0059“Còn vua, tâu vua Bên-xát-sa, con của vua ấy, dù vua biết hết các việc ấy, lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào” (Đa 5:22).

Đức Chúa Trời sẽ không dạy bạn điều gì mới nếu bạn chưa thực hành những điều trước đó Ngài đã dạy bạn.

Đức Chúa Trời không có hứng thú trong việc làm thỏa mãn trí tò mò của bạn. Ngài phán dạy bạn làm một điều gì đó rồi đợi bạn hành động. Khi bạn đã hành động rồi thì mới chuyển sang bước kế tiếp.

Bạn thấy đó, Đức Chúa Trời muốn bạn áp dụng chân lý đã học.

Nếu bạn chưa thực hành điều đã học thì kể như bạn chưa học được gì.

Bạn nói bạn tin Kinh Thánh, điều đó vẫn chưa đủ. Bạn cần phải làm theo những gì Thánh Kinh dạy dỗ.

Nếu không làm theo lời Thánh Kinh dạy, điều đó chứng tỏ bạn không thực sự tin Kinh Thánh.

Đó là điều chúng ta nhận thấy trong câu chuyện về vua Bên-xát-sa trong sách Đa-ni-ên. Ông mất hết mọi thứ vì không thực hành điều mình đã biết.

Vì kiêu ngạo, ông không chịu rút kinh nghiệm từ những bài học Đức Chúa Trời đã dạy ông nội của ông và vì thế mà đế quốc của ông sụp đổ.

Kinh Thánh ghi lại lời Đa-ni-ên nói với ông, “Còn vua, tâu vua Bên-xát-sa, con của vua ấy, dù vua biết hết các việc ấy, lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào.” (Đa 5:22).

Bên-xát-sa đã tận mắt chứng kiến vua Nê-bu-cát-nết-sa bị mất trí trong 7 năm vì lòng kiêu ngạo. Ông đã nhìn thấy mọi lỗi lầm ông nội mình phạm phải. Ông đã thấy ông nội ông trở về và sửa chữa những sai lầm ấy. Ông đã thấy cả những điều hay lẫn những cái dở trong đời sống của Nê-bu-cát-nết-sa, nhưng ông quyết định không quan tâm đến Chúa. Bên-xát-sa đã quyết định bỏ qua những bài học ấy.

Vì thế Đức Chúa Trời đã lấy vương quốc khỏi tay ông.

Bên-xát-sa biết nhưng không chịu học. Chúng ta cần hiểu được sự khác nhau giữa biết và học. Bạn có thể biết nhiều điều nhưng nếu không thực hành những điều đó, bạn chẳng học được gì. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những người làm theo Lời Chúa và điều đó có nghĩa là Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta từng bước trong đức tin, áp dụng những điều Ngài dạy dỗ.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1.      Đức Chúa Trời đã dạy bạn điều mới mẻ nào ngay sau khi bạn áp dụng điều Ngài vừa dạy dỗ?

2.      Có điều gì Chúa đã dạy dỗ nhưng bạn chưa thực hành? Nếu có, bạn có sẵn sàng thực hành ngay để tiếp tục tăng trưởng?

3.      Đức tin bạn được tăng trưởng ra sao khi chứng kiến những Cơ Đốc nhân khác áp dụng các chân lý Chúa dạy dỗ họ?

 

 

 


There’s a Difference Between Knowing and Learning

By Rick Warren —

 “You are his successor, O Belshazzar, and you knew all this, yet you have not humbled yourself” (Daniel 5:22 NLT).

God won’t teach you something new until you’ve put into practice what he’s already taught you.

God isn’t in the business of simply satisfying your curiosity. He tells you something and waits for you to act on it. Once you act on it, then you get to go to the next step.

You see, God wants you to apply the truth you’ve learned.

And you haven’t learned something until you’ve done it.

It’s not enough for you to tell people you believe the Bible. You must do what the Bible teaches.

If you don’t do what the Bible teaches, you don’t really believe it.

That’s what we see in the story of Belshazzar in the book of Daniel. He lost everything because he didn’t put into practice what he’d already learned.

He pridefully refused to learn the lessons that God had taught his grandfather. His empire fell because of that.

The Bible records Daniel telling him, “You are his successor, O Belshazzar, and you knew all this, yet you have not humbled yourself” (Daniel 5:22 NLT).

Belshazzar saw Nebuchadnezzar literally lose his mind for about seven years because of pride. He saw all the mistakes his grandfather made. He saw his grandfather come back and correct those things. He saw the good and the bad in Nebuchadnezzar’s life, and he chose to ignore God. Belshazzar chose to ignore the lessons.

So God took away his kingdom.

Belshazzar knew, but he didn’t learn. We need to understand the difference between knowing and learning. You can know a lot of things, but if you don’t act on them, you haven’t learned anything. God wants us to be doers of the Word, and that means he will support us as we step forward in faith, applying the things he’s taught us to do.

Talk It Over

  • How has God taught you something new immediately after you’ve applied the last thing he taught you?
  • Is there something God has taught you that you haven’t put into practice yet? If so, are you willing to take that step so you can keep growing?
  • How has your faith been strengthened by watching other Christians apply the truths God has taught them?