0149“Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ.” (Thi 34:17 BDM2002).

Ngày nay bạn thường nghe nhiều người nói rằng: Con người là lương thiện và không ích kỷ. Chỉ vì môi trường hoàn cảnh sống mới khiến một người trở thành xấu xa, độc ác.

Trong thực tế, lý thuyết này bị tương phản, bất đồng với những gì chúng ta quan sát nhận thấy về bản chất của con người. Nếu bạn đã từng tiếp xúc, ở bên trẻ em, bạn sẽ thấy ngay điểm này. Con người được sinh ra với bản tính ích kỷ. Những cụm từ như “Con muốn cái này!” “Con muốn cái kia!” “Con không thích làm cái này!” là những điều mà các em thương xuyên nói đến mỗi ngày.

Cảnh bất công, áp bức, bạo lực, vô nhân đạo xảy ra khắp nơi trên thế giới và ngay cả trong chính cộng đồng của chúng ta đã chứng tỏ bản chất thiện lương khi mới sanh ra là một quan niệm hoàn toàn sai trật. Nếu cứ để mặc cho chúng ta muốn làm gì thì làm cũng được thì chúng ta sẽ áp bức người khác, tích trữ mọi thứ cho riêng mình, và nói chung chỉ suy nghĩ về chính riêng mình chứ không quan tâm đến ai khác cả.

Và rồi dường như thể Chúa nhìn vào loài người mà Ngài đã tạo dựng ra và nói rằng, “Được lắm, các ngươi cho rằng bản chất cơ bản là tốt lành phải không? Các ngươi nghĩ rằng bản tính cơ bản của con người là không ích kỷ phải không? Ta sẽ không can thiệp và để cho bản chất con người hành động cách tự nhiên trên thế giới. Các ngươi sẽ thấy được điều gì sẽ xảy ra khi thế giới thiếu sự hiện diện của Ta.”

Những điều xảy ra với trẻ em và với xã hội nói chung cũng hiện hữu trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Bạn và tôi luôn bị đối xử bất công. Nhưng có một điều kín đáo, thầm kín mà bạn có thể không nghĩ đến là chính bạn cũng đối xử cách bất công với người khác và chính tôi cũng như thế.

Khuynh hướng đối xử bất công với người khác của chúng ta là điều không làm cho Chúa ngạc nhiên chút nào cả. Thực ra, điều đó mới chỉ ra cho chúng ta thấy rằng tại sao mình cần Chúa Giê-xu.

Và trong thực tế nếu không có sự hiện hữu Chúa, con người sẽ đối xử với nhau cách vô nhân đạo, và sẽ không có công lý và công bằng trong thế giới chúng ta sống — từ những nhà cai trị độc tài bạo ngược cho đến tình trạng nghèo đói cùng cực cũng như sự xung đột kỳ thị chủng tộc trong cộng đồng chúng ta.

Sẽ có một ngày Chúa sẽ phán xét từng người trên hành tinh này vì những sự bất công mà họ đã gây ra cho người khác. Vì Chúa là công bình nên sẽ có giá trả, có hậu quả về cách chúng ta đối xử với những người khác như thế nào.

Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải có lòng thương xót. Tất cả chúng ta đã từng hồi từng lúc đối xử không ngay thẳng, không công bằng với người khác. Không những chúng ta là những nạn nhân của những việc bất công nhưng chúng ta cũng là những thủ phạm gây ra những điều bất công nữa.

Sự không công bằng này cho thấy rằng chúng ta cần phải có Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã không cần sai Con của Ngài xuống chết trên cây thập tự nếu con người khi mới sanh ra đã mang bản chất tốt lành. Những bất công lan tràn khắp nơi trên thế giới của chúng ta cho thấy rõ rằng loài người không thể tự mình sống một cuộc sống đạo đức được.

Sau này khi bạn bị đối xử một cách không công bằng, hãy tự nhắc nhở rằng: Mọi người trên hành tinh này — bao gồm cả bạn và tôi — đều cần có Chúa Giê-xu.

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.     Bạn thường làm gì đối phó với việc mình bị đối xử bất công?

2.     Hãy suy nghĩ đến cách bạn đáp ứng với câu sau: “Khi bạn đối xử không công bằng với một người nào đó, điều này cho thấy bạn cần Chúa Giê-xu biết bao.”

3.     Bài tĩnh nguyện này giúp bạn trả lời câu hỏi, “Tại sao Chúa lại cho phép điều xấu xảy ra cho người tốt?” như thế nào?


 

UNFAIRNESS POINTS US TOWARD JESUS

By Rick Warren —

“The LORD hears his people when they call to him for help. He rescues them from all their troubles” (Psalm 34:17 NLT).

You’ll hear it from many different places these days: People are basically good and unselfish. It’s their environments that turn people’s hearts toward evil.

Unfortunately, that theory just doesn’t match with what we see in human nature. If you’ve ever been around small children, you get this. They’re born with a selfish nature. Phrases like “Feed me!” “Care for me!” and “I’m the center of attention” are the rule rather than the exception.

Human injustice throughout the world and in our own communities also shatters any misconception we have that we humans are all basically good. Left to our own devices, we oppress other people, hoard our food, and generally think about ourselves much more than anyone else.

And then it seems as if God looks at the humanity he created and says, “Okay, you think you’re basically good? You think human nature is basically unselfish? I’ll step back and let human nature take its course in the world. We’ll show you what happens when I’m not in the picture.”

What’s true in children and society in general is also true in our lives today. You and I are treated unfairly all the time. But here’s a secret you may not have considered: You treat people unfairly from time to time as well. And so do I.

Our inclination to treat one another unfairly doesn’t surprise God. In fact, it shows why we need Jesus.

The reality is, without God in the situation, people treat each other inhumanely and that’s the heart of injustice and unfairness in our world—from despotic dictators to crushing poverty to racial tension in our communities.

One day God will judge every person on the planet for the injustices they commit against others. Because God is just, there must be consequences for how we treat others.

That means we need mercy. All of us have been unfair with others from time to time. We’re not just the victims of injustice. We’re perpetrators, too.

This unfairness shows us we need Jesus. God wouldn’t have needed to send his Son to die on the cross if people were generally good. The vast injustices in our world make it clear that humans can’t live moral lives on their own.

Next time you’re treated unfairly, let it be a reminder: Every person on this planet—including you and me—needs Jesus.

Talk It Over

1.     How do you typically deal with being treated unfairly?

2.     Consider your response to this statement: “Next time you are unfair to someone, it shows how much you need Jesus.”

3.     How does this devotional help you answer the question, “Why does God allow bad things to happen to good people?”