“Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu.” Hê-bơ-rơ 5:8

Mỗi đau đớn trong đời sống bạn là một cơ hội để được tăng trưởng trong tính cách. Làm thế nào để bạn học biết yêu thương khi bạn cảm thấy rằng mình không được thương yêu? Làm thế nào để bạn học biết niềm vui đang khi buồn khổ? Làm thế nào để bạn học biết an bình khi mọi thứ đang hỗn loạn? Làm thế nào để bạn học biết kiên nhẫn khi bạn không cảm thấy mình có thể kiên nhẫn được?

Bạn học được những phẩm chất đó nhờ nơi ân điển Chúa khi bạn đang phải trải qua nỗi đau đớn. Bạn phải quyết định xem mình sẽ để sự đau đớn là bàn đạp cho sự trưởng thành hay thành trở ngại cho sự tăng trưởng thuộc linh.

Một khi bạn quyết định theo Chúa Jêsus, mục đích hàng đầu của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn là làm bạn trở nên giống Đấng Christ hơn. Nếu bạn là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, thì Ngài muốn bạn phải lớn lên! Chúa giúp bạn làm điều đó bằng cách dẫn bạn đi qua mọi điều Chúa Jêsus đã phải trải qua. Có những lúc Chúa Jêsus cô đơn, thất vọng, bị hiểu lầm, bị chỉ trích và đau đớn.

Nhưng Kinh Thánh nói rằng: “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Sau khi đã trọn vẹn, Đức Chúa Trời xưng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài” Hê-bơ-rơ 5:8-9.

Nếu Chúa Jêsus đã trở nên trọn vẹn qua đau khổ, thì bạn cũng trưởng thành theo cùng một cách như vậy.

Có một số điều bạn chỉ có thể học được thông qua đau khổ.  Theo nghĩa đó, đau khổ sẽ trở thành một món quà nếu bạn để nó đem bạn đến gần Chúa hơn trong sự thờ phượng, gần người khác hơn trong mối thông công và sâu đậm hơn trong việc là môn đệ Chúa.

Khi Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông nhận thấy được tất cả những cách mà họ đã trưởng thành qua đau đớn họ đang chịu. Phao-lô nói trong IICô-rinh-tô 7:11 rằng, “Vậy, hãy xem, sự buồn rầu đã đem anh em đến gần Đức Chúa Trời là dường nào.  Anh em sinh động hơn, ân cần hơn, nhạy cảm hơn, kính sợ hơn, quan tâm hơn, nhiệt thành hơn, và có trách nhiệm hơn”.

Bảy đức tính giống Đấng Christ đó cũng được phát triển trong bạn khi bạn xin Chúa dùng sự đau đớn ban đang gánh chịu để xây dựng tính cách mình. Nếu bạn làm điều đó, sự đau đớn sẽ không dừng ở đó — nó sẽ biến đổi bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn đang trải qua một đau đớn nào đó, điều trước tiên bạn thường cầu nguyện là gì?

2.    Bạn có muốn được trưởng thành về thuộc linh thông qua nỗi đau khổ của mình không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Có thể khó để biết được nên cầu nguyện những gì khi đang gặp đau đớn. Hãy dành vài phút đọc qua Kinh Thánh để tìm một số câu Kinh Thánh bạn có thể dùng để cầu nguyện khi đang đau đớn. Bạn có thể tìm những câu cầu xin sự giúp đỡ của Chúa hoặc để Chúa sử dụng sự đau đớn của bạn cho mục đích tốt lành. Nếu bạn không biết nên tìm ở đâu, hãy bắt đầu từ Thi Thiên.

 

 


YOUR PAIN CAN MAKE YOU MORE LIKE CHRIST

BY RICK WARREN —

“Even though Jesus was God's Son, he learned obedience from the things he suffered.”  Hebrews 5:8 (NLT)

Every pain in your life is an opportunity to grow in character. How do you learn love when you feel unloved? How do you learn joy in the middle of grief? How do you learn peace when everything’s in chaos? How do you learn patience when you’re not feeling patient?

You learn those qualities, with God’s grace, when you are going through pain. You have to decide if you’re going to let the pain be a stepping stone to maturity or a stumbling block to spiritual growth.

Once you make a decision to follow Jesus, God’s number one purpose in your life is to make you more like Christ. If you’re a part of God’s family, then he wants you to grow up! He helps you do that by taking you through everything Jesus went through. There were times when Jesus was lonely, frustrated, misunderstood, criticized, and in pain.

But the Bible says, “Even though Jesus was God’s Son, he learned obedience from the things he suffered. In this way, God qualified him as a perfect High Priest, and he became the source of eternal salvation for all those who obey him” (Hebrews 5:8-9 NLT).

If Jesus was made perfect through suffering, then you are matured the same way.

There are some things you learn only through pain. In that sense, pain becomes a gift if you let it draw you closer to God in worship, closer to others in fellowship, and deeper in discipleship.

When Paul wrote to the Corinthian church, he recognized all the ways they had grown through their pain. He says in 2 Corinthians 7:11, “Isn’t it wonderful all the ways in which this distress has goaded you closer to God? You’re more alive, more concerned, more sensitive, more reverent, more human, more passionate, more responsible” (The Message).

Those seven qualities of Christlikeness are developed in you too when you ask God to use your pain to build your character. If you’ll do that, the pain won’t leave you where it found you—it will transform you!

Talk It Over

  • When you are experiencing something painful, what is usually the first thing you pray?
  • Do you want to grow spiritually through your suffering? Why or why not?
  • It can be hard to know what to pray when you're in pain. Spend a few minutes looking through Scripture to find some verses you can pray when you're in pain. You can look for verses that ask for God's help or for him to use your pain for good. If you're not sure where to look, start in the Psalms.