0694“Kế hoạch của người cần mẫn dẫn đến dư dật, Còn những kẻ vội vàng, hấp tấp sẽ đưa đến nghèo đói" (Châm 21:5 NLT*).

Nếu bạn muốn Chúa sử dụng bạn một cách lớn lao, bạn cần phải tập trung. Bạn càng tập trung chừng nào, bạn càng làm việc có hiệu quả chừng nấy – và Chúa sẽ càng sử dụng bạn nhiều hơn.

Có sức mạnh lạ thường trong sự tập trung. Ánh sáng khuyếch tán, tản mạn không ảnh hưởng gì nhiều đến những vật nó chạm đến. Nhưng khi bạn tập trung ánh sáng – chẳng hạn như ánh sáng mặt trời qua kính lúp – bạn có thể đốt một tờ giấy hay thiêu đốt thảm cỏ. Nếu bạn có thể tập trung ánh sáng nhiều hơn nữa, nó trở thành một tia laser. Một tia laser có thể cắt xuyên qua thép và tiêu diệt ung thư.

Điều này cũng đúng đối với đời sống của bạn. Nếu đời sống của bạn thiếu phương hướng, bạn sẽ chỉ trôi dạt qua chứ không tạo nên một ảnh hưởng nào cả. Nhưng nếu bạn tập trung thì giờ mình vào một số mục tiêu chính yếu, thì bạn có thể gây nên một ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới cho Chúa.

Kinh Thánh dạy rằng, “Kế hoạch của người cần mẫn dẫn đến dư dật, Còn những kẻ vội vàng, hấp tấp sẽ đưa đến nghèo đói" (Châm 21:5 NLT*).

Một trong những thí dụ hay nhất về sự tập trung trong Kinh Thánh là câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 24. Áp-ra-ham đã già và con trai của ông vẫn chưa lập gia đình. Chúa đã hứa với Áp-ra-ham rằng qua dòng dõi ông Ngài sẽ lập nên một dân tộc lớn, và Chúa đã làm điều đó. Nhưng lúc bấy giờ, Y-sác, con trai của Áp-ra-ham, vẫn chưa có con. Y-sác thậm chí còn chưa cưới vợ. Vì vậy, Áp-ra-ham đã giao cho người đầy tớ cai quản trong nhà mình một mục tiêu là tìm vợ cho con trai mình. Áp-ra-ham bảo người đầy tớ mình rằng, “Đừng cưới một người vợ từ những cô gái Ca-na-an sống ở quanh đây. Hãy về quê của tôi, nơi bà con tôi đang sinh sống, và tìm một người vợ cho con trai Y-sác của tôi ở đó.”

Giống như tất cả các mục tiêu tốt, mục tiêu của người tôi tớ rất rõ ràng. Ông biết mình cần phải tìm cho Y-sác một người vợ, và ông biết chính xác người vợ mình cần phải tìm là người như thế nào. Ông cần tìm một người vợ từ quê hương của Áp-ra-ham.

Bạn sẽ không bao giờ đạt được một mục tiêu mơ hồ bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết mình đã hoàn thành nó hay chưa. Tôi tớ của Áp-ra-ham đã không gặp vấn đề đó.

Thí dụ như nếu mục tiêu của bạn là trở thành một bậc phu huynh tốt hơn, đó là một mục tiêu mơ hồ. Ngay cả khi bạn đặt mục tiêu là dành nhiều thì giờ hơn với con cái của mình trong năm nay, bạn cũng sẽ không bao giờ thật sự biết được mình đã hoàn thành mục tiêu đó hay chưa bởi vì mục tiêu đó không cụ thể.

Nhưng nếu bạn cam kết dành một tiếng đồng hồ vào tối thứ Ba hàng tuần với con cái mình, thì đó là một mục tiêu cụ thể. Bạn sẽ biết được mình đã hoàn thành mục tiêu đó hay không. Những mục tiêu như thế sẽ cho bạn sự tập trung để thay đổi đời sống mình.

Mục tiêu cụ thể nào bạn sẽ đặt ra cho mình trong tuần này?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một mục tiêu rất cụ thể, sẽ làm cho bạn có thể hoàn thành nó như thế nào?

2.    Mục tiêu cụ thể nào bạn muốn đặt ra cho mình và tại sao?

3.    Ai có thể giúp bạn có trách nhiệm và khích lệ khi bạn làm việc để đạt đến mục tiêu của mình?

Chú thích:

NLT: New Living Translation

 

 

 


THE POWER OF A FOCUSED LIFE

By Rick Warren —

“Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty" (Proverbs 21:5 NLT).

If you want God to use you in great ways, you need focus. The more focused you are, the more effective you’ll be—and the more God will use you.

There’s awesome power in focus. Diffused light doesn’t have much of an effect on what it touches. But when you focus light—like the sun’s light through a magnifying glass—you can light a piece of paper or grass on fire. If you can focus it even more, it becomes a laser. A laser can cut through steel and destroy cancer.

The same is true with your life. If the course of your life lacks direction, you’ll just drift through without making an impact. But if you focus your time on a few key goals, then you can make a powerful impact on the world for God.

The Bible says, “Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty” (Proverbs 21:5 NLT).

One of the great examples of focus in the Bible is the story in Genesis 24. Abraham was getting old, and his son still hadn’t married. God had promised Abraham that he would create a great nation through Abraham’s own family, which God did. But Abraham’s son, Isaac, still didn’t have any children. He wasn’t even married yet. So Abraham gave his chief servant a goal of finding a wife for his son. Abraham told his servant, “Don’t get a wife from the Canaanite girls who live around here. Go back to my country, to the land of my relatives, and find a wife for my son Isaac.”

Like all good goals, the servant’s was clear. He knew he needed to find Isaac a wife, and he knew exactly what kind of wife to look for. He needed to find a wife from Abraham’s homeland.

You’ll never reach a vague goal because you’ll never know if you’ve completed it. Abraham’s servant didn’t have that problem.

For example, if your goal is to be a better parent, that’s vague. Even if you make the goal to spend more time with your children this year, you’ll never really know if you’ve completed the goal because it isn’t specific.

But if you commit to spending an hour every Tuesday evening with your children, that’s a specific goal. You’ll know whether or not you’ve completed it. Those kinds of goals will give you the focus to change your life.

What specific goal will you set for yourself this week?

Talk It Over

- When a goal is very specific, how does that empower you to complete it?

- What specific goal do you want to set for yourself and why?

- Who can keep you accountable and encouraged as you work to reach your goal?