“[Thượng Đế] yên ủi chúng tôi trong mọi cơn hoạn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong cơn hoạn nạn nào họ gặp.”  IICô-rinh-tô 1:4

Một trong những mục đích của đời sống bạn là phục vụ người khác. Và Chúa có thể sử dụng sự đau đớn của bạn để giúp bạn phục vụ được hiệu quả hơn — qua cách khiến bạn nhạy cảm hơn với đau khổ của người khác.

Đau đớn khiến bạn đồng cảm hơn với những người đang trải qua sự đau đớn giống như bạn. Thay vì tập trung vào sự đau đớn của mình, bạn có thể chọn chuyển hướng sự tập trung của mình sang việc giúp đỡ những người đang chịu đau đớn.

Chúa Jêsus muốn chuộc sự đau khổ của bạn. Đau khổ cứu chuộc là khi bạn sử dụng sự đau đớn mà mình đang trải qua để giúp đỡ người khác. Đây là điều mà vợ tôi là Kay và tôi đã cố làm với sự đau đớn mình có khi mất đi đứa con trai do tự tử. Trong những năm kể từ khi Matthew qua đời, không một tuần nào qua đi mà không có một người nào đó — bạn bè hay người lạ, thân quen hay không hề quen biết, già hay trẻ — gọi cho Kay hoặc tôi yêu cầu được giúp đỡ, vì họ biết rằng chúng tôi đã trải qua điều đó và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ niềm an ủi của Chúa với họ.

Kinh Thánh nói rằng, “[Thượng Đế] yên ủi chúng tôi trong mọi cơn hoạn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong cơn hoạn nạn nào họ gặp. Vì như chúng tôi càng đau đớn vì Đấng Christ thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của Chúa cho chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. Chúng tôi chịu gian khổ để anh em được an ủi và cứu rỗi.  Vì khi chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi.  Anh em lại thêm nhẫn nại để chịu đựng gian khổ như chúng tôi.”  (IICô-rinh-tô 1:4-6)

Ai là người có đủ tư cách để nâng đỡ những bậc cha mẹ đang buồn khổ vì mất con cái hơn là những người làm cha mẹ khác đã trải qua cùng hoàn cảnh đau buồn như vậy? Ai là người có đủ khả năng để giúp đỡ một người nghiện ngập tốt hơn một người cũng đã từng chiến đấu với cơn nghiện ngập? Ai là người có đủ điều kiện để cùng người khác vượt qua được kết quả chẩn đoán ung thư hơn chính người đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư?

Bất cứ nỗi đau đớn nào bạn đang phải chịu ngay lúc này, Chúa muốn dùng nó để giúp đỡ người khác nếu bạn dâng mọi sự lên cho Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những đau đớn nào bạn đã trải qua mà bạn tin rằng Chúa muốn bạn dùng nó để phục vụ người khác?

2.    Đau khổ đã dạy cho bạn sự nhẫn nại chịu đựng như thế nào? Nếu bạn chưa từng kinh nghiệm được điều đó, hãy xin Chúa chỉ cho làm thế nào bạn có thể “nhẫn nại để chịu đựng” (IICô-rinh-tô 1:6) trước bất cứ nỗi đau đớn nào mà bạn đang hiện đang có.

3.    Hãy xin Chúa chỉ cho bạn thấy một người đang chịu đau đớn tương tự như bạn. Sau đó, xin Chúa chỉ cho bạn cách nào để có thể đi cạnh người đó và mang lại sự an ủi cho họ.

 

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ.  Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa về sự sống đời đời của Ngài không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 

 


WHAT IS REDEMPTIVE SUFFERING?

BY RICK WARREN — 

“[God] comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us.” 2 Corinthians 1:4 (NLT)

One of the purposes of your life is to serve others. And God can use your pain to help you serve more effectively—by making you more sensitive to other people’s pain.

Pain makes you more empathetic to those who are experiencing the same kind of pain you’re in. Rather than focusing on your own pain, you can choose to redirect your focus to helping others in pain.

Jesus wants to redeem your suffering. Redemptive suffering is when you use the pain you’re going through to help other people. This is what my wife Kay and I have tried do with the pain we feel from losing our son through suicide. In the years since Matthew’s death, not a week has gone by without someone—a friend or stranger, well-known or unknown, old or young—calling Kay or me and asking for help, because they know we’ve been through it and we’re willing to share God’s comfort with them.

The Bible says, “[God] comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with his comfort through Christ. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation! For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer” (2 Corinthians 1:4-6 NLT).

Who is better qualified to minister to a parent grieving the loss of a child than another parent who has experienced such grief? Who is better qualified to help someone with an addiction than someone who has also battled an addiction? Who is better qualified to walk with someone through a cancer diagnosis than someone who has fought their own cancer?

Whatever pain you are suffering right now, God wants to use it to help others if you’ll surrender it to him.

Talk It Over

  • What pain have you experienced that you believe God wants you to use to serve others?
  • In what ways has suffering taught you patient endurance? If that has not been your experience, you can ask God to show you how to “patiently endure” (2 Corinthians 1:6) in whatever pain you are suffering right now.
  • Ask God to show you someone who is suffering with a pain similar to yours. Then ask him to show you how to walk alongside them and offer his comfort.

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."