0695“Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và quê hương ta, đã phán và thề với ta rằng: 'Ta sẽ ban cho dòng dõi con đất nầy!’ Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ.” (Sáng 24:7 TTHĐ).

Nhiều người thường có một thời gian để đặt mục tiêu – có thể đó là vào ngày đầu tiên của năm mới hay vào ngày sinh nhật của họ. Họ quyết tâm giảm cân, dành thì giờ nhiều hơn với con cái, đọc sách nhiều hơn, đạt được một điều cụ thể nào đó tại sở làm, hoặc một số mục tiêu cao cả (hoặc không mấy cao cả).

Nhưng không phải mục tiêu nào cũng là mục tiêu tin kính. Những mục tiêu tin kính phù hợp với những lời hứa của Chúa trong Lời Chúa. Lời hứa của Chúa cho bạn sự can đảm và đức tin để hướng về phía trước khi bản tánh tự nhiên của bạn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng.

Trong Sáng Thế Ký 24, Áp-ra-ham đã giao cho đầy tớ quản gia của ông một mục tiêu rất khó khăn: tìm vợ cho con trai của ông là Y-sác. Thoạt đầu, người đầy tớ đã để cho sự sợ hãi thắng mình. Ông hỏi Áp-ra-ham rằng, “Nếu cô gái không chịu bỏ quê hương để đi đến xứ này lấy chồng, con có nên đưa cậu Y-sác về quê cưới vợ không?” (Sáng 24:5 BDM). 

Áp-ra-ham nhắc đầy tớ của mình về lời hứa của Đức Chúa Trời: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và quê hương ta, đã phán và thề với ta rằng: 'Ta sẽ ban cho dòng dõi con đất nầy!’ Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ.” (Sáng 24:7 TTHĐ).

Sau khi Áp-ra-ham nhắc nhở người đầy tớ của ông về lời hứa của Chúa, sự sợ hãi của người này tiêu biến.

Điều tương tự như thế cũng xảy ra với bạn. Thật đáng sợ khi đặt mọi thứ mình có vào một mục tiêu lớn. Không ai lại muốn thất bại. Nhưng Kinh Thánh thúc giục bạn đừng dựa vào sức riêng của mình để đạt được mục tiêu. Thật ra, nếu bạn có thể hoàn thành mục tiêu của bạn dựa vào sức riêng của mình, thì bạn đã không theo đuổi những mục tiêu tin kính ngày từ lúc bắt đầu rồi. 

Lời Chúa nói gì về những mục tiêu của bạn? Bạn sẽ không bao giờ biết được trừ khi bạn biết được Kinh Thánh dạy những gì. Điều này cũng giống như mua một khoản bảo hiểm nhưng không biết bảo hiểm đó bao gồm những gì. Bạn sẽ lo lắng về nhiều thứ một cách không cần thiết.

Trong Kinh Thánh, Chúa hứa giúp bạn được khỏe mạnh hơn, được trở nên người cha hoặc mẹ tốt hơn, trả hết nợ nần, và còn nhiều điều nữa. Nhưng trừ khi bạn biết những lời hứa đó và nhận lấy những lời hứa đó, bạn sẽ lo lắng về việc làm thế nào để bạn có thể đạt được những mục tiêu đó. 

Sự thật ở đây là bạn không cần có một đức tin lớn để hoàn thành những mục tiêu lớn. Bạn chỉ cần một ít đức tin – và một Đức Chúa Trời vĩ đại! Đức Chúa Trời của bạn là Chúa của cả vũ trụ. Ngài có thể làm được bất cứ điều gì.

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa cho những điều không thể tin được không?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những người thất hứa với bạn trong quá khứ đã ảnh hưởng đến việc bạn có thể tin cậy Chúa như thế nào?

2.    Bạn cần dựa vào lời hứa nào từ Lời Chúa để đạt được những mục tiêu tin kính của mình? 

3.    Việc đón nhận những lời hứa của Chúa sẽ cho bạn sự tự tin để theo đuổi những mục tiêu của mình như thế nào?

 

 

 


GOD’S PROMISES FUEL GODLY GOALS

By Rick Warren — 

“For the LORD, the God of heaven, who took me from my father’s house and my native land, solemnly promised to give this land to my descendants. He will send his angel ahead of you, and he will see to it that you find a wife there for my son" (Genesis 24:7 NLT).

Many people have a regular time to set goals—maybe at the start of a new calendar year or on their birthday. They resolve to lose weight, to spend more time with their kids, to read more, to achieve something specific at work, or some other noble (or not so noble) goal.

But not every goal is a godly goal. Godly goals are aligned with God’s promises in his Word. His promises give you the courage and faith to move forward when it feels much more natural to be scared or worried.

In Genesis 24, Abraham gave his chief servant a very tough goal: to find a wife for his son, Isaac. At first the servant let fear get the best of him. He asked Abraham, “But what if the woman refuses to leave home and come with me?” (Genesis 24:5 The Message)

Abraham then reminded his servant of God’s promise: “For the Lord, the God of heaven, who took me from my father’s house and my native land, solemnly promised to give this land to my descendants. He will send his angel ahead of you, and he will see to it that you find a wife there for my son” (Genesis 24:7 NLT).

After Abraham reminded his servant of the Lord’s promise, his fear vanished.

The same thing happens with you. It’s scary to put everything you have into a big goal. No one wants to fail. But the Bible urges you not to rely on your own strength to reach your goals. In fact, if you can accomplish your goals in your own strength, you’re not pursuing godly goals in the first place.

What does God’s Word say about your goals? You’ll never know unless you get to know what the Bible teaches. It’s like having an insurance policy but not knowing what that policy covers. You’d worry needlessly about many things.

In the Bible God promises to help you as you get healthy, become a better parent, eliminate your debt, and more. But unless you know those promises and claim those promises, you’ll worry about how you’ll be able to achieve those goals.

The truth is, you don’t need a big faith to accomplish huge goals. You just need a little faith—in a big God! Your God is the God of the universe. He can do anything.

Are you ready to trust God for the unbelievable?

Talk It Over

- How do broken promises from people in your past impact your ability to trust God?

- What promise from God’s Word do you need to lean on to reach your godly goals?

- How does claiming the promises of God give you the confidence to pursue your goals?