0407Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình” (Ga-la-ti 6:5 NLT).

Sự lựa chọn của bạn vượt xa hơn hoàn cảnh của bạn nhiều.

Bạn có thể thấy điều này rõ ràng trong cách bạn sử dụng thì giờ của mình. Có lẽ bạn không thích cuộc sống của mình trở nên phức tạp và bận rộn như thế. Nhưng trừ một vài trường hợp ngoại lệ, không ai có thể bắt buộc bạn khiến cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp như vậy.

Bạn có quyền hạn, khả năng để đơn giản hóa cuộc sống của mình. Thật ra, Chúa muốn bạn phải có trách nhiệm về lịch hoạt động của mình và cẩn thận chọn cách mình sẽ sử dụng thì giờ như thế nào.

Bạn có biết được mình có bao nhiêu thời gian ở trên đất này không? Bạn chỉ có đủ thời gian để làm theo ý muốn của Chúa. Nói một cách khác, bạn được cho có thời gian vừa đủ để hoàn thành mục đích của mình. Khi bạn cố gắng làm nhiều hơn những gì Chúa đã định sẵn cho mình, điều tự nhiên xảy ra là bạn thấy mình thường không có đủ thời gian hay trở nên căng thẳng vì lịch trình quá bận rộn của mình.

Có thể bạn đã từng nghe nói: Nếu Ma-quỷ không thể làm cho bạn đồi bại, nó sẽ làm cho bạn bận rộn. Hắn sẽ khiến bạn bận rộn đến nỗi bạn không còn thì giờ cho những việc quan trọng như thì giờ ở riêng với Chúa, mục vụ phục vụ và sứ mệnh truyền giáo.

Bạn cần phải bỏ bớt đi những điều gì? Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 10:23, “’Mọi sự đều được phép làm,’ nhưng không phải mọi sự đều có ích” (KTHĐ). Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là: Rất nhiều điều không nhất thiết là sai nhưng chúng chỉ không cần thiết mà thôi. Đời sống thường là chọn lựa giữa “Tôi sẽ làm một điều tốt nào đó không?” hay “Tôi sẽ làm điều gì tốt nhất?”

Trong tuần lễ này, hãy dành thì giờ cầu nguyện về lịch hoạt động của bạn. Xin Chúa chỉ cho bạn những điều nào nằm trong mục đích Chúa dành cho bạn. Khi bạn làm điều này, tôi cầu nguyện để bạn sẽ thấy những sự căng thẳng mình được giảm xuống và bạn có được cảm giác thỏa lòng mỗi khi chỉ làm những gì Chúa tạo dựng nên bạn để làm.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy làm một danh sách các hoạt động và trách nhiệm gây cho bạn căng thẳng. Xin Chúa giúp bạn biết được những việc gì trong lịch mà Ngài không có ý định để bạn làm.

2.    Bạn tin rằng Chúa muốn bạn tập trung thì giờ và sức lực mình vào đâu?

3.    Những lựa chọn nào bạn cần làm sẽ giúp bạn tập trung nhiều hơn vào những gì Chúa đã dự định cho bạn?

 

Bạn đã phó thác cuộc sống của mình cho Chúa Cứu Thế chưa?

Bất kể bạn đã làm gì hay đã ở đâu, bạn có một chỗ trong gia đình đời đời của Chúa. Chúa đang sẵn sàng và chờ đợi bạn. Chỉ cần tin và tiếp nhận. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

 

 

YOUR CHOICES CONTROL YOUR CALENDAR

By Rick Warren — 

“We are each responsible for our own conduct” (Galatians 6:5 NLT).

Your choices are far more powerful than your circumstances.

You can see that clearly in how you spend your time. You may not like how complicated and busy your life has become. But with few exceptions, no one is forcing you to keep your life complicated.

You have the power to simplify your life. In fact, God expects you to assume responsibility for your calendar and to carefully choose how you spend your time.

Do you know how much time you have here on earth? You have just enough time to do God’s will. In other words, you’ve been given just enough time to fulfill your purpose. When you try to do more than God planned for you, it’s only natural that you find yourself constantly out of time or stressed over your schedule.

You may have heard the saying: If the Devil can’t make you bad, he’ll make you busy. He’ll get you so busy that you don’t have time for the important stuff—time alone with God, ministry, and mission.

What do you need to let go of? The Bible says in 1 Corinthians 10:23, “'Everything is permissible,’ but not everything is helpful” (HCSB). What does that mean? It means this: A lot of things aren’t necessarily wrong; they’re just not necessary. Life often means choosing either “Am I going to do something good?” or “Am I going to do what’s best?”

Take some time this week to pray over your calendar. Ask God to show you what parts of it are part of his purpose for you. As you do this, I pray that you will find relief from stress and a new sense of satisfaction as you do only the things God created you to do.

Talk It Over

Make a list of the activities and responsibilities that are causing you stress. Ask God to help you determine the things on your schedule that he never intended for you to do.

Where do you believe God wants you to focus your time and energy?

What choices do you need to make that will help you focus more on what God has planned for you?

Have you committed your life to Christ?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Start with this prayer:

“Dear God, I know when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. I want to live the rest of my life by your priorities, not my own. In Jesus’ name. Amen.”