0683“Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí” (Rô 12:2 KTHĐ).

Khi bạn hiểu được năm yếu tố ảnh hưởng đến định dạng con người của bạn, bạn có thể bắt đầu trên con đường để trở thành người mà Chúa đã định cho mình. Hai yếu tố đầu tiên là cấu tạo hóa học (bạn được tạo ra như thế nào) và những nối kết (các mối quan hệ của bạn); bạn là thành phẩm của cách Chúa tạo dựng nên bạn và của các mối quan hệ trong đời sống của bạn. Hai yếu tố tiếp theo là hoàn cảnh và ý thức của bạn.

Hoàn cảnh là những điều xảy ra với bạn và xảy ra chung quanh bạn – không một điều nào bạn có thể kiểm soát được cả. Bạn là sản phẩm của những chấn thương, rắc rối, đau khổ, xấu hổ, cú sốc, áp lực và đau đớn đã hình thành cuộc đời bạn. Có lẽ thậm chí sự hành hạ đã ảnh hưởng đến con người của bạn. Nếu bạn đã từng trải qua một thảm họa hay một chuỗi những thất bại, những điều đó cũng để lại một dấu ấn không thể xóa đi được trong bạn.

Ý thức là cách bạn nói chuyện với chính mình. Châm 4:23 nói rằng, “Khá cẩn thận về cách con suy nghĩ; các tư tưởng sẽ định hình cuộc đời con” (TEV).

Những điều bạn nghĩ không cần phải là sự thật mới có thể làm tổn thương bạn; bạn chỉ cần tin chúng. Nếu bạn nói với bản thân mình rằng hôn nhân của bạn sẽ không lâu dài được, thì nó sẽ không kéo dài. Nếu bạn sợ bạn không thể làm được một điều gì đó, thì bạn sẽ không làm được. Suy nghĩ của bạn điều hành cuộc sống của bạn!

Nếu bạn giống như nhiều người, tin tưởng của bạn chứa đầy những lời nói dối mà bạn đã nghe được từ những người khác. Bạn lặp đi lặp lại những suy nghĩ đó trong đầu. Khi bạn để chúng âm ỉ và thối rữa, chúng sẽ đi sâu hơn vào trong ý thức của bạn và bắt đầu định hình con người của bạn. Sự thật ở đây là, nếu bạn nói chuyện với bạn bè theo cách mà bạn nói với chính mình, có lẽ bạn sẽ không còn là bạn của họ nữa.

Mặc dù đúng là tư tưởng của bạn định hình con người của bạn, nhưng cũng đúng là bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Rô 12:2 nói rằng, “Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí” (Rô 12:2 KTHĐ).

Hãy nhớ rằng: Hoàn cảnh của bạn có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng Chúa đang kiểm soát mọi sự; suy nghĩ của bạn định hình bạn, nhưng Chúa có thể giúp bạn suy nghĩ những tư tưởng tốt đẹp.

Hoàn cảnh và ý thức của bạn đã định nên con người của bạn cho đến ngày hôm nay. Nhưng khi tiến về phía trước, cách bạn đáp ứng lại với hoàn cảnh của mình và những ý tưởng bạn chọn để tin vào sẽ định hình phần còn lại của cuộc đời bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phản ứng tự nhiên của bạn trước một tình trạng hay hoàn cảnh khó khăn là gì? Bạn chạy trốn hay đối mặt với nó? Bạn lo lắng hay tin cậy Chúa?

2.    Ai hay là điều gì quanh bạn có ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn cách tiêu cực?

3.    Bạn cần thay đổi cách mình suy nghĩ như thế nào?

 

 

 


YOUR CIRCUMSTANCES AND THOUGHTS SHAPE YOU

By Rick Warren —

“Let God transform you into a new person by changing the way you think" (Romans 12:2 NLT).

When you understand the five factors that influence your identity, you can start on the road to becoming all God created you to be. The first two factors are chemistry (how you are made) and connections (your relationships); you are a product of the way God created you and of the relationships in your life. The next two factors are your circumstances and your consciousness.

Circumstances are the things that happen to you and around you—none of which you control. You are a product of the trauma, troubles, suffering, shame, shock, pressures, and pain that have shaped your life. Perhaps even abuse has affected your identity. If you’ve ever experienced a catastrophe or a series of failures, those too have left an indelible mark on who you are.

Consciousness is how you talk to yourself. Proverbs 4:23 says, “Be careful what you think, because your thoughts run your life” (NCV).

Your thoughts don’t have to be true to hurt you; you just have to believe them. If you tell yourself your marriage won’t last, then it won’t. If you’re afraid you can’t do something, then you won’t. Your thoughts run your life!

If you’re like many people, your thoughts are filled with the lies you’ve heard from others. You repeat those thoughts in your head. As you let them simmer and fester, they go deeper into your consciousness and begin to shape your identity. The truth is, if you talked to your friends the way you talk to yourself, you probably wouldn’t be friends with them anymore.

Though it’s true that your thoughts shape you, it’s also true that you can change the way you think. Romans 12:2 says, “Let God transform you into a new person by changing the way you think” (NLT).

Remember: Your circumstances may be out of your control, but God is in control of everything; your thoughts shape you, but God can help you think good thoughts.

Your circumstances and consciousness have shaped who you are up until today. But, moving forward, the way you respond to your circumstances and the thoughts you choose to believe will shape the rest of your life.

Talk It Over

- What is your natural response to a difficult situation or circumstance? Do you run away or face it? Do you worry or trust God?

- Who or what around you influences your thoughts in a negative way?

- How do you need to change the way you think?