0454“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.” (IISử Ký 7:14 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Chúa không nghe những lời phàn nàn cách tự phụ, nhưng Ngài lắng nghe những lời hạ mình xưng tội.

Chúa đáp ứng lại với sự khiêm tốn. Nhiều người ngần ngại không chịu thừa nhận tội lỗi mình vì họ nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt. Nhưng Chúa đã biết tất cả những tội lỗi của bạn rồi! Ngài biết từng lỗi lầm bạn đã từng phạm trong suốt cuộc đời mình. Chúa chỉ muốn bạn xưng nhận những lỗi lầm đó. Ngài muốn bạn bày tỏ ra sự khiêm tốn.

Khi bạn hạ mình xuống trước mặt Chúa, Ngài không đáp trả lại bằng hình phạt. Ngài đáp lại với sự tha thứ, sự thương xót và ơn phước. Chúa sẽ không làm bạn ngã xuống — đó là do sự kiêu ngạo của bạn gây nên. Khi bạn hạ mình xưng ra tội lỗi của mình, Chúa sẽ tha thứ cách nhanh chóng. Ngài ban ân điển cho người khiêm nhường.

Từ “xưng tội” trong tiếng Hy lạp là “homologeo”. “Homo” có nghĩa là “cũng như vậy”. “Logeo” có nghĩa là “nói”. Xưng tội chỉ đơn giản có nghĩa là đồng ý với Chúa về tội lỗi của bạn. Bạn thưa với Chúa rằng, “Lạy Chúa, điều Ngài nói là đúng. Đó là tội lỗi. Con không muốn biện minh bào chữa cho điều đó. Chúa đã bảo con không được làm điều đó, nhưng con đã không vâng lời. Điều đó là sai trái. Đó là sự chống đối lại Chúa.”

Đa-ni-ên đã cầu nguyện, “Chúng con đã phạm tội và làm điều sai quấy,” nhưng ông không ngừng lại tại đó, ông cầu nguyện tiếp, “Chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài… Lạy Chúa, Ngài chính là Đấng Công chính, còn chúng con bị sỉ nhục cho đến ngày nay.” (Đa-ni-ên 9:5-7 TTHĐ).

Đa-ni-ên đã cụ thể với sự xưng tội của mình và bạn cũng cần phải làm như vậy. Đừng gom hết mọi tội lỗi của bạn trong ngày hôm nay lại với nhau, như thể bạn đang quá bận rộn không thể kể ra từng tội được. Chúa muốn bạn phải cụ thể, vì Ngài muốn bạn biết điều gì mình không được lập lại nữa.

Biết rằng dân Y-sơ-ra-ên không đáng được Chúa ban phước, Đa-ni-ên đã giao mình vào ân điển của Chúa. Khi bạn hạ mình xưng tội với Chúa là bạn đang dâng ý muốn mình lên cho Chúa “Ý Cha được nên”. Bạn đang thừa nhận sự yếu đuối của mình và cầu xin sự thương xót của Chúa. Câu trả lời của Chúa luôn luôn là ân điển.

“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.” (IISử Ký 7:14 TTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn cần thừa nhận điều gì về bản thân mình để hạ mình trước mặt Chúa?

2.    Theo bạn tại sao bạn thường ngần ngại khi phải xưng tội một cách chi tiết, cụ thể?

3.    Bạn sẽ tìm kiếm mặt Chúa và xưng tội mình hôm nay như thế nào (IISử Ký 7:14)?

 

 

 

 


THE POWER OF HUMBLE CONFESSION

By Rick Warren —

“If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land" (2 Chronicles 7:14 NIV).

God doesn’t listen to prideful complaining, but he does listen to humble confessing.

God responds to humility. Many people hesitate to admit their sins because they think they’re going to get punished. But God already knows about all your sin! He knows every mistake you’ve made in your entire life. He just wants you to confess them. He wants you to show humility.

When you are humble before God, he doesn’t respond with punishment. He responds with forgiveness, mercy, and blessing. God’s not going to take you down—that’s what your pride does. When you humbly confess your sin, God is quick to forgive. He gives grace to the humble.

The Greek word for “confess” is homologeo. Homo means “same.” Logeo means “to speak.” To confess simply means to agree with God about your sin. You say to him, “You’re right. That was a sin. I don’t want to make excuses for it. You told me not to do it, but I did it anyway. It was wrong. It was rebellion against you.”

Daniel said, “We have sinned and done wrong,” but he didn’t just stop there: “We have been wicked and have rebelled; we have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants . . . Lord, you are righteous, but this day we are covered with shame” (Daniel 9:5-7 NIV).

Daniel got very specific with his confession, and you need to as well. Don’t lump all your sins from today together, as if you’re too busy to name them. God wants you to be specific, because he wants you to know what not to do again.

Knowing that the Israelites didn’t deserve God’s blessing, Daniel threw himself on the grace of God. When you humbly confess your sin to God, you are surrendering your will to his. You are acknowledging your weakness and asking for God’s mercy. God’s answer is always grace.

“If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land” (2 Chronicles 7:14 NIV).

Talk It Over

  • What do you need to admit about yourself to humble yourself before God?
  • Why do you think you are often hesitant to be specific with your confession?
  • How will you seek God’s face and confess your sin today (2 Chronicles 7:14)?