0060“Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ” (Công Vụ 4:29).

Tất cả chúng ta đều có những nỗi lo sợ. Thông thường, chúng ta đã để cho sự sợ hãi cai trị đời sống của chúng ta và khiến chúng ta không dám đứng lên bênh vực cho những điều chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm. 

Giống như Đa-ni-ên đứng trong hang sư tử, chúng ta đối diện với những con người và những hoàn cảnh ngăm dọa hủy diệt chúng ta—và lời chứng của chúng ta cho Đấng Christ. Nhưng sự lựa chọn là của chúng ta.

Liệu chúng ta bị khuất phục bởi những sợ hãi hay chúng ta sẽ can đảm đứng lên cho Đức Chúa Trời bất chấp những nỗi sợ hãi đó?  Nếu bạn muốn vượt qua nỗi sợ hãi đang kéo bạn xuống, bạn cần phải biết rõ những lợi ích của việc lựa chọn can đảm đứng lên làm những gì Chúa muốn.

Quan trọng nhất, bạn cần phải thấy rằng làm điều Chúa muốn bạn làm là một chiến thắng rõ ràng đối với nỗi sợ hãi trong cuộc sống của bạn. Bởi vì sợ hãi lớn dần lên. Mỗi khi bạn chịu thua một nỗi sợ hãi, nó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Sự sợ hãi phát triển mỗi khi bạn từ chối làm những điều Chúa muốn bạn làm. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy bị dồn vào một góc tường.  Và khi nỗi sợ hãi phồng lớn lên, cuộc sống của bạn sẽ co nhỏ xuống.

Vậy bạn phải làm gì?

Hãy làm theo sự hướng dẫn của những Cơ Đốc Nhân trong Hôi Thánh đầu tiên. Chúng ta chắc chắn không phải là thế hệ đầu tiên của những Cơ-Đốc-Nhân phải đối diện với sự sợ hãi. Những tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đã phải đối diện với đủ mọi hình thức bắt bớ. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ cho chúng ta thấy cách họ đối đầu với sự sợ hãi. Trong Công Vụ chương 4 khi Phi-e-rơ và Giăng dạn dĩ rao giảng về Chúa Jêsus, họ đã gặp phải sự chống đối quyết liệt.

Vì vậy họ đã cầu nguyện, “Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ.” (Công 4:29)

Câu trả lời cho nỗi sợ hãi không phải là chịu thua nó mà là mạnh mẽ tiến lên đối đầu với nó. Bạn cần phải đứng lên chống lại sự sợ hãi. Sợ hãi không nghe theo logic, vì vậy cách duy nhất để thoát khỏi nỗi sợ hãi đó là tin cậy Đức Chúa Trời và đối mặt với sự sợ hãi.

Đừng bao giờ quên điều này, Đức Chúa Trời sẽ không rẽ sông Giô-đanh cho đến khi bạn bước bước đầu tiên xuống nước (xem Đức Chúa Trời đã làm điều này cho Ê-li và Ê-li-sê như thế nào trong 2Vua 2:8). Bạn bước một bước đức tin và rồi Chúa sẽ chỉ cho bạn con đường. Điều đó sẽ không xảy ra nếu bạn cứ ở trong sự sợ hãi.

Hôm nay, hãy bước một bước trong đức tin để nhìn xem sự sợ hãi sụp đổ khi Đức Chúa Trời hướng dẫn các bước của bạn.

Suy Gẫm & Thảo Luận

1. Thiếu can đảm xưng nhận niềm tin, đã làm nỗi sợ hãi phát triển trong bạn như thế nào?

2. Bạn thấy sự sợ hãi đã giảm đi như thế nào khi Bạn sống cách dạn dĩ cho Chúa?

3. Những sợ hãi nào bạn thấy khó vượt qua nhất trong đời sống hằng ngày của bạn? Tại sao như vậy? Làm thế nào để bạn có thể trao những điều đó cho Chúa?

 


Overcome Fear by Standing up for God

Fear Grows When We Refuse to Do What God Wants Us to Do

BY RICK WARREN —

“Lord, take notice of the threats they have made, and allow us, your servants, to speak your message with all boldness” (Acts 4:29 GNT).

We all have fears. Too often, though, we’ve let them rule over our lives and stop us from taking a stand for what we know God wants us to do.

Like Daniel standing in the lion’s den, we face people and situations that threaten to destroy us — and our witness for Christ. But the choice is ours.

Will we succumb to our fears or will we stand up for God in spite of those fears?

If you want to overcome fear that’s dragging you down, you need to clearly understand the benefits of choosing to stand up for what God wants.

Most importantly, you need to see that doing what God wants you to do is a clear victory over the fear in your life.

Because fear grows. Every time you give in to a fear, it becomes more intense.

Fear grows every time you refuse to do what God wants you to do. Eventually, you’ll feel cornered.

And when fear grows, your life shrinks.

So what do you do?

Follow the lead of early Christians. We’re certainly not the first generation of Christians to face fear. Early believers faced all kinds of persecution. The book of Acts shows us a bit about how they stood up to this fear. As Peter and John proclaimed Jesus boldly in Acts 4, they came up against fierce opposition.

So they prayed, “Lord, take notice of the threats they have made, and allow us, your servants, to speak your message with all boldness” (Acts 4:29 GNT).

The answer to your fear isn’t to give in to it. It’s to move forward boldly despite it. You stand up to the fear. Fear doesn’t respond to logic, so your only chance to get rid of the fear is to trust God and face the fear.

Never, ever forget this. God won’t part the Jordan River in front of you until you take your first step (see how God did this for Elijah and Elisha in 2 Kings 2:8). You take a step of faith and then God shows you the path. That won’t happen if you stand wrapped up in your fear.

Take a step in faith today and watch fear crumble in the process as God guides your steps.

Talk It Over

  • How have you seen fear grow in your life because you gave in to it?
  • How have you seen fear diminish in your life because you stepped out boldly for God?
  • What fears do you find the most difficult to overcome in your everyday life? Why? How can you give those to God?