0466“Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình… Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin” (ISử 4:9-10 TTHĐ).

Mỗi con người đều được thiết kế cho sự xuất sắc. Bạn có thể cảm thấy mình chỉ là người bình thường, nhưng Chúa đã tạo dựng nên bạn để sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Kinh Thánh đầy dẫy những con người bình thường đã sống một cuộc sống phi thường bởi vi họ tin rằng Chúa sẽ làm việc trong họ và qua họ. Họ tin Chúa đã tạo dựng nên họ cho một mục đích, với ý định cho họ được thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh mình được giao phó.

Một thí dụ cho điều này là câu chuyện của Gia-bê. Chúa đã cho ông được đề cập đến một cách vinh dự, tôn trọng trong ISử Ký— một sách Kinh Thánh gồm chín chương về gia phả. Ngay giữa danh sách dài của những cái tên, Chúa chỉ riêng ra Gia-bê — một người bình thường — trong hai câu Kinh Thánh. 

Kinh Thánh chép rằng, “Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình… Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin” (ISử 4:9-10 TTHĐ).

Dù hai câu Kinh Thánh đó là tất cả những gì chúng ta biết được về Gia-bê — nhưng chúng cho thấy rằng ông đã sống một cuộc sống không bình thường chút nào cả.

Gia-bê được nổi bật vì ba bí quyết dẫn đến sự thành công của ông. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét hai điều đầu tiên.

LÀ NGƯỜI CÓ KHÁT VỌNG LỚN LAO. Khi những người khác hài lòng với đời sống bình thường, Gia-bê muốn Chúa dùng mình để làm một điều nào đó đầy ý nghĩa. Ông đã không muốn sống một cách nửa vời; ông muốn một cuộc sống đầy trọn và ý nghĩa.

Gia-bê có những hoài bão lớn lao nhưng cũng quan trọng không kém, ông đã được thúc đẩy bởi những điều đúng đắn nên làm. Làm thế nào chúng ta biết được động cơ của Gia-bê là chân thực chứ không vị kỷ? Bởi vì chúng ta đọc thấy rằng, “Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin.” Chúa không bao giờ chấp thuận một lời cầu xin không thích đáng.

Nhiều người sống một cuộc sống trôi nổi, vô định. Họ không có một mục tiêu, không có một chương trình, kế hoạch và không có mục đích toàn bộ. Kết quả là họ không bao giờ đạt được gì. Nếu bạn không muốn sống một đời sống bình thường, hãy có những ước mơ, khát vọng lớn lao! Bạn không được tạo dựng nên để sống trên đời này và tự hỏi, “Tôi đang làm gì đây? Tôi sẽ đi về hướng nào?” Chúa muốn bạn có một ước vọng, hoài bão lớn lao — thúc đẩy bởi lòng ao ước hầu việc Ngài.

LÀ NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN TĂNG TRƯỞNG. Gia-bê có một sự tin cậy và niềm tin sâu sắc nơi Đức Chúa Trời. Không có nơi nào trong Kinh Thánh đề cập rằng ông có bất kỳ khả năng hay tài năng đặc biệt nào cả. Kinh Thánh không nói ông là người giàu có hay học thức. Ông chỉ là một người bình thường với một đức tin khác thường.

Trong đời sống có một điều quan trọng hơn cả khả năng và tài năng. Điều đó là đức tin. Tôi biết rất nhiều người có tài năng xuất chúng đang ngồi ở ngoài, bên lề trong khi những người có đức tin đang ghi điểm và chạm đích. Đức tin là tin rằng Chúa sẽ làm việc qua bạn.

Làm thế nào để bạn có thể vượt lên khỏi sự tầm thường? Như Gia-bê, bạn cần có một ao ước, khát vọng lớn lao và có một đức tin tăng trưởng — và nương cậy nơi Chúa để làm những điều dường như không thể thực hiện được. Nhà truyền giáo William Carey đã từng nói, “Nỗ lực làm những việc lớn cho Chúa và rồi trông đợi những điều vĩ đại từ nơi Ngài.”

Lần tới chúng ta sẽ xem xét bí quyết thứ ba đã khiến cho Gia-bê được nổi bật: đó là đời sống cầu nguyện chân chính của ông.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Ước mơ hay mục tiêu lớn lao nào mà bạn muốn xin Chúa biến nó thành hiện thực?

2.    Tại sao động cơ đằng sau việc đạt đến mục tiêu của bạn lại quan trọng đến như vậy?

3.    Bạn dựa vào khả năng, tài năng của bạn hơn hay dựa vào Chúa để đạt đến những mục tiêu của mình? Những bước nào bạn có thể thực hiện ngày hôm nay cho thấy sự phụ thuộc vào Chúa nhiều hơn?

 

 

 


HOW TO LIVE A LIFE OF SIGNIFICANCE

By Rick Warren — 

“Jabez was more honorable than his brothers . . . Jabez cried out to the God of Israel, 'Oh, that you would bless me and enlarge my territory! Let your hand be with me, and keep me from harm so that I will be free from pain.’ And God granted his request" (1 Chronicles 4:9-10 NIV).

Every human is designed for excellence. You may feel ordinary, but God made you to live a life of significance.

The Bible is filled with ordinary people who lived extraordinary lives because they believed God would work in and through them. They believed God made them for a purpose and intended for them to successfully fulfill their mission.

One example is a man named Jabez. God gave him an honorable mention in 1 Chronicles—a Bible book that includes nine chapters of genealogies. Right in the middle of that long list of names, God singles out Jabez—an ordinary guy—in two verses.

The Bible says, “Jabez was more honorable than his brothers . . . Jabez cried out to the God of Israel, 'Oh, that you would bless me and enlarge my territory! Let your hand be with me, and keep me from harm so that I will be free from pain.’ And God granted his request” (1 Chronicles 4:9-10 NIV).

Those two verses give all the information we have about Jabez—but they reveal that he lived a life that was anything but average.

Jabez stands out because of three secrets to his success. We’ll look at the first two today.

He had great ambition. While many people are content with being average, Jabez wanted God to do something significant through him. He didn’t want to live half-heartedly; he wanted a full and meaningful life.

Jabez was ambitious, but, just as importantly, he was motivated by the right things. How do we know Jabez’s motives were genuine and not selfish? Because we read, “And God granted his request.” God will never honor an unworthy request.

Many people just drift through life. They have no goals, no master plan, and no overall purpose. As a result, they never go anywhere. If you want to live above average, dream big! You’re not meant to go through life wondering, “What am I doing? Where am I going?” God wants you to have a great ambition—fueled by the desire to serve him.

He had a growing faith. Jabez had a deep trust and belief in God. There’s no mention of him having any special ability or talent. The Bible doesn’t say he was wealthy or educated. He was just a common man with an uncommon faith.

There is something in life that is more important than ability and talent. It’s faith. I know a lot of super talented people who are sitting on the sidelines while people who have faith are making the touchdowns. Faith is believing God will work through you.

How do you break out of mediocrity? Like Jabez, you get a great ambition and a growing faith—and depend on God to do the impossible. Missionary William Carey once said, “Attempt great things for God and then expect great things from God.”

Tomorrow we’ll look at the third secret that made Jabez really stand out: his genuine prayer life.

Talk It Over

  • What great dream or goal do you want to ask God to make a reality?
  • Why do your motives behind reaching a goal or dream matter so much?
  • Do you rely more on your abilities and talents to reach your goals—or on God? What step can you take today to show greater dependence on God?