0426“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29 TTHĐ).

Học tính hòa nhã là rất quan trọng đối với một môn đồ của Chúa Cứu Thế. Tính hòa nhã làm dịu xung đột. Nó làm vô hiệu những lời chỉ trích. Nó thuyết phục được người khác. Nó lôi cuốn người khác. Nó truyền đạt thông điệp tình yêu.

Điều quan trọng nhất là sự hòa nhã làm cho bạn càng giống Chúa Jêsus hơn. Ma-thi-ơ 11:28-29 Chúa dạy rằng, “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ” (TTHĐ).

Khoan đã. Điều này có nghĩa là những căng thẳng và áp lực mà bạn đang cảm thấy trong cuộc sống là do bạn không hòa nhã hay sao? Vâng, đúng như vậy. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng bạn càng trở nên giống Chúa Cứu Thế chừng nào, bạn càng trở nên hòa nhã hơn và càng thanh thản hơn chừng nấy.

Bạn có muốn được bình an không? Bạn có muốn giống như Chúa Jêsus không? Bạn không thể chỉ bước ra khỏi cửa và buộc bản thân mình phải hòa nhã được. Bạn không thể chế tạo ra sự hòa nhã được vì ở bên trong bạn vẫn còn có sự căng thẳng. Phải cần có một việc xảy ra “bên trong”. Nó phải là trái của Chúa Thánh Linh bên trong bạn.

Tôi không biết bạn đang phải mang gánh nặng nào, nhưng tôi biết câu trả lời cho sự căng thẳng của bạn. Chúa Jêsus muốn bạn cùng mang chung ách với Chúa. Điều này có nghĩa là Ngài cùng mang gánh nặng với bạn.

Và khi bạn để Chúa Jêsus chia sẻ gánh nặng với bạn, bạn sẽ bước đi với Chúa trong một mối quan hệ gần gũi. Bạn sẽ học cách để trở nên hòa nhã và khiêm tốn hơn. Chúa sẽ thay những căng thẳng và áp lực của bạn bằng sự thanh thản và bình an của Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Mang lấy ách của Chúa Jêsus có nghĩa gì?

2.    Có bao giờ bạn hay một người bạn biết viện cớ rằng bản tính mình không phải là một người hòa nhã không? Những đặc điểm, tính nết nào có được do học mà có nhưng đôi khi chúng ta coi chúng như là vốn có?

3.    Bạn có trở nên hòa nhã hơn từ khi bạn trở thành một tín đồ và nhận được Chúa Thánh Linh không? Những thay đổi nào khác bạn thấy được trong cuộc sống của mình?

 

 

 

 


JESUS TEACHES HOW TO BE GENTLE

By Rick Warren —

“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls" (Matthew 11:28-29 NIV).

Learning to be gentle is so important for a follower of Christ. Gentleness defuses conflict. It disarms critics. It’s persuasive. It’s attractive. It communicates love.

Most importantly, gentleness makes you more like Jesus. Matthew 11:28-29 says, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls” (NIV).

Wait. Does this mean that the stress and pressure you’re feeling in your life are because you are not gentle? Yes. Because the Bible says that the more Christ-like you become, the more gentle you become and the more at rest you will be.

Do you want to be at peace? Do you want to be like Jesus? You can’t just walk out your door and force yourself to be gentle. You can’t manufacture gentleness, because inside you’re still going to be under stress. It’s got to be an “inside” job. It has to be the fruit of God’s Spirit inside you.

I don’t know what burden you are carrying, but I do know the answer to your stress. Jesus wants you to take his yoke upon you. This means he’s going to bear your burdens with you.

And when you let Jesus share your burden, you will walk with him in a close relationship. You will learn how to be gentler and humbler. He will exchange your stress and pressure for his rest and peace.

Talk It Over

  • What does it mean to take Jesus’ yoke upon you?
  • Have you or someone you know ever used the excuse that you’re just not a gentle person? What other learned traits do we sometimes treat like they are inherent?
  • Have you become gentler since you became a believer and received the Holy Spirit? What other differences have you seen in your life?