0058“Một số những người này đã bỏ qua điều quan trọng nhất trong đời—họ không biết Chúa” (1Ti 6:21a TLB).

Khoảng cách giữa tim và đầu là 18 inches. Và thật đáng tiếc, vì có những người đánh mất Thiên Đàng chỉ bởi 18 inches này. Chỉ biết Chúa bằng đầu óc nhưng không bằng con tim của mình. Họ tin Kinh Thánh cách lý trí nhưng chưa bao giờ để Kinh Thánh chạm vào và thay đổi tấm lòng chính mình.

Tôi đã mất thời gian rất dài, 24 năm đến trường để lấy được bằng Tiến sĩ. Nhưng bây giờ tôi đã quên hết.

Tuy nhiên có một lẽ thật quan trọng học được mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng ta do Chúa dựng nên. Chúng ta được tạo dựng vì Chúa. Đời sống của chúng ta sẽ không có ý nghĩa cho đến khi chúng ta hiểu thấu rõ ràng lẽ thật này.

Kinh Thánh chép, “Một số những người này đã bỏ qua điều quan trọng nhất trong đời—họ không biết Chúa” (1Ti 6:21a TLB).

Bạn có thể biết rất nhiều các lý thuyết quan trọng như Học Thuyết Tế Bào, Học Thuyết Phân Tử, Thuyết Vũ Trụ. Nhưng nếu bạn không biết Chúa bạn sẽ làm lỡ mất mục đích của đời sống mình.

Vào cuối cuộc đời bạn, Chúa sẽ cho bạn bài kiểm tra cuối khóa. Tin vui cho bạn là bạn được quyền mở sách khi làm bài thi và tất cả các câu trả lời đều tìm thấy được trong Kinh Thánh.

Trong bài thi đó, Đức Chúa Trời sẽ không hỏi nếu bạn đã đạt toàn điểm A. Ngài sẽ không quan tâm bạn đã xuất sắc trong nghề nghiệp của mình như thế nào. Ngài sẽ không hỏi có bao nhiêu tiền trong tài khoản của bạn.

Thay vào đó, đây là những điều Ngài sẽ hỏi bạn: Con có biết đến ta không? Con có mối liên hệ với Chúa Jêsus là Con độc sanh của Ta đã được Ta sai xuống thế gian để chết trên thập tự cho con không?

Muốn biết thêm làm cách nào để sẵn sàng cho ngày đó, xin bạn hãy ghé thăm trang mạng www.tinlanhlagi.com để tìm hiểu thêm về Tin Lành (hoặc liên lạc với người đã chuyển/đăng bài tĩnh nguyện này đến cho bạn.)

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1. Tại sao rất khó đi từ chỗ chúng ta biết về Chúa đến chỗ chúng ta tin cậy Chúa?

2. Theo bạn tại sao nhiều người lại chần chừ không muốn bắt đầu mối liên hệ với Chúa?

3. Nếu hôm nay Đức Chúa Trời hỏi bạn, “Con có biết CON của Ta không?” bạn sẽ trả lời như thế nào?

 

 


How to Miss Heaven by 18 inches

BY RICK WARREN —

“Some of these people have missed the most important thing in life — they don’t know God” (1 Timothy 6:21a TLB).

There are 18 inches between your head and heart. But, unfortunately, some people will miss Heaven by those 18 inches. They know God in their heads but not in their hearts. They intellectually believe the Gospel, but they’ve never let it change their hearts.

I went to school a long time, a total of 24 years to get my master’s and doctorate degrees. Honestly, I’ve forgotten much of what I learned during that time.

But I’ve never forgotten the most important truth I’ve ever learned. We were made by God. We were made for God. Until we understand that, life will never make sense.

You were not made for your own sake.

The Bible says, “Some of these people have missed the most important thing in life — they don’t know God” (1 Timothy 6:21a TLB).

You might know string theory. You might know chaos theory. You might know quantum physics. But if you don’t know God, you’ve missed the purpose of your life.

At the end of your life, God will give you a final test. Here’s the good news. It’ll be an open-book exam. All the answers are in the Bible.

On that test, God won’t ask you if you got straight A’s. He won’t care how well you did in your career. He won’t ask to see your bank account balance.

Instead, he’ll ask you this: Did you get to know me? Did you build a relationship with my Son who I sent to Earth to die on the cross for you?

 

Talk It Over

  • Why is it so difficult to move from what we know about God to what we trust about God?
  • Why do you think many people put off beginning a relationship with God?
  • If God asked you today, “Do you know my Son?” how would you answer?