“Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến.”  Thi 77:19

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đang tích cực làm việc qua những hoàn cảnh của bạn. Nhưng bạn không thể đánh giá tình trạng của mình nếu không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bạn phải để Đức Chúa Trời giải nghĩa về trường hợp, hoàn cảnh của bạn. Chỉ có Ngài mới có khả năng hiểu được tất cả các sự kiện, và chỉ Ngài mới có thể thấy được tầm quan trọng của từng chi tiết. Đó là lý do tại sao điều quan trọng ở đây là bạn phải kiểm tra mọi việc qua Lời Chúa.

Nếu bạn cảm thấy bị choáng ngợp hoặc bối rối, không rõ ràng về một quyết định, đó có thể là do bạn quá bận tâm đến lối suy nghĩ hạn chế của riêng mình, và điều đó ngăn trở khiến bạn không nghe được tiếng Chúa. Kinh Thánh nói rằng, “Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự rối loạn mà là Đức Chúa Trời của sự bình an” (ICô-rinh-tô 14:33).  Ngài không phải là tác giả của sự lẫn lộn, mơ hồ. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy bối rối, không rõ ràng, hãy đoán thử xem? Đó không phải là tiếng nói của Chúa trong đời sống bạn.

Sẽ có lúc bạn phải đối mặt với những cản trở to lớn về tài chánh, tinh thần hoặc thể chất. Đó là lúc bạn cần xưng nhận rằng, “Lạy Chúa, hai bên con là núi và trước mặt là một rào cản, chướng ngại không cách nào vượt qua được.” Và sau đó bạn chờ đợi Chúa trả lời và bảo đảm cho bạn rằng Ngài đã đưa bạn đến đúng nơi Ngài muốn bạn có mặt. Ngài sẽ tạo ra một con đường mà dường như không cách nào đi được.

Thi 77:19 nói rằng, “Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến.” 

Khi bạn không biết phải làm gì, Chúa sẽ hướng dẫn bạn. Ngài không thiết kế để bạn phải trải qua đời sống bằng sự khéo léo và sức lực của riêng mình. Bạn không cần chỉ hy vọng rằng mình có thể tự tìm ra cách giải quyết.

Đức Chúa Trời muốn dẫn bạn đi đúng đường, và Ngài sẽ làm điều đó khi bạn đầu phục Ngài và sự hướng dẫn của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bị thất vọng vì dường như Đức Chúa Trời không nhậm lời bạn xin Ngài hướng dẫn mình, bạn nghĩ rằng Ngài đang muốn bạn làm gì? Bạn đã học được gì qua những kinh nghiệm như thế trong quá khứ?

2.    Đức Chúa Trời đã dùng sự đau đớn của bạn để cho thấy được mục đích Ngài dành cho đời sống bạn như thể nào?

3.    Vì sao bạn nghĩ rằng đôi khi Đức Chúa Trời lại để bạn rơi vào tình trạng khó khăn dường như không lối thoát?

 

 

 


GOD’S GUIDANCE WON’T LEAVE YOU CONFUSED

BY RICK WARREN —

“Your road led through the sea, your pathway through the mighty waters—a pathway no one knew was there!”  Psalm 77:19 (NLT)

The Bible says God actively works through your circumstances. But you cannot judge your situation apart from God’s wisdom. In other words, you must leave it up to God to interpret your circumstances. Only he is capable of understanding all the facts, and only he sees the significance of every detail. That’s why it is so important that you test it all by his Word.

If you feel overwhelmed or confused about a decision, it might be because you’re so caught up in in your own, limited way of thinking, that it blocks out God’s voice. The Bible says, “God is not a God of disorder but of peace” (1 Corinthians 14:33 NIV). He is not the author of confusion. So if you’re feeling confused, guess what? It’s not God’s voice speaking in your life.

There will be times you come up against enormous financial, spiritual, or physical barriers. That’s when you need to confess, “God, there are mountains on either side and an impassable barrier in front of me.” And then you wait for God to respond and assure you that he’s got you exactly where he wants you to be. He will make a pathway where there seems to be no way.

Psalm 77:19 says, “Your road led through the sea, your pathway through the mighty waters—a pathway no one knew was there!” (NLT)

When you don’t know what to do, God will guide you. He didn’t design you to go through life on your own ingenuity and power. You don’t have to just hope you can figure things out.

God wants to lead you on the right path, and he will do that when you surrender to him and his guidance.

Talk It Over

  • When you’re frustrated because God doesn’t seem to be answering your prayer for guidance, what do you think he wants you to do? What have you learned through those kinds of experiences in the past?
  • How has God used your pain to show you his purpose for your life?
  • Why do you think God sometimes lets you get to the point where there seems to be no way out of a difficult circumstance?