“Lời Chúa ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!” Thi 119:103

Sau khi vợ tôi, Kay, và tôi đính hôn, chúng tôi đã làm một điều khá khác thường: Chúng tôi chuyển nhà đến hai phía đối lập của thế giới. Cô ấy dời nhà đến Birmingham, Alabama, để làm việc trong một nhà thờ khu nghèo khó nội thành, còn tôi chuyển đến Nagasaki, Nhật Bản, để thành lập một Hội Thánh. Chúng tôi đã sống xa nhau hầu như suốt thời kỳ đính hôn.

Vào những ngày đó, chúng tôi không có điện thoại di động. Phải mất đến 15 đô la một phút để gọi đến Nhật Bản và cả hai chúng tôi thì rất nghèo. Vì vậy, chúng tôi chỉ có một giải pháp thay vào đó là viết thư. Mỗi ngày mỗi người chúng tôi viết một lá thư, và nhận được thư của cô ấy là điểm sáng trong ngày của tôi qua suốt thời gian đó. Ngay khi bức thư tình đến, tôi sẽ xé nó ra và đọc. Sau đó, tôi sẽ đọc lại và cố gắng xem thử xem cô ấy có ý gì. Tôi gạch dưới và nhớ thuộc lòng một số điều. Tôi đang cố gắng thu thập từng giọt tình yêu mà người phụ nữ này đã dành cho tôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đọc Kinh Thánh — bức thư tình của Đức Chúa Trời cho bạn — cũng theo cách đó?

Nếu bạn không miệt mài nghiền ngẫm Kinh Thánh, cố gắng nhặt lấy từng chút khôn ngoan trong đó, thì bạn chưa nếm trải trọn vẹn bữa tiệc mà Đức Chúa Trời đã dọn sẵn cho bạn. Thi 119:103 nói rằng: “Lời Chúa ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!” 

Kinh Thánh chứa đầy dẫy sự dinh dưỡng; nó có thức ăn tinh thần giúp bạn được khỏe mạnh.

Bạn đang kiêng ăn hay bạn đang ăn uống Lời Chúa cách thỏa thuê? Hãy nhớ rằng đến nhà thờ mỗi tuần một lần và nghe một bài giảng không phải là một bữa tiệc. Nếu bạn chỉ ăn một tuần một lần, thì bạn sẽ không lớn lên hoặc khỏe mạnh được.

Chúa Jêsus phán rằng, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

Bạn có thể thật sự nếm được sự ngọt ngào của Lời Chúa khi bạn đón nhận nó mỗi ngày — đọc, nghiên cứu và suy ngẫm — và để cho Lời Chúa tràn đầy lòng và trí bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chọn một đoạn trong Thi 119 và đọc vài lần. Hãy thưởng thức lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho bạn sự tốt lành và sự dinh dưỡng nào từ phân đoạn này?

2.    Bạn có thể thực hiện một thay đổi nào trong những thông lệ vào buổi sáng hoặc tối để có thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa?

3.    Lòng khao khát được đọc Lời Chúa của bạn thay đổi như thế nào khi bạn nghĩ rằng Kinh Thánh là bức thư tình Đức Chúa Trời gửi đến bạn?

 

 

 


ARE YOU FASTING OR FEASTING ON GOD’S WORD?

BY RICK WARREN —  

“How sweet your words taste to me; they are sweeter than honey.”  Psalm 119:103 (NLT)

After my wife, Kay, and I got engaged, we did something unusual: We moved to opposite sides of the world. She moved to Birmingham, Alabama, to work in an inner-city church, and I moved to Nagasaki, Japan, to plant a church. We were separated for most of our engagement.

In those days, we didn’t have cell phones. It cost $15 a minute to call Japan, and we were dirt poor. So we had only one alternative: writing letters. We each wrote a letter every day, and receiving hers was the highlight of my day during that time. The moment a love letter arrived, I would tear it open and read it. Then I would reread it and try to read between the lines. I’d underline and memorize portions of it. I was trying to gather every drop of love this woman had for me.

What if you read the Bible—God’s love letter to you—that same way?

If you’re not poring over the Bible, trying to glean every bit of wisdom from it, then you are not fully tasting the banquet that God has prepared for you. Psalm 119:103 says, “How sweet your words taste to me; they are sweeter than honey” (NLT).

The Bible is full of nourishment; it has spiritual food that will keep you healthy.

Are you fasting or are you feasting on the Word of God? Keep in mind that going to church once a week and hearing a sermon is not a feast. If you only ate one meal a week, then you wouldn’t grow or be healthy.

Jesus said, “Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God” (Matthew 4:4 ESV).

You can truly taste the sweetness of God’s Word when you are feeding on it every day—reading it, studying it, and meditating on it—and letting it saturate your heart and mind.

Talk It Over

  • Choose one section from Psalm 119, and read through it several times. Savor God’s words. What goodness and nourishment does God have for you from this passage?
  • What’s one change you can make to your morning or evening routine that will create time to read and meditate on God’s Word?
  • How does your desire to read God’s Word change when you think of the Bible as God’s love letter to you?