0223“Hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (ICô-rinh-tô 6:20 BHĐ).

Bạn muốn Chúa dùng bạn như thế nào? Bạn có thể sử dụng những năng khiếu của mình như thế nào trong cái nhìn của vĩnh cửu? Điều đó có nghĩa là dùng thì giờ của bạn ở dưới đất để chuẩn bị cho đời sống của bạn trên thiên đàng.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 6:20 rằng, “Hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (BHĐ).

Nhiều người ngay cả một số Cơ-đốc-nhân có một quan niệm sai lầm lớn về thiên đàng. Họ cho rằng cuộc sống trên thiên đàng chỉ là nghỉ ngơi vui chơi ăn uống, mặc áo choàng trắng, chơi đàn hạc và bay lượn trên các đám mây. Nhưng không một điều nào kể trên được nói đến trong Kinh Thánh!

Vậy thì bạn sẽ làm gì trong suốt hàng tỷ tỷ năm sống trên thiên đàng?

Chúa có chương trình để bạn phục vụ trên thiên đàng. Bạn sẽ có công việc, có những điều vui thích làm để phụng sự Chúa. Và thì giờ của bạn trên đất là sự thực tập cho điều đó.

Nếu bạn hy vọng Chúa sẽ ban cho bạn một nơi phục vụ nghiêm chỉnh trong cõi vĩnh hằng, bạn không thể sử dụng thì giờ của bạn trên đất chỉ để sống cho mình.

Hãy tưởng tượng nếu suốt cả đời sống của mình, bạn chỉ ngồi trên băng ghế và nói, “Tôi sống cho chính mình.” Sau đó, khi bạn lên thiên đàng, bạn nói, “Được rồi, Chúa ơi, hãy đem con ra khỏi băng ghế dự bị và cho con vào đội tuyển A. Hãy để con phục vụ Chúa bây giờ.” Chúa sẽ nói, “Con đã phát triển những kỹ năng phục vụ nào với thì giờ của con sống trên đất? Con không có một khả năng phục vụ nào cả thì làm sao ta có thể giao việc cho con?”

Chúa muốn bạn hiểu rằng bây giờ là cơ hội của bạn để chuẩn bị sẵn sàng cho điều sẽ xảy ra. Bạn chỉ có thể đem lên thiên đàng chỉ có hai điều: cá tính và kỹ năng của bạn. Bạn sẽ không đem theo được tiền bạc hay bất cứ tài sản nào của mình cả. Bạn sẽ không thể đem được tất cả thứ vật chất nào lên thiên đàng.

Vì vậy, đừng lãng phí thì giờ của bạn vào những gì bạn không thể đem theo được với mình. Thay vào đó, hãy dùng thì giờ của bạn để phát triển những kỹ năng phục vụ của bạn và xây dựng tính cách của bạn để được giống Chúa Giê-xu hơn.

Bạn đang sử dụng những tài năng của mình cho Chúa như thế nào? Hay là bạn đang sử dụng tất cả những kỹ năng của bạn cho riêng bản thân? Chúa muốn bạn phục vụ Chúa tốt ở trên đất cũng như mãi mãi trên thiên đàng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn đang sử dụng những kỹ năng và năng khiếu mình để phục vụ Chúa như thế nào? Bạn đang sử dụng những kỹ năng và năng khiếu mình để phục vụ cho chính bản thân trong những điều nào?

2.      Bạn có thấy được niềm vui khi dùng những kỹ năng mình có để phục vụ người khác không? Nếu không, điều này nói lên điều gì về động cơ phục vụ của bạn?

3.      Phát triển kỹ năng phục vụ của bạn có nghĩa là gì?


 

MAKE YOUR TALENT AND SKILLS MATTER

By Rick Warren — 

“Use every part of your body to give glory back to God” (1 Corinthians 6:20 TLB).

How do you want God to use you? What ways can you use your talents in view of eternity? That means spending your time on earth preparing for your time in heaven.

The Bible says in 1 Corinthians 6:20, “Use every part of your body to give glory back to God” (TLB).

Many people—including some Christians—have a big misconception about heaven. They think that when you get to heaven, you’ll kick back and eat bon-bons, wear a white robe, play a harp, and float on clouds. But none of those things are in the Bible!

So what are you going to do for all those trillions of years when you get to heaven?

God has plans for you to serve in heaven. You’ll have work—enjoyable things you’ll do in service to God. And your time on earth is practice for that.

If you hope God will give you a place of serious service in eternity, you can’t spend your time on earth just living for yourself.

Imagine if all through life you just sit on the bench, saying, “I live for me.” Then, when you get to heaven, you say, “Okay, God, take me off the bench and put me on the A team. Let me serve you now.” God will say, “Forget it. What serving skills did you develop with your time on earth? You have no serving ability.”

God wants you to understand that right now is your chance to get ready for the real thing. You’ll take to heaven only two things: your character and your skills. You’re not going to take any of your money or possessions. You’re not going to take a single material thing to heaven.

So don’t waste your time on what you can’t take with you. Instead, spend your time developing your serving skills and building your character to be more like Jesus.

How are you using your talents for God? Or are you using all your talents on yourself? God wants you to serve him well here on earth and forever in heaven.

Talk It Over

  • In what ways are you using your skills and talents to serve God? In what ways are you using your skills and talents to serve yourself?
  • Do you find joy in using your skills to serve others? If not, what does that say about your motivation for serving?
  • What does it mean to develop your serving skills?