0361"Ta sẽ an ủi ngươi. Đừng sợ loài người vì đời họ mau qua như hoa cỏ, sớm còn tối mất!” (Ê-sai 51:12 KTHĐ).

Một cách để vượt qua nỗi sợ hãi bị chối bỏ là có một cái nhìn, một quan điểm đúng đắn. Bạn có thể lắng nghe ý kiến của người khác — nhưng đừng bao giờ đánh giá quá cao những điều họ nói.

Trong Ê-sai 51:12, Chúa phán: “Ta sẽ an ủi ngươi. Đừng sợ loài người vì đời họ mau qua như hoa cỏ, sớm còn tối mất!’” (KTHĐ). Cuộc sống của bạn trên đất này là tạm bợ, vậy tại sao phải sợ ý kiến của những người khác?

Những người khác ở đây không phải là Chúa và ý kiến của họ sẽ không bao giờ lâu bền. Bí quyết để thành công là tồn tại lâu hơn những lời chỉ trích, phê phán, là nhận biết rằng đây chỉ là một cuộc chiến đấu lâu dài nhưng những gì đời đời là điều quan trọng. Trong Ê-sai, Chúa đã nhắc nhở rằng Ngài mới là Đấng quan trọng, đáng kể.

Khi người khác khinh dễ, coi thường bạn, đừng nghĩ rằng sự đánh giá của họ cũng giống như Chúa. Đừng tự động nhận lấy lời chỉ trích của một người nào; thay vào đó, hãy coi lại xem nó đúng hay sai.

Tại sao điều này là quan trọng? Bởi vì khi sự chấp thuận của người khác là tất cả đối với bạn, bạn khiến cho mình sống trong nỗi sợ hãi bị chối bỏ.

Kinh Thánh nói: “Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31 TTHĐ). Nếu bạn nhận ra được rằng Chúa đứng về phía bạn như thế nào, thì điều này sẽ khiến bạn có thể chống lại được việc người khác từ bỏ, không chấp nhận bạn.

Đối với một số người, điều quan trọng nhất đối với họ là được nổi tiếng hay được tán dương. Họ suy nghĩ: “Người khác nghĩ gì về tôi? Người khác thấy tôi như thế nào? Ảnh tượng là tất cả!”

Nếu bạn sống theo cách như thế, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự đoán xét của người khác. Nếu có người nghĩ bạn là một kẻ thất bại thì ắt hẳn bạn phải là một người thất bại! Nếu một người nào nghĩ rằng bạn là một người khờ khạo thì ắt hẳn bạn phải là một người khờ khạo! Tôi không muốn sống theo cách đó, còn bạn thì sao?

Tin vui mà chúng ta có được là Chúa không bao giờ có ý định để cho bạn sống theo cách như thế. Chúa đang nói với bạn: “Tại sao con lại phải nghe theo những gì họ nói? Họ chỉ là con người. Ta mới là Đấng có quyền quyết định. Đời sống của họ chỉ ngắn ngủi như hoa cỏ.”

Sứ đồ Phao-lô nói rằng mục tiêu của đời sống ông là làm vui lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải con người: “Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:10 TTHĐ).

Phao-lô cho biết bạn có quyền lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn sống để được Chúa khen ngợi hay là để làm vui lòng người khác.

Bạn quan tâm đến việc làm hài lòng ai hơn? Đám đông hay Chúa? Bạn không thể tìm kiếm sự chấp thuận của cả hai cùng một lúc được. Bạn phải quyết định mình muốn làm vui lòng ai. Bạn chỉ cần nhớ rằng người nào cũng “mau qua như hoa cỏ, sớm còn tối mất!” và ai là “Đấng an ủi” thêm sức cho bạn.

Chúa đứng về phía bạn và Ngài muốn thấy bạn được thành công! Hãy chọn để sống cho Chúa ngày hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự khác biệt giữa bị ảnh hưởng và bị điều khiển bởi những ý kiến của người khác là gì?

2.    Bạn muốn nghe Chúa khen ngợi hay nghe tiếng tán thưởng của con người hơn? Những thay đổi nào bạn có thể làm để lắng nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn?

3.    Có một cái nhìn về cõi đời đời sẽ thay đổi việc bạn tìm kiếm sự chấp thuận trong cuộc sống hằng ngày từ đâu?

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng Ngài là Đấng an ủi, ban thêm sức cho con và con người chỉ là tạm bợ để con không sợ hãi và cố sống để làm hài lòng con người, nhưng sống chỉ để làm vui lòng Chúa. Con cám ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men.”


 

 

 

FEAR REJECTION? KEEP ETERNITY IN MIND

By Rick Warren — 

“The LORD says, 'I am the one who strengthens you. Why should you fear mortals, who are no more enduring than grass?’” (Isaiah 51:12 GNT).

One way to overcome the fear of rejection is by keeping the right perspective. You can listen to the opinions of others—but never overvalue what they say.

In Isaiah 51:12, God says, “I am the one who strengthens you. Why should you fear mortals, who are no more enduring than grass?” (GNT). Your life here on Earth is temporary, so why be afraid of other people’s opinions?

Other people are not God, and their opinions aren’t going to last. The secret to success is to outlast your critics—to realize that it’s the really long game, eternity, that matters. In Isaiah, God reminds you he’s the one who counts.

When people put you down, don’t assume their judgments are the same as God’s. Don’t automatically accept someone’s criticism; instead, judge it for what it’s worth.

Why does this matter? Because when people’s approval becomes all-important to you, you set yourself up to live in fear of rejection.

The Bible says, “In view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us?” (Romans 8:31 GNT). If you recognize how much God is for you, it gives you the ability to withstand tremendous rejection from other people.

For some people, all that matters is popularity, fame, or applause. They think: “What do other people think of me? How do I look to everybody else? Image is everything!”

If you live this way, you are at the mercy of everyone else’s judgments. If someone thinks you’re a loser, you must be a loser! If someone thinks you’re a dork, you must be a dork! I don’t want to live that way—do you?

The good news is God never intended for you to live this way. It’s as if he’s saying to you, “Why are you listening to them? They’re just mortal men and women. I’m the one that counts. They are no more enduring than grass.”

The apostle Paul said his goal in life was to please God, not others: “Does this sound as if I am trying to win human approval? No indeed! What I want is God’s approval! Am I trying to be popular with people? If I were still trying to do so, I would not be a servant of Christ” (Galatians 1:10 GNT).

Paul says you have a choice. You can choose to live for the applause of God or for the applause of other people.

Who are you more interested in pleasing? The crowd or God? You can’t seek the approval of both at the same time. You have to decide who you want to impress. Just remember who is “no more enduring than grass” and who is “the one who strengthens you.”

God is for you, and he wants to see you succeed! Choose to live for him today.

Talk It Over

  • What is the difference in being affected by and being directed by others’ opinions?
  • Are you listening more for God’s applause or for people’s applause? What change can you make to listen more closely for God?
  • How does having an eternal perspective change where you seek approval in daily life?