0360“Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:10 TTHĐ).

Trong cuộc sống, bạn chỉ cần làm vui lòng một người duy nhất đó là: Đấng Tạo Hóa của bạn. Bạn chỉ cần làm vui lòng Chúa là Đấng đã tạo dựng nên bạn và có mục đích cho cuộc đời bạn.

Điều này sẽ khiến cuộc sống trở nên đơn giản nhiều!

Chúa Jêsus xác quyết: “Ta không theo ý Ta nhưng theo ý Đấng đã sai Ta” (Giăng 5:30c BDM-2002). Thực ra Ngài đang nói rằng: “Ta đang sống chỉ cho một người trong khán giả mà thôi.”

Bạn có biết làm hài lòng loài người là một hình thức thờ thần tượng không? Điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn nói rằng: “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác” (Xuất 20:3 BTT).

Khi bạn đặt bất cứ điều gì trước Chúa thì điều đó là thần của bạn. Vì vậy một chiếc thuyền cũng có thể là thần. Nghề nghiệp có thể là thần. Người bạn gái cũng có thể là thần. Chơi đánh gôn cũng có thể là thần. Bất cứ điều gì trở thành điều đầu tiên trong cuộc sống của bạn mà không phải là Chúa đều là thần, là chúa của bạn.

Điều răn thứ hai là, “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình” (Xuất 20:4 BTT).

Bất cứ điều gì thay thế Chúa trong cuộc sống của bạn thì điều đó là thần tượng. Thành công có thể là một thần tượng. Tiền bạc có thể là một thần tượng. Tình dục có thể là một thần tượng. Một mối quan hệ có thể là một thần tượng. Nếu mối quan hệ với vợ/chồng, người chủ hoặc bạn bè của bạn quan trọng hơn Chúa, thì đó là một thần tượng.

Những người muốn làm vui lòng mọi người sẽ để ý kiến của người khác chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc sống của mình. Những ý kiến đó trở thành một vị thần vì chúng quan trọng hơn quan điểm của Chúa. Bạn không muốn cho người khác biết bạn là một Cơ đốc nhân vì họ có thể coi thường về bạn. Bạn không muốn họ biết bạn đi nhà thờ vì họ có thể không còn thích bạn nữa. Đó chính là lúc bạn đang có một vị thần khác trong cuộc sống của mình. Việc làm vui lòng người khác của bạn đã trở thành một thần tượng.

Phao-lô nói trong Ga-la-ti 1:10: “Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ” (BDM-2002).

Hầu như tất cả mọi người đều muốn được người khác ưa thích. Thật dễ để có ý muốn làm vui lòng người khác. Nhưng đừng làm điều đó nếu nó ảnh hưởng đến việc làm vui lòng Chúa. Là tôi tớ của Chúa Cứu Thế, Ngài là khán giả duy nhất của bạn. Bạn chỉ cần làm vui lòng Chúa.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn đã từng khiến việc làm vui lòng người khác thành một thần tượng trong cuộc sống của mình khi nào? Kết quả là gì?

2.    Bạn đã từng sống chỉ để đẹp lòng Chúa khi nào? Những kết quả thực tiễn trong cuộc sống của bạn là gì?

3.    Hiện tại bạn đang sống để làm vui lòng người khác qua những cách nào? Bạn đang sống để làm vui lòng Chúa như thế nào? Bạn cần phải thay đổi những gì để sống chỉ cho một khán giả duy nhất mà thôi?

- Cầu nguyện: “Lạy Chúa, trong Mười Điều Răn, Chúa dạy con không được có những thần khác, không được thờ lạy hình tượng, thần tượng. Con không thờ các tượng Phật, Quan Công, Thần Tài, v.v… nhưng con có để những điều khác lên trên Chúa và cố gắng làm vui lòng người khác mặc dù điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con với Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và giúp con biết đặt Chúa trước tiên trong cuộc đời của con. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”


 

 

 

PEOPLE PLEASING IS IDOLATRY

By Rick Warren — 

“I’m not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ’s servant” (Galatians 1:10 NLT).

In life, you have to please only one person: your Creator. You only have to please the Lord, the one who made you and has a purpose for your life.

That simplifies life enormously!

Jesus said, “I don’t try to please myself, but I try to please the One who sent me” (John 5:30 NCV). He’s saying, in effect, “I’m living for an audience of one.”

Did you know that people pleasing is a form of idolatry? The first commandment in the Ten Commandments says, “You shall have no other gods before me” (Exodus 20:3 NIV).

Anything you put before God becomes a god. So a boat could be a god. A career could be a god. A girlfriend could be a god. Golf could be a god. Anything that becomes number one in your life that isn’t God becomes your god.

The second commandment is, “You must not make for yourself an idol” (Exodus 20:4 NLT).

Anything that replaces God in your life is an idol. Success can be an idol. Money can be an idol. Sex can be an idol. A relationship can become an idol. If that relationship to your spouse, boss, or friend is more important than God, it’s an idol.

People pleasers allow other people’s opinions to take first place in their lives. Those opinions become a god because they matter more than God’s opinion. You don’t want to tell people you’re a Christian because they might think less of you. You don’t want them to know you go to church because they may not like you. At that point, you have another god in your life. You have made an idol of people pleasing.

Paul says in Galatians 1:10, “I’m not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ’s servant” (NLT).

Almost everyone wants to be liked. It’s tempting to want to please other people. But don’t do it at the expense of pleasing God. As a servant of Christ, you have an audience of one. You need to only please God.

Talk It Over

  • When have you made people pleasing an idol in your life? What have the results been?
  • When have you lived just to please God? What have been the practical results in your life?
  • In what ways are you living to please people right now? How are you living to please God? What adjustments do you need to make to live only for an audience of one?