0425“Các tín hữu… không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ sự hòa nhã, dịu dàng, hết sức nhu mì đối với mọi người" (Tít 3:1,2 BDM-2002).

Sự hòa nhã của bạn là một lời làm chứng cho những người chưa tin Chúa. Họ luôn nhìn xem bạn sẽ khác biệt như thế nào khi bị căng thẳng. Khi bạn đáp lại áp lực với sự nhẹ nhàng, đó là một lời làm chứng đầy ấn tượng cho thế giới.

Kinh Thánh dạy trong sách Tít 3:1-2 rằng, “Các tín hữu… không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ sự hòa nhã, dịu dàng, hết sức nhu mì đối với mọi người" (BDM-2002).

Nếu bạn nhận mình là môn đồ của Chúa Jêsus, bạn không được phép nói điều dữ về bất cứ ai cả. Bạn không được phép gây gỗ, cãi cọ. Thay vào đó, bạn phải hòa nhã và tỏ sự lịch sự ra với mọi người. Có phải điều này cũng phải như vậy ngay cả đối với những người thuộc đảng phái chính trị khác không? Đương nhiên là phải như vậy rồi.

Chúa đã ban cho tôi ân tứ giảng Tin Lành, vì vậy khi tôi không ở tại Hội Thánh Saddleback, hầu hết thì giờ của tôi là để nói chuyện với những người bất đồng ý kiến với mình.  Đó bởi vì tôi tin rằng bạn không thể đem kẻ thù của bạn đến với Chúa Cứu Thế được, bạn chỉ có thể đem bạn bè của mình đến với Ngài.

Người khác sẽ không bao giờ tin vào Chúa Jêsus cho đến khi họ tin cậy bạn. Người ta thường không hỏi tôi rằng Kinh Thánh có đáng tin không. Họ muốn thấy rằng tôi là người đáng tin cậy. Tôi có sống một cách chính trực không? Tôi có hòa nhã không? Tôi có đáng yêu không? Tôi có thương yêu người khác không?

Nếu người khác thích những điều họ thấy nơi bạn, họ sẽ lắng nghe những điều bạn nói.

Đây là vấn đề: Nếu bạn vâng theo Tít 3:2, bạn sẽ bị những Cơ Đốc Nhân khác chỉ trích. Họ sẽ cho rằng bạn là người thỏa hiệp. Tôi biết được điều này qua kinh nghiệm của chính mình. Khi tôi nói rằng mình có bạn bè là Hồi Giáo, Do Thái Giáo hay là người vô thần họ nói, “Tại sao ông làm như thế?” Và họ đã đổ tội cho rằng tôi đã thỏa hiệp.

Đối xử với người khác cách tôn trọng không có nghĩa là bạn phải nhượng bộ hay thỏa hiệp những điều bạn tin. Tôi có những người bạn bất đồng ý kiến với tôi và những người bạn không tin vào những điều tôi tin. Bởi vì có điều quan trọng hơn cần phải tập trung vào là: Họ có biết đến Chúa Jêsus không?

Một câu Kinh Thánh tuyệt vời để sống theo là IPhi-e-rơ 3:15: “Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có hy vọng đó. Phải làm điều này với sự nhu mì và kính trọng” (BDM-2002).

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn có chủ ý kết bạn với những người từ mọi tầng lớp xã hội để có thể nói với họ về Chúa Jêsus như thế nào?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao sự hòa nhã lại nổi bật hẳn lên trong thế giới ngày nay?

3.    Bạn cần phải làm gì để “sẵn sàng trả lời mọi người hỏi bạn lý do về sự hy vọng mà bạn có” tốt hơn?

 

 

 

 


GENTLENESS SHOWS THAT YOU LOVE JESUS

By Rick Warren —

“Believers shouldn’t curse anyone or be quarrelsome, but they should be gentle and show courtesy to everyone" (Titus 3:2 GW).

Your gentleness is a witness to unbelievers. They’re watching you all the time to see if you are any different when you’re under stress. When you respond to pressure with gentleness, it’s an incredible testimony to the world.

The Bible says in Titus 3:2, “Believers shouldn’t curse anyone or be quarrelsome, but they should be gentle and show courtesy to everyone” (GW).

If you claim to be a follower of Jesus, you are not allowed to speak evil of anyone. You are not allowed to be quarrelsome. Instead, you must be gentle with and show courtesy to everyone. Does that mean even people of a different political party? Yes.

God gave me the gift of evangelism, so when I’m not at Saddleback Church, I’m spending most of my time speaking with people I totally disagree with. That’s because I believe you cannot win your enemies to Christ; you can only win your friends.

People aren’t going to trust Jesus until they trust you. People usually don’t ask me if the Bible is credible. They want to see that I am credible. Do I live with integrity? Am I gentle? Am I loving? Am I compassionate?

If people like what they see in you, they will listen to what you say.

Here’s the thing: If you obey Titus 3:2, you’re going to be criticized by other Christians. They’re going to say you’re compromising. I know this from experience. When I say I have friends who are Muslims, Jewish, or atheists, they say, “How could you do that?” And they accuse me of compromising.

Treating other people with respect does not mean you have to compromise what you believe. I have friends who don’t agree with me and friends who don’t believe what I believe. Because there’s something more important to focus on: Do they know Jesus?

A great verse to live by is 1 Peter 3:15: “Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect” (NIV).

Talk It Over

  • How do you intentionally make friends from all walks of life so that you can talk to them about Jesus?
  • Why do you think gentleness stands out so much in today’s world?
  • What do you need to do to be better “prepared to give an answer to everyone who asks you to give a reason for the hope that you have” (1 Peter 3:15 NIV)?