0408“Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 1:6 TTHĐ).

Phải mất nhiều năm để một người lớn lên và bước vào tuổi trưởng thành. Phải mất cả một mùa để trái cây lớn lên và chín. Sự phát triển về thể chất và việc được trưởng thành cũng cần phải mất thời gian.

Điều này cũng đúng cho sự tăng trưởng thuộc linh. Sự phát triển để có được tính cách giống như Chúa Cứu Thế không thể vội vàng, hấp tấp được. Cũng vậy, bông trái của Thánh Linh chỉ có thể phát triển theo thời gian.

Trong quá trình phát triển thuộc linh, Đức Chúa Trời dần dần tỏ ra cho thấy những phần trong đời sống của bạn cần được thay đổi để trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn trước khi biết Chúa. Ngài có thể đã để bạn phải trải qua nhiều nan đề. Những khó khăn trong cuộc sống giúp bạn tập trung vào Chúa và cho bạn thấy được đời sống của mình dựa trên một nền tảng vững chắc (Và, thật ra, chính nền tảng hay xao động đó chính là nguyên nhân khởi đầu của các nan đề).

Chúa Jêsus muốn bạn dâng tất cả đời sống của bạn lên cho Ngài. Chúa không muốn một phần nhỏ của con người bạn. Ngài muốn làm chủ toàn thể con người của bạn.

Điều đó cũng giống như thế này: Khi bạn mở cửa của đời sống mình ra cho Chúa Jêsus, Ngài sẽ bước vào. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang mời Chúa vào nhà bạn. Tại phòng khách, bạn nói với Chúa, “Ngôi nhà này là thuộc về Chúa và con muốn sống theo cách Chúa muốn con sống.”

Khi ở tại nhà bếp, bạn nói, “Chúa là gia đình của con. Trên thực tế, thật ra, con bây giờ là một thành viên trong gia đình Chúa và con thật biết ơn vì tất cả những điều Chúa chu cấp cho con.” Và cứ như thế, cho đến khi bạn đến một cánh cửa đóng chặt. Chúa Jêsus muốn bước vào, nhưng bạn lại nói, “Không được, đó là phần đời sống riêng của con. Con không muốn Chúa bước vào.”

Khi bạn mời Chúa Jêsus vào trong cuộc đời mình, chẳng phải bạn đã giao mọi sự cho Chúa sao? Có phải bạn cưỡng lại những nỗ lực của Chúa giúp bạn trưởng thành vì bạn khăng khăng muốn giữ lại một số điều nào đó sau cánh cửa đóng kín? Chúa Jêsus không muốn bạn giới hạn cách thức hay nơi nào Chúa có thể làm việc trong đời sống của bạn. Nếu không thì bạn đang giới hạn mức độ bạn có thể trưởng thành đến thế nào.

Chúa Jêsus muốn bạn trao cho Ngài toàn thể con người của bạn.

Bạn có thể cho rằng mình đã dâng tất cả của mình cho Chúa Jêsus, nhưng sự thật là bạn vẫn còn nắm giữ lại phần nào của cuộc đời đó. Chúa Jêsus không tức giận bạn. Ngài chỉ đơn giản muốn cùng làm với bạn để giúp bạn biết được những lãnh vực mà bạn cần phải phó thác cho Ngài.

Đó là một quá trình lâu dài — và có những lúc bạn sẽ cảm thấy nó đang là một cuộc tranh đấu hay thậm chí là một trận chiến đang xảy ra. Nhưng tin mừng ở đây là kết quả bạn sẽ có là điều chắc chắn. Chúa đã hứa rằng Ngài, “đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 1:6 TTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Xin hãy kể lại kinh nghiệm của bạn với Chúa trước khi bạn tin Chúa. Chúa đã cho phép điều gì xảy ra trong cuộc đời của bạn để giúp bạn thấy được mình cần đến Ngài? Bạn đã đáp ứng lại như thế nào?

2.    Bạn đã có được sự trưởng thành thuộc linh như thế nào từ khi trở thành một Cơ đốc nhân?

3.    Những lãnh vực nào trong đời sống bạn chưa dâng hết lên cho Chúa?

 


 

 

 

 

 

SURRENDER WHAT JESUS UNCOVERS

By Rick Warren — 

“And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns” (Philippians 1:6 NLT).

It takes years for a person to grow to adulthood. It takes a full season for fruit to mature and ripen. Physical growth and maturity take time.

The same is true for spiritual growth. The development of Christlike character can’t be rushed. The fruit of the Spirit—like physical fruit—only develops with plenty of time.

During the process of spiritual growth, God slowly uncovers parts of your life that need to change in order to be more like Jesus.

Think of your life before Christ. He may have allowed you to experience problems. Life’s difficulties helped him get your attention and let you see your life was built on a faulty foundation (And, actually, it’s that faulty foundation that caused many of the problems in the first place).

Jesus wants you to surrender all of your life to him. He doesn’t want just a small portion of who you are. He wants access to all of you.

It’s like this: When you open the door of your life to Jesus, he comes in. Let’s imagine you invite him into your house. In the living room, you tell him, “This is your home now, and I want to live here the way you want me to live.”

In the kitchen, you say, “You’re just like family. In fact, really, I’m now part of your family, and I’m so grateful for all you provide.” And so it goes, until you get to a closed door. Jesus wants to go in, but you say, “No, that part of my life is closed to you. I don’t want you going in there.”

When you invited Jesus into your life, did you give him complete access? Have you resisted his efforts to help you mature because you insist on keeping some things behind closed doors? Jesus doesn’t want you to limit how or where he works in your life. Otherwise, you’re limiting how much you can mature.

Jesus wants you to give him all of yourself.

You may think you’ve surrendered all of your life to Jesus, but the truth is you’re still hanging on to some parts of your life. Jesus isn’t upset with you. He simply wants to work with you to help you uncover areas that you still need to surrender to him.

It’s a long process—and some days it will feel like a struggle or even a battle. But the good news is that the outcome is certain. God has promised that he, “who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns” (Philippians 1:6 NLT).

Talk It Over

  • Describe your experience with the Lord before you were a Christian. What did he allow to happen in your life that was meant to help you see your need for him? How did you respond?
  • How have you grown in spiritual maturity since you became a Christian?
  • What areas of your life have you not yet surrendered to the Lord?