0455“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (IPhi-e-rơ 5:7 TTHĐ).

Không có điều gì nhỏ bé quá mà không cần cầu nguyện. Không có điều gì lớn lao quá để không thể cầu nguyện. Hãy cầu nguyện về mọi điều.

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (IPhi-e-rơ 5:7 TTHĐ).

Nếu điều đó đáng để lo lắng, thì điều đó đáng để cầu nguyện.

Có một cách đơn giản để nhớ đến cách cầu nguyện như thế nào bằng cách dùng bàn tay của bạn. Thi Thiên 88:9b nói rằng, “Đức Giê-hô-va ôi! Hằng ngày con cầu khẩn Chúa, Và giơ tay lên hướng về Ngài” (TTHĐ).

Các ngón tay bên trái của bạn tượng trưng cho những người bạn sẽ cầu nguyện cho họ và các ngón bên phải của bạn tượng trưng cho những điều bạn cầu nguyện. Nếu bạn nhớ được những bước này, bạn sẽ có thể có được thói quen cầu nguyện suốt ngày cách dễ dàng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc cầu nguyện cho ai và ngày kế tiếp chúng ta sẽ đi qua những vấn đề mà chúng ta cần cầu nguyện.

Khi bạn đưa bàn tay trái lên, ngón tay nào gần trái tim bạn nhất? Ngón tay cái của bạn. Những người thân cận gần gũi với lòng bạn nhất là gia đình và bạn bè. Ngón tay cái nhắc nhở bạn hãy cầu nguyện cho họ trước.

Ngón tay trỏ là ngón chỉ đường. Nó tượng trưng cho những thầy cô và những người lãnh đạo trong cuộc sống của bạn, người đã chỉ hướng cho bạn đến Chúa Jêsus và ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để họ sẽ giúp bạn và những người khác có được những quyết định sáng suốt và cho họ có được khôn ngoan trong đời sống họ.

Ngón dài nhất, cao nhất của bạn là ngón giữa. Hãy để nó nhắc bạn cầu nguyện cho những người có thẩm quyền và những người có ảnh hưởng trong xã hội. Cầu nguyện cho họ lãnh đạo với sự chính trực và có ảnh hưởng tốt đến những người khác, chứ không phải ảnh hưởng xấu.

Ngón đeo nhẫn của bạn khá yếu ớt. Nó có thể giúp bạn nhớ cầu nguyện cho những người yếu ớt, dễ bị tổn thương, bao gồm những người già cả, người bệnh tật và những người không đủ ăn. Hãy cầu nguyện xin Chúa đáp ứng nhu cầu của họ và đem họ đến gần Chúa hơn.

Ngón cuối cùng, ngón út của bạn tượng trưng cho chính bạn. Cầu nguyện cho chính mình cũng là điều thích hợp! Nhưng đừng bắt đầu với mình. Hãy cầu nguyện cho mình cuối cùng sau khi bạn cầu nguyện cho những người khác.

Sự nhắc nhở đơn giản này có thể giúp bạn biến đổi đời sống cầu nguyện của mình. Hãy thử làm điều này và nhìn xem Chúa sẽ cho bạn được tăng trưởng để trở thành một người có nhiều đức tin.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Cầu nguyện cho người khác trước khi cho chính mình sẽ có ích lợi như thế nào?

2.    Khi bạn xem cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Chúa sẽ thay đổi cách bạn cầu nguyện như thế nào?

3.    Thời gian nào ở trong ngày là thì giờ tốt nhất để bạn thường xuyên sử dụng phương pháp cầu nguyện bằng ngón tay này? Hãy cam kết cầu nguyện hằng ngày theo cách này trong tuần tới.

 

 

 

 


HOW TO USE YOUR HANDS TO PRAY

By Rick Warren — 

“Give all your worries and cares to God, for he cares about you” (1 Peter 5:7 NLT).

There’s nothing too small to pray about. There’s nothing too big to pray about. Pray about everything.

“Give all your worries and cares to God, for he cares about you” (1 Peter 5:7 NLT).

If it’s worth worrying about, it’s worth praying about.

There’s a simple way to remember how to pray using your hands. Psalm 88:9 says, “LORD, every day I call to you and lift my hands to you in prayer” (GNT).

The fingers on your left hand represent who to pray for, and the fingers on your right hand represent what to pray for. If you remember these steps, you can easily make a habit of praying throughout your day. Today we’ll talk about who to pray for, and tomorrow we’ll walk through what to pray for.

When you hold up your left hand, which finger is closest to your heart? Your thumb. The people closest to your heart are your family and friends. Your thumb reminds you to pray for them first.

The index finger is the one that points the way. It represents teachers and leaders in your life who point you toward Jesus and God’s will. Pray that they will help you and others make wise decisions and that they will be wise in their own lives as well.

Your tallest finger is the middle finger. Let it remind you to pray for people in authority and people who influence society. Pray for them to lead with integrity and influence others for good, not bad.

Your ring finger is pretty weak. It can help you remember to pray for people who tend to be more vulnerable, including the elderly, those suffering from illness, and people who do not have enough to eat. Pray for God to meet their needs and draw them closer to him.

The last finger, your pinky, represents you. It’s okay to pray for yourself! But don’t start there. Pray for yourself last, after you pray for everybody else.

This simple reminder can help you transform your prayer life. Try it, and watch how God grows you into a person of greater faith.

Talk It Over

  • How might it be helpful to pray for others before you pray for yourself?
  • When you view prayer as a conversation with God, what changes about the way you pray?
  • What time of day would be the best time for you to consistently use this finger method of praying? Commit to praying this way daily during the next week.