0467“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 TTHĐ).

Chúa muốn bạn sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. Ngài không muốn bạn có một cuộc sống bình thường — không có bất kỳ một ước mơ hay mục tiêu nào cả. Như chúng ta đã đọc lần trước, Chúa muốn bạn có một hoài bão, khát vọng lớn lao và đức tin tăng trưởng.

NGÀI CŨNG MUỐN BẠN CÓ MỘT ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN CHÂN THÀNH.

Gia-bê đã có một đời sống cầu nguyện chân thật. Và đó là bí quyết thật sự để ông đạt được ước mơ của mình. Ông đã cầu nguyện, “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” (ISử 4:10 TTHĐ). Và rồi câu đó tiếp tục rằng, “Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin.”

Bạn có biết rằng bạn không thể cầu xin quá mức hay mơ ước nhiều hơn Chúa không? Kinh Thánh nói rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 TTHĐ). Hãy nâng sự tưởng tượng của bạn đến điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra được — và rồi nhận ra rằng Chúa có thể làm vượt hơn hẳn điều đó.

Gia-bê đã biết được điều này về Chúa, vì thế ông đã cầu nguyện ba điều:

Gia-bê đã cầu xin quyền năng của Chúa cho cuộc sống của mình. Ông cầu nguyện rằng, “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con.” Có lẽ bạn sẽ nói rằng, “Tôi không nên cầu xin Chúa ban phước cho mình. Điều đó thật là ích kỷ.” Nhưng đối với Chúa, cầu xin để có những phước hạnh là hoàn toàn phải lẽ. Chúa không phải là một người cảnh sát to lớn đứng trên trời cao và đang chờ bạn làm một điều sai lầm nào đó để trừng phạt bạn. Chúa muốn ban phước cho cuộc sống của bạn.

Gia-bê cầu xin sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Ông cầu nguyện, “Nguyện tay Chúa phù hộ con.” Ông đã cầu xin sự hiện diện của Chúa. Gia-bê biết rằng nếu ông có thêm nhiều đất đai và những lãnh thổ rộng lớn hơn, ông sẽ có những đòi hỏi và trách nhiệm càng hơn. Ông biết ông sẽ cần đến sự giúp đỡ của Chúa để lãnh đạo hướng dẫn dân sự.

Gia-bê cầu xin sự bảo vệ của Chúa cho đời sống mình. Ông cầu nguyện rằng, “Nguyện tay Chúa phù hộ con… để con thoát cơn khốn khổ!” Tại sao Gia-bê cầu xin sự bảo vệ của Chúa? Bởi vì ông biết được điều này: Càng thành công chừng nào, bạn càng nhận lấy nhiều điều chỉ trích. Điều này cũng như vậy trong đời sống Cơ đốc nhân: Bạn càng gần Chúa hơn, càng trở nên giống Chúa hơn thì ma quỷ sẽ quấy rầy bạn nhiều hơn.

Bạn muốn Chúa làm gì trong đời sống mình? Bạn cần Chúa giúp bạn giải quyết một vấn đề? Hãy cầu xin Chúa. Bạn cần Chúa giúp bạn đạt được một số mục tiêu nào đó? Hãy cầu xin Chúa.

Trước tiên, hãy có động cơ đằng sau những mục tiêu và những ước mơ của bạn phù hợp với Chúa. Sau đó hãy cầu nguyện ba điều mà Gia-bê đã cầu nguyện — xin quyền năng của Chúa, xin sự hiện diện của Chúa và xin sự bảo vệ của Chúa. Và rồi hãy nhìn xem Chúa trả lời sự cầu nguyện của bạn như thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có khi nào Bạn cảm thấy rằng mình không nên xin Chúa ban phước cho mình không? Tại sao bạn lại cảm thấy như vậy?

2.    Bạn dừng lại và cầu nguyện xin sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống bạn thường xuyên như thế nào? Tại sao sự hiện diện của Chúa lại quan trọng như vậy?

3.    Bạn có để ý rằng khi bạn càng gần Chúa thì Sa-tan lại càng quấy phá bạn trong những cách nào?

 

 

 


GENUINE PRAYER LEADS TO AN ABOVE AVERAGE LIFE

By Rick Warren — 

“[God] is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us" (Ephesians 3:20 NIV).

God wants you to live your life to the fullest. He doesn’t want you to live an average life—without any dreams and goals. As we read yesterday, God wants you to have great ambition and a growing faith.

He also wants you to have a genuine prayer life.

Jabez had a genuine prayer life. And it was the real secret to accomplishing his dreams. He prayed, “Oh, that you would bless me and enlarge my territory! Let your hand be with me, and keep me from harm so that I will be free from pain” (1 Chronicles 4:10 NIV). And then the verse continues, “God granted his request.”

Did you know that you can’t out-ask or out-dream God? The Bible says, “[God] is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us” (Ephesians 3:20 NIV). Go ahead and stretch your imagination to the greatest thing that could possibly happen—and then realize that God can go beyond that.

Jabez knew this about God, so he prayed three things:

Jabez prayed for God’s power in his life. He prayed, “Oh, that you would bless me.” You might say, “I shouldn’t ask God to bless me. That’s selfish.” But according to God, asking for blessing is absolutely fine. He’s not some big policeman up in the sky waiting for you to make one wrong move so he can pounce on you. He wants to bless your life.

Jabez prayed for God’s presence in his life. He prayed, “Let Your hand be with me.” He asked for God’s presence. Jabez knew that if he got more land and a larger territory, he would have greater demands and more responsibilities. He knew he’d need God’s help with it all.

Jabez prayed for God’s protection over his life. He prayed, “Keep me from harm so that I will be free from pain.” Why does Jabez ask for God’s protection? Because he knew this: The more successful you are, the more critics you have. The same thing is true in the Christian life: The closer you grow to the Lord, the stronger you become as a Christian and the more the Devil will hassle you.

What do you want God to do in your life? Help you with a problem? Ask him. Help you with some goals? Ask him.

First, get the motive behind your goals and dreams in alignment with God. Next, pray the three things Jabez prayed—for God’s power, for God’s presence, and for God’s protection. And then watch how God answers your prayers!

Talk It Over

  • Do you sometimes feel like you shouldn’t ask God to bless you? Why do you feel that way?
  • How often do you stop and pray for God’s presence in your life? Why is his presence so important?
  • In what ways have you noticed that the closer you get to God, the more Satan tries to hassle you?