0148“Hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình” (Lu-ca 6:31 NIV-VPNS).

Một trong những điều kiểm nghiệm để đánh giá nhân cách của bạn là cách bạn đối xử với những người đang phục vụ đáp ứng nhu cầu của bạn. Cho dù đó là một người phục vụ tại nhà hàng, người bán hàng, nhân viên, thư ký, hay vợ, chồng, con cái của bạn, cách bạn đối xử với những người này sẽ cho biết rất nhiều về tính cách bạn.

Trên thực tế, khi tôi tham gia vào việc tuyển dụng nhân viên của Hội Thánh Saddleback, tôi thường mời họ đến nhà hàng để xem cách họ đối xử tương tác với những người phục vụ như thế nào. Một người bất lịch sự, không hòa nhã và hay là người có khuyết điểm về nhân cách là tôi không muốn trở thành một một thành viên trong nhóm chúng tôi.

Chúa Giê-xu bảo chúng ta, “Hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình” (Lu-ca 6:31 NIV-VPNS). Đó có thể là bài kiểm tra nhân cách đơn giản nhất nhưng quan trọng nhất trong Kinh Thánh.

Nhà tâm lý xã hội học Eric Hoffer từng nói, “Khiếm nhã là sự sao chép sức mạnh của những kẻ yếu đuối.” Chẳng cần một chút nổ lực, chút thông minh nào để có thái độ thô lỗ cả.

Nơi tốt nhất để tập đặc điểm nhân cách về sự tôn trọng này là tại trong gia đình. Nhiều cuộc hôn nhân bị hủy hoại bởi sự khiếm nhã hơn là bởi bất cứ điều gì khác. Khi tôi còn làm tư vấn hôn nhân, điều làm tôi rất ngạc nhiên là có rất nhiều cuộc hôn nhân bị tan vỡ chỉ do sự chỉ trích nhỏ nhất này đến những sự chỉ trích nhỏ nhất khác.

Thông thường chúng ta thường tỏ ra sự thiếu tôn trọng đối với những người chúng ta quan tâm nhiều nhất. Tôi biết có người đối xử với gia đình của họ với cách mà họ sẽ không bao giờ đối xử với một người xa lạ.

Lịch sự là bày tỏ tình yêu trong những việc nhỏ nhặt. Đó là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác bằng cách đối xử tử tế ngay cả trong những lãnh vực nhỏ bé nhất của cuộc sống chúng ta.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.     Tại sao chúng ta thường thiếu tôn trọng nhất đối với những người chúng ta quan tâm nhiều nhất?

2.     Trong những trường hợp nào mà bạn cảm thấy rất khó để có thể cư xử lịch sự?

3.     Nếu nhân cách của bạn được đánh giá bởi cách bạn đối xử với những người phục vụ mình, bạn nghĩ mình sẽ được đánh giá như thế nào?


 

How Do You Treat People Who Serve You?

By Rick Warren — 

“Do to others as you would have them do to you” (Luke 6:31 NIV).

One of the greatest tests of your character is how you treat people who are trying to serve you. Whether it’s a waitress, a waiter, a clerk, an employee, a secretary, your children, or your spouse, how you treat those who serve you tells me a great deal about you.

In fact, when I’ve been involved in hiring decisions of Saddleback Church staff, I often take people to restaurants to see how they interact with the server. Someone who is rude and demanding in those situations has a character flaw that I don’t want as part of our team.

Jesus tells us, “Do to others as you would have them do to you” (Luke 6:31 NIV). That may be the simplest yet most important character test in the Bible.

Social psychologist Eric Hoffer once said, “Rudeness is the weak man’s imitation of strength.” It takes no intelligence at all to be rude.

The best place to practice this important character trait of respect is at home. More marriages are ruined by rudeness than anything else. When I used to do marriage counseling, I was amazed at how many marriages are buried by one little dig after another.

Often we’re the most disrespectful to the people we care about the most. I know people who treat their families in ways they would never treat a stranger.

Courtesy is just love in the little things. It’s showing respect for people by being kind even in the smallest areas of our lives.

Talk It Over

1.     Why are we often the most disrespectful toward people we care about the most?

2.     In which situations do you have the most trouble being courteous?

3.     If your character was being judged by the way you treat people who serve you, how do you think it would be assessed?