cơn gió tàn phá của đời sống?  Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến ba phương thuốc giải cho những ngày bão tố: Giữ mối kết nối với gia đình thuộc linh của bạn, thực hành điều bạn đã học, và hướng sự tập trung mình vào sự vĩ đại cả thể của Chúa.

Đây là liều thuốc giải thứ tư: Hãy nhắc nhở mình rằng Chúa Jêsus quan tâm đến bạn nhiều đến thế nào.

Chúa Jêsus không những chỉ nhìn thấy sự vật vã chiến đấu của bạn, nhưng Ngài cũng quan tâm đến những điều bạn đang chiến đấu. Và không những chỉ quan tâm, nhưng Ngài cũng sẽ làm một điều gì đó.

Bạn có thể thấy được cách thức Chúa Jêsus thấy, quan tâm, và hành động này trong câu chuyện Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nước trong Mác 6:47-48: “Đến tối, thuyền ra đến giữa hồ, còn Chúa ở một mình trên đất liền. Ngài thấy các môn đồ chèo chống vất vả vì phải đương đầu với gió ngược. Không lâu lắm trước khi trời sáng, Chúa Jêsus đi trên mặt nước đến với họ.”

Các môn đồ đã có bốn điều chống nghịch lại họ: Trời tối, họ đang ở giữa hồ, họ chỉ có một mình, và “gió thổi nghịch lại với họ.”

Chúa Jêsus đã phản ứng lại như thế nào? Ngài không chỉ đứng trên bờ và bảo họ điều phải làm. Thay vào đó, Chúa đã đến với họ, trên mặt nước, vào lúc họ đang cùng đường. Ngài phán rằng, “Hãy vững lòng, ta đây, đừng sợ” (Mác 6:50 NIV). Sau đó Chúa Jêsus bước lên thuyền và cơn gió lặng đi.

Đó là điều Chúa Jêsus sẽ làm trong khoảnh khắc khốn cùng của bạn. Ngài quan tâm đến nỗi Ngài đi đến nơi bạn đang ở – cho dù bạn đang ở đâu – và can thiệp vào.

Các bạn thân mến, đó là Tin Lành. Chúa đã xuống thế gian và trở nên một người như chúng ta. Ngài đã gánh hết tất cả những nan đề của chúng ta và chết trên thập tự vì tội lỗi chúng ta. Chúa đã không chỉ từ trời lớn tiếng hô hoán xuống những lời chỉ dẫn. Ngài đã đến với chúng ta và nói rằng, “Ta sẽ giải quyết vấn đề mà con không thể giải quyết được.”

Tôi không biết ngay lúc này bạn đang phải trải qua những gì.  Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này: Bạn có thể cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng không phải như vậy. Chúa thấy bạn, quan tâm đến bạn, và ở cùng bạn – ngay cả những giờ phút tăm tối nhất của đêm bão tố dữ dội nhất.

Giăng 14:18 nói rằng, “Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.”

Cho dù bạn đang phải đối phó với vấn đề gì, hãy nhắc nhở mình rằng Chúa Jêsus quan tâm và hãy để Chúa đến với bạn ngày hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có khi nào bạn không muốn Chúa Jêsus thấy rằng bạn đang phải vật lộn trong đời sống và “chèo chống vất vả,” như đã nói đến trong Mác 6:48 không? Có bao giờ bạn muốn tự giải quyết những nan đề của mình không? Xin giải thích.

2.    Biết rằng Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa của mọi vật trong vũ trụ, kể cả nước, có khó để cho bạn hiểu được rằng làm thế nào để Chúa có thể đi bộ trên mặt nước không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Sau khi đọc bài tĩnh nguyện này, bạn có lời khuyên gì cho một người bạn ngay lúc này đang phải ở giữa một cơn bão tố?

 

 

 

 

 


JESUS SEES, CARES, AND COMES IN YOUR STRUGGLE

By Rick Warren —

“No, I will not abandon you as orphans—I will come to you” (John 14:18 NLT).

Sometimes you find yourself in situations you don’t want and don’t like. In fact, on some days you may feel like the storms of life threaten to drown you. So how do you keep from being blown over by life’s devastating winds? Over the last few days, we’ve looked at three antidotes for stormy days: Stay connected to your spiritual family, put into practice everything you’ve learned, and turn your focus to the greatness of God.

Here’s the fourth antidote: Remind yourself how much Jesus cares.

Not only does Jesus see your struggle, but he also cares about your struggle. And not only does he care, but he also does something about it.

You can see this pattern of Jesus seeing, caring, and doing in the story of Jesus walking on water in Mark 6:47-48: “Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars, because the wind was against them. Shortly before dawn he went out to them, walking on the lake” (NIV).

The disciples had four things going against them: It was dark, they were in the middle of a lake, they were alone, and “the wind was against them.” 

How did Jesus respond? He didn’t just stand on the shoreline and tell them what to do. Instead, he walked out to them—on the water—in their moment of desperation. He said, “Take courage! It is I. Don’t be afraid” (Mark 6:50 NIV). Then Jesus climbed into the boat and the wind calmed down.

That’s what Jesus does in your moment of desperation. He cares enough to walk out to where you are—wherever you are—and intervene.

Friends, that’s the Gospel. God came to Earth and became one of us. He took on all of our problems and died on the cross for our sins. He didn’t just shout instructions from heaven. He came to us and said, “I’ll solve the problem that you can’t solve.”

I don’t know what you’re going through right now. But I will tell you this: You may feel abandoned, but you’re not. God sees you, cares for you, and is with you—even in the darkest hour on the stormiest night.

John 14:18 says, “No, I will not abandon you as orphans—I will come to you” (NLT).

No matter what problems you’re up against, remind yourself that Jesus cares and let him come to you today.

Talk It Over

- Are there times when you don’t want Jesus to see you struggling in life and “straining at the oars,” as Mark 6:48 says? Do you ever want to just fix your problems yourself? Explain.

- Knowing that Jesus is the Creator of everything in the universe, including water, do you have a hard time understanding how Jesus can walk on water? Why or why not?

- After reading this devotional, what advice would you give to a friend who is in the middle of a storm right now?