0406“Hãy kiên tâm làm việc thiện, đừng chán nản, vì đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp” (Ga-la-ti 6:9 KTHĐ).

Có bao giờ bạn cảm biết có ai đó ở trong trường hợp vô vọng không? Rằng họ sẽ không bao giờ đến với Chúa Cứu Thế không? Có thể đó là một người bà con nghiện rượu, một người cha hoặc mẹ nghiện ngập, hay một người hàng xóm có mối liên hệ lệ thuộc một chiều vào người khác — một người có những tổn thương, lo âu, băn khoăn hay những thói quen ngăn trở họ biết Chúa.

Sự thật là, không có ai nằm ngoài tầm với của Chúa Jêsus cả!

Lần trước, bạn đã học về tầm quan trọng của nhóm nhỏ trong việc giúp đỡ những người “vô hy vọng” trong việc tìm được sự chữa lành. Chúng ta đã xem câu chuyện trong Lu-ca đoạn 5 về một nhóm người đã đem người bạn bại liệt của mình đến với Chúa Jêsus để được chữa lành. Câu chuyện đó đã cho chúng ta thấy ba đặc điểm (lòng thương xót, đức tin, và sự can thiệp) của một nhóm nhỏ được Chúa dùng để chữa lành. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét thêm bốn đặc điểm còn lại:

Kiên trì: Bạn có thể nản lòng khi cố gắng chia sẻ Tin Lành với gia đình, bạn bè và những người quen biết. Nhưng bạn không thể bỏ cuộc! Những người bạn trong Lu-ca đoạn 5 đã không để những khó khăn làm họ nản lòng. Đối với họ, đám đông ở giữa họ và Chúa Jêsus có nhiều đến đâu cũng không thành vấn đề. Ga-la-ti 6:9 nói, “Hãy kiên tâm làm việc thiện, đừng chán nản, vì đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp” (KTHĐ).

Sáng tạo: Những người bạn này đã dám làm một điều khác với bình thường. Họ đầy tính sáng tạo khi leo lên mái nhà và dỡ mái ra để đem một người đến với Chúa Jêsus. Hãy tưởng tượng họ đã làm nơi đó bừa bộn, lộn xộn đến thế nào! Hầu việc Chúa trong các mục vụ là hỗn độn vì nó liên quan đến con người. Những nhóm nhỏ không dám suy nghĩ theo một cách mới lạ sẽ không sẵn sàng chịu lấy sự hỗn loạn đủ để làm một công cụ cho việc chữa lành.

Hợp tác: Điều hiển nhiên là những người này đã cùng làm việc với nhau để đem bạn mình đến với Chúa Jêsus. Việc này cũng giống như vậy đối với các nhóm nhỏ. Người ta đến với Chúa Cứu Thế nhanh chóng hơn trong bối cảnh của một nhóm nhỏ có tương trợ. Một cộng đồng tương trợ là một nhân chứng mạnh mẽ cho Chúa.

Hy sinh: Bạn có bao giờ tự hỏi rằng ai đã trả tiền để sửa lại mái nhà không? Tôi nghĩ là nhóm bạn của người đó đã trả tiền cho việc sửa chữa. Họ không thể dỡ mái nhà ra và rồi để mặc cho người khác sửa chữa. Cho dù đó là thì giờ, tiền bạc, công sức hay một điều gì đi chăng nữa, sẽ luôn có một giá phải trả để đem một người đến với Chúa Cứu Thế. Lu-ca 16:9 nói, “Ta khuyên các con phải biết dùng của cải trần gian kết bạn, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà đời đời” (KTHĐ). Các nhóm nhỏ phải sẵn sàng hy sinh nếu họ muốn trở thành những người chữa lành trong thế gian này.

Chúa muốn dùng bạn để đem sự chữa lành đến cho những người không có hy vọng. Nhưng Ngài không kỳ vọng bạn phải làm điều đó một mình. Hãy thành lập một nhóm nhỏ với những người tin Chúa khác. Sau đó, hãy cầu xin Chúa ban cho sự kiên trì, sáng tạo, hợp tác và hy sinh cần thiết để đem hy vọng của Tin Lành đến cho những người đang không có chút hy vọng nào cả.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy kể lại thời gian khi mục vụ của bạn trở nên hỗn độn và bạn muốn bỏ cuộc. Điều gì đã khiến cho bạn tiếp tục. Có người nào đã giúp bạn vượt qua không?

2.    Nêu một số cách mà các thành viên của nhóm nhỏ có thể khích lệ nhau khi bị nản lòng trước những khó khăn?

3.   Bạn đã làm chứng ​​hoặc cầu nguyện cho những người nào trong cuộc sống của mình để họ được Chúa cứu? Nhóm nhỏ của bạn có thể giúp bạn trong việc làm chứng cho những người này như thế nào?


 

 

 

 

HOW TO HELP SOMEONE FIND HOPE AND HEALING, PART 2

By Rick Warren — 

“Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (Galatians 6:9 NIV).

Have you ever felt that someone was a hopeless case? That they never were going to come to Christ? Maybe it was an alcoholic relative, a drug-addicted parent, or a codependent neighbor—someone with a hurt, hang-up, or habit that kept them from knowing God.

The truth is, no one is outside of Jesus’ reach!

Yesterday you learned about the importance of small groups in helping “hopeless” people find healing. We looked at the story in Luke 5 of a group of men bringing their paralyzed friend to Jesus to be healed. That story showed three characteristics (compassion, faith, and intervention) of a small group that God uses to heal. Today we’re going to look at four more characteristics:

Persistence. You may get discouraged as you try to reach your family, friends, and acquaintances with the Gospel. But you can’t give up! The friends in Luke 5 didn’t let difficulties discourage them. It didn’t matter that crowds were between them and Jesus. Galatians 6:9 says, “Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up” (NIV).

Innovation. These friends dared to do something different. It’s pretty innovative to get up on a roof and tear it apart to get a guy to Jesus. Imagine the mess they made! Ministry is messy because it involves people. Small groups that won’t step out of the box won’t be willing to be messy enough to be instruments of healing.

Cooperation. Obviously, these men worked together to bring their friend to Jesus. It was too big of a job for one guy. It’s the same way with small groups. People come to Christ faster when they do it in the context of a supportive small group. A supportive community is a powerful witness for God.

Sacrifice. Have you ever wondered who paid for the roof after this story? I think the group of friends did. They wouldn’t just tear it up and leave it for someone else to fix. Whether it’s time, money, effort, or something else, there is always a cost to bringing someone to Christ. Luke 16:9 says, “Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home” (NLT). Small groups must be willing to make sacrifices if they’re going to be agents of healing in the world.

God wants to use you to bring healing to those without hope. But he doesn’t expect you to do it alone. Form a good small group of Christians. Then ask God for the persistence, innovation, cooperation, and sacrifice it will take to reach the hopeless with the hope of the Gospel.

Talk It Over

  • Describe a time when your ministry got messy and you wanted to give up. What kept you going? Did someone help you through it?
  • What are some ways small group members can encourage each other when they are discouraged by difficulties?
  • What people in your life have you witnessed to or prayed for God to save? How can your small group help you in your witness to these friends?