“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy để Chúa biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí mình, hầu cho anh em biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”  Rô-ma 12:2

Có hai câu trong Kinh thánh được viết do cùng một tác giả nhưng dường như thông điệp của chúng lại trái ngược hẳn:

IGiăng 2:15 nói rằng, “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những gì thuộc về thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Điều đó khá rõ ràng!

Nhưng Giăng 3:16 nói rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian . . .” Điều đó có vẻ như là một mâu thuẫn lớn ngay tại đây.

“Thế gian” được dùng theo hai cách trong những câu này. Câu đầu tiên đề cập đến hệ thống giá trị của thế giới, và câu thứ hai đề cập đến con người của thế giới. Những người theo Chúa Jêsus phải yêu thương mọi người, bất kể người đó có sự lựa chọn như thế nào. Mặt khác, chúng ta phải ghét hệ thống giá trị của thế gian, kể cả những điều như địa vị, tính ích kỷ và tình dục vô luân.

Vấn đề ở đây là chúng ta thường hay đảo ngược nó lại. Chúng ta yêu hệ thống giá trị và ghét con người.  Cơ đốc nhân vẫn hay làm như thế. Thay vì trở nên khác biệt, chúng ta thường sống theo chủ nghĩa vật chất và khoái lạc giống như nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Nhưng điều đó đi ngược lại với cách Chúa kêu gọi chúng ta phải sống như thế nào.

Suốt đời mình, bạn sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn để sống phù hợp với nền văn hóa. Đây là vấn đề lớn nhất cho Israel qua hàng ngàn năm. Họ muốn giống như các dân tộc khác. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho họ tất cả các loại luật đạo đức, dân sự và lễ nghi để cho họ có một mục đích sống khác hẳn.

Đức Chúa Trời đã làm điều tương tự cho bạn và tôi. Chúng ta không sống dưới Luật pháp Cựu Ước, nhưng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rõ ràng cách chúng ta nên sống và làm thế nào để có được sự khôn ngoan và sức lực nổi bật trong thế giới này: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy để Chúa biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí mình, hầu cho anh em biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Một lý do khiến bạn có thể không biết được Chúa muốn mình làm gì trong đời sống là vì có lẽ bạn đã quá đồng hóa với nền văn hóa của mình. Thường thì bạn không nhận thấy được rằng điều này đang xảy ra. Nhưng bạn không thể vừa nghĩ như thế gian mà cũng nghĩ như Đức Chúa Trời. Bạn phải có một sự lựa chọn.

Vấn đề với việc chạy theo nền văn hóa ở đây là tất cả những điều này chỉ là tạm thời. Bạn cần phải dựa theo một điều vĩnh cửu: Lời Chúa.

Hãy lấp đầy tâm trí mình với lẽ thật của Đức Chúa Trời, và để nó biến đổi cuộc đời bạn bằng cách thay đổi những điều mà bạn yêu thích.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những tiêu chuẩn của nền văn hóa nào trong đời sống bạn thực ra mâu thuẫn với Lời Đức Chúa Trời?

2.    Nếu khó có thể để cho bạn nghĩ ra những cách mà mình đã trở nên đồng hóa với nền văn hóa thế tục, hãy viết xuống một số những lãnh vực trong đời sống bạn (gia đình, nghề nghiệp, tham gia trong Hội Thánh, v.v.) và năm giá trị hàng đầu đã thúc đẩy bạn trong từng lãnh vực đó. Những giá trị đó dựa trên giá trị của nền văn hóa nào hay nó dựa trên Lời Chúa dạy cần phải coi trọng?

3.    Điều gì về những thứ tạm thời đó đã cho bạn cảm thấy được thỏa mãn trong thời gian ngắn?

 

Xin bạn hãy theo Chúa Jêsus ngay hôm nay.

Thế gian đang gây áp lực buộc bạn phải cống hiến, dâng đời sống mình lên cho những thứ tạm thời. Nhưng bạn đã được tạo ra cho một điều gì đó lớn hơn nhiều, để làm những điều có ý nghĩa vĩnh cửu. Sống theo đường lối  Đức Chúa Trời bắt đầu bằng việc tin cậy Ngài để được cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Xin bạn hãy tin cậy Chúa để được tha thứ và được sự sống đời đời. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời. Con xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và con xin theo Ngài kể từ hôm nay. Xin hãy hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


STOP FOLLOWING A CULTURE THAT DOESN’T FOLLOW GOD

BY RICK WARREN —

“Don’t copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect.”  Romans 12:2 (NLT)

There are two verses in the Bible that are written by the same author but seem to send opposite messages:

1 John 2:15 says, “Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them” (NIV). That’s pretty clear!

But John 3:16 says, “For God so loved the world . . .” (NIV). That looks like a big contradiction right there.

“The world” is used two ways in these verses. The first verse refers to the world’s value system, and the second refers to the world’s people. Followers of Jesus are to love people, no matter what choices they make. On the other hand, we are to hate the world’s value system, including things like status, selfishness, and sexual immorality.

The problem is that we often get it reversed. We love the value system and hate the people. Christians do this all the time. Instead of being different, we’re often just as materialistic and hedonistic as the culture we live in. But that’s backwards from how God calls us to live.

For the rest of your life, you’ll face great pressure to conform to the culture. This was Israel’s biggest problem for thousands of years. They wanted to be like other nations. Yet God gave them all kinds of moral, civil, and ceremonial laws to make them different on purpose.

God has done the same for you and me. We don’t live under Old Testament Law, but God has told us exactly how we should live and how to get the wisdom and power to stand out in this world: “Don’t copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect” (Romans 12:2 NLT).

One reason you may not know what God wants you to do in life is because you may be too assimilated to your culture. Often this happens without you realizing it. But you can’t think like the world and think like God thinks. You have to make a choice.

The problem with following culture is that it’s all temporary. You need to follow something that is eternal: God’s Word.

Fill your mind with God’s truth, and let it transform your life by changing what you love.

Talk It Over

What cultural norms that are part of your life actually contradict God’s Word?

If you’re having trouble thinking of ways that you’ve become assimilated to secular culture, write down several areas of your life (family, career, church involvement, etc.) and the top five values that drive you in each area. In what ways are those values based on what culture values or what God’s Word says you should value?

What is it about temporary things that feel so satisfying in the short-term?

Will you follow Jesus today?

The world is pressuring you to devote your life to temporary things. But you were created for something greater, to do things that will have meaning in eternity. Living God's way starts with trusting him for salvation. The Bible says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16 NIV).

Will you trust God for forgiveness and eternal life? Pray this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow Him as Lord, from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”