0222Hãy…tận dụng thì giờ” (Cô-lô-se 4:5b BHĐ).

Nếu bạn muốn mình được sẵn sàng để cho Chúa sử dụng, trước tiên bạn cần phải nhận biết Chúa Cứu Thế Jêsus. Sau đó bạn cần phải sử dụng thì giờ của mình với tầm nhìn về cõi đời đời.

Cô-lô-se 4:5 nói, “Hãy…tận dụng thì giờ” (BHĐ). Thì giờ là tài sản quý giá nhất cuộc đời bạn. Nó quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Bạn có thể kiếm thêm được tiền, nhưng bạn không bao giờ kiếm thêm được thì giờ. Bạn chỉ có một số thì giờ nhất định dành cho bạn trong cuộc đời này.

Bạn không thể làm ra thì giờ. Bạn không thể vay mượn thì giờ. Bạn không thể để dành thì giờ. Bạn không thể kéo dài thì giờ. Bạn chỉ có thể sử dụng nó. Tất cả chúng ta đều có cùng số lượng thì giờ một ngày 24 tiếng, một tuần lễ có 7 ngày, và mỗi năm chỉ có 52 tuần mà thôi.  Bạn sẽ không thể quản lý bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của mình nếu bạn không học cách quản lý tốt thì giờ của mình. Thì giờ của bạn là cuộc sống của bạn.

Chúa đang nhìn cách bạn quản lý thì giờ của bạn trên đất để quyết định Ngài sẽ cho bạn làm điều gì trong cõi vĩnh hằng.

Một trong những chiến lược của quỷ Sa-tan là khiến cho bạn thật bận rộn làm những việc không quan trọng để bạn không còn thì giờ cho những việc quan trọng trong đời sống là việc chuẩn bị cho cõi đời đời. Nếu Sa-tan không thể khiến làm cho bạn trở nên xấu xa, thì điều nó chỉ có thể làm là khiến cho bạn vô cùng bận rộn.

Kinh Thánh cho bạn biết chính xác những gì bạn nên làm với thì giờ của mình: “Điều quan trọng nhất là tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, đó chính là công việc mà Đức Chúa Jêsus đã giao phó cho tôi." (Công vụ 20:24 NCV).

Chúa muốn sử dụng bạn, nhưng Ngài muốn bạn đầu tư thì giờ của mình vào những việc quan trọng nhất. Điều đó có nghĩa là sử dụng thì giờ của bạn trong cái nhìn vĩnh cửu. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, “Có bao nhiêu điều tôi đang dành thì giờ để làm sẽ còn có giá trị trong năm năm tới? Có bao nhiêu điều sẽ còn có giá trị trong cõi đời đời?” Sau đó, dùng những câu trả lời của bạn để tập trung thì giờ của mình.

Bạn có 365 ngày ở trước mặt bạn trong suốt năm 2021. Bạn có thể sử dụng thì giờ của mình theo cái nhìn vĩnh cửu đời đời như thế nào?

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.      Hãy xem lại thời khóa biểu của bạn. Có bao nhiêu giờ của bạn được dành cho những việc quan trọng trong ánh sáng của cõi vĩnh hằng?

2.      Công việc Chúa giao cho bạn làm khi còn ở trên đất này là gì?

3.      Bạn sẽ sử dụng thì giờ của mình theo những cách khác nhau như thế nào để bạn có thể hoàn thành công việc Chúa đã giao cho?


 

 

 

Make Your Time Count

By Rick Warren — 

“Use your time in the best way you can” (Colossians 4:5 ICB).

If you want to get ready to be used by God, first you need to get to know Jesus Christ. Then you need to use your time in view of eternity.

Colossians 4:5 says, “Use your time in the best way you can” (ICB). Time is your most precious resource. It’s far more important than money. You can get more money, but you can’t get more time. You only have a certain amount allotted to you in this life.

You can’t make time. You can’t borrow time. You can’t save time. You can’t extend time. You can only use it. We all have the same amount of time every week: 168 hours. You won’t be able to manage anything else in your life if you don’t learn how to manage your time well. Your time is your life.

God is watching how you manage your time on earth to determine what he’s going to have you do in eternity.

One of Satan’s strategies is to get you so busy doing unimportant things that you don’t have time for the important things in life—preparing for eternity. If Satan can’t get you to be bad, he’ll just get you to be busy.

The Bible tells you exactly what you should be doing with your time: “My life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus” (Acts 20:24 NLT).

God wants to use you, but he wants to make sure you’re investing your time in the most important things. That means using your time in view of eternity. Ask yourself, “How much of what I’m spending my time on is going to count five years from now? How much is going to count in eternity?” Then use your answers to refocus your time.

You have 365 days in front of you during 2021. How can you use your time in view of eternity?

Talk It Over

  • Take a look at your schedule. How much of your time is spent on things that matter in light of eternity?
  • What is the work God has given you to do while you’re here on earth?
  • In what ways will you spend your time differently so you can accomplish the work God has given you to do?