0061“Phần đông anh em nhân việc tôi bị xiềng xích lại càng vững tin hơn trong Chúa, và mạnh dạn rao truyền lời Chúa không chút sợ hãi.” (Phi 1:14 BHĐ)

Đức Chúa Trời muốn bạn can đảm và đứng lên thực hiện điều Chúa muốn trong khi mọi người khác ngồi xuống. Điều đó không phải chỉ để cho phúc lợi của một mình bạn mà thôi nhưng cũng cho lợi ích của người khác nữa.

Khi bạn dạn dĩ công khai sống cho điều Chúa muốn bạn làm, bạn cũng khích lệ các tín hữu khác. Khi bạn đứng lên cho Chúa, những người khác cũng sẽ đứng lên theo.

Lòng can đảm lây lan. Bạn không bao giờ biết được bao nhiêu người sẽ tham gia cùng bạn cho đến khi bạn can đảm bước ra trong đức tin.

Hầu hết mọi người đều đang chờ đợi một người lãnh đạo can đảm. Họ đang chờ đợi một người như bạn biểu lộ đức tin của mình.

Sứ đồ Phao-lô viết về điều này trong Phi 1:14: “Phần đông anh em nhân việc tôi bị xiềng xích lại càng vững tin hơn trong Chúa, và mạnh dạn rao truyền lời Chúa không chút sợ hãi.” (BHĐ)

Sự tù tội vì cớ Tin Lành của Phao-lô khiến cho nhiều người khác thêm dũng cảm.

Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng lòng can đảm của bạn để giúp những người khác đáp ứng với lòng can đảm.

Suy Gẫm &Thảo Luận

1. Bạn đã từng được động viên bởi lòng can đảm và đức tin của người khác như thế nào?

2. Tại sao lòng can đảm lại lây lan?

3. Trong tuần Bạn có thể cho thấy lòng can đảm và hành động đức tin nào để động viên các tín hữu khác cũng có hành động như vậy?

 

 


 

Your Courage Will Motivate Other Believers

BY RICK WARREN — 

“Most of the brothers in the Lord have gained confidence from my imprisonment and dare even more to speak the message fearlessly” (Philippians 1:14 HCSB).

God wants you to have courage and stand up for his ways when everyone else sits down. But it’s not just for your own good.

It’s for the good of others, too.

When you stand up publicly for what God wants, you’ll encourage other believers. When you stand up for God, other people will follow.

Courage is contagious. You never know how many people will join you until you courageously step out in faith.

Most people are waiting for a leader to show some courage. They’re waiting for someone like you to demonstrate some faith.

Paul writes about this in Philippians 1:14: “Most of the brothers in the Lord have gained confidence from my imprisonment and dare even more to speak the message fearlessly”(HCSB).

Paul’s imprisonment for the Gospel led to others demonstrating more boldness.

God will use your courage, too, to help others respond with courage.

Talk It Over

  • How have you been motivated by other people’s courage and faith?
  • Why is courage contagious?
  • What step of faith can you take this week that will show courage and possibly motivate others to do the same?