0328“Những người Ta đã sáng tạo, Đã dựng nên, Phải Ta đã làm ra vì vinh quang Ta” (Ê-sai 43:7 BDM-2002).

Nhiều năm trước đây tôi nghĩ ra việc dùng chữ ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E.) để nói về 5 điều khiến bạn là chính mình chứ không là ai khác. ĐỊNH DẠNG là cách mà Chúa tạo dựng nên bạn cho cả cuộc đời của bạn. Mọi lãnh vực trong đời sống bạn đều chịu ảnh hưởng bởi cách mà bạn được tạo dựng nên.

S.H.A.P.E.: Những ân tứ thuộc linh (Spiritual gifts), Tấm lòng hay là sự đam mê (Heart), Khả năng (Abilities), Cá tính (Personality), Những kinh nghiệm (Experiences) — đây là 5 điều khiến bạn là chính mình. Trong sự phối hợp của các ân tứ thuộc linh đó, bạn có tấm lòng, đam mê và những sở thích. Theo bạn nghĩ tại sao bạn lại có những sở thích đó? Bởi vì Chúa ban chúng cho bạn. Và nếu như tất cả chúng ta đều thích làm cùng một điều thì những thành tựu trên thế gian này sẽ ít đi rất nhiều.

Vì vậy Chúa đã tạo dựng nên bạn một cách cá biệt, và không ai giống như bạn cả. Tại sao điều này lại quan trọng?

1. BỞI VÌ SỰ ĐỊNH DẠNG (SHAPE) CỦA BẠN BÀY TỎ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỜI SỐNG BẠN. Cách để bạn tìm ra Chúa muốn bạn làm gì với đời sống mình là khám phá ra Ngài đã định dạng cho bạn như thế nào. Nhưng vấn đề là ở chỗ Chúa sẽ không buộc bạn làm theo chương trình của Ngài. Bạn có thể hoang phí cuộc đời mình. Bạn có thể dùng đời sống mình cho những mục đích chỉ phục vụ cho bản thân mình và hoàn toàn trật hướng với chương trình và mục đích của Chúa dành cho cuộc đời của bạn. Thật ra phần lớn mọi người đều làm như thế. Đó là một thảm họa. Và đó là lý do tại sao họ lại thất chí, nản lòng! Họ cố gắng trở nên mẫu người mà người khác muốn họ làm hơn là người mà Chúa muốn họ trở thành.

2. BỞI VÌ ĐỊNH DẠNG (SHAPE) CỦA BẠN TRANG BỊ CHO BẠN HẦU VIỆC CHÚA. Đức Chúa Trời có một sứ mạng cho cuộc đời bạn mà không một ai khác trên hành tinh này có thể thực hiện được. Có thể bạn đã bỏ lỡ sứ mạng đó. Có lẽ bạn đã bỏ lỡ cơ hội hầu việc Chúa. Nhưng bạn có thể bắt đầu hôm nay để làm cho những ngày tháng còn lại thành những tháng ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Chúa không bao giờ đòi hỏi bạn làm bất kỳ điều gì trong cuộc sống mà Ngài lại không ban cho bạn khả năng để làm điều đó.

3. BỞI VÌ CUỘC SỐNG LÀ MỘT SỰ THỬ NGHIỆM. Nếu bạn là một môn đồ của Chúa Jêsus, đời này là sự chuẩn bị cho cuộc sống sau này trên Thiên Đàng. Chúa phán, “Đây là một thử nghiệm. Ta đang thử xem con sẽ làm gì với những gì con được ban cho trên đất. Dựa vào đó, ta sẽ quyết định giao cho con điều gì để làm đời đời trên Thiên Đàng.”

4. BỞI VÌ NÓ BÀY TỎ VINH QUANG CỦA CHÚA. Khi bạn sử dụng định dạng Chúa cho và làm những điều Chúa tạo dựng nên bạn để làm, không những khiến bạn cảm thấy vui sướng, mà còn làm cho Chúa hài lòng nữa. Iranaeus là một nhà lãnh đạo Cơ Đốc vĩ đại trong thế kỷ thứ hai đã từng nói, “Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chính là một con người thực sự đang sống.” Bạn có biết điều gì làm cho Chúa vui lòng không? Là khi Ngài nhìn xuống và thấy bạn và tôi sử dụng tài năng Ngài ban cho sự vinh hiển Ngài.

Ê-sai 43:6b-7 chép, “Hãy đem các con trai Ta từ phương xa về, Hãy đem các con gái Ta về từ tận cùng quả đất. Tức là tất cả những người được gọi bằng danh Ta, Những người Ta đã sáng tạo, Đã dựng nên, Phải Ta đã làm ra vì vinh quang Ta.” (BDM-2002) Nếu bạn đã không đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời, bạn chắc đã không thực sự sống. Chúa dựng nên bạn để vui hưởng bạn!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những ân tứ thuộc linh của bạn là gì? Bạn đang sử dụng chúng để phục vụ người khác như thế nào?

2.    Những cá tính và khả năng đặc biệt nào Chúa đã ban cho bạn để phục vụ người khác?

3.    Chúa đang kêu gọi bạn làm điều gì mà bạn nghĩ rằng mình không có khả năng để làm không? Theo bạn Chúa đã trang bị cho bạn như thế nào để làm công việc đó?


 

 

What’s the Big Deal About Your SHAPE?

By Rick Warren —

 “Bring to me all the people who are mine, whom I made for my glory, whom I formed and made” (Isaiah 43:7 NCV).

About 20 years ago I came up with a little acrostic called SHAPE to talk about the five things that make you, you. SHAPE is the way God wired you for your life. Every area of your life is influenced by the way you’re shaped.

Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences — these are the five things that make you, you. In that combination of spiritual gifts, you have heart, passion, and interests. Why do you think you have those interests? Because God gave them to you. And if we all liked to do the same things, there would be a lot less accomplished in the world.

So God made you unique, and there’s nobody else like you. Why does this matter?

1.    Because your SHAPE reveals God’s purpose for you. The way you find out what God wants you to do with your life is to discover how he shaped you. But here’s the thing: God won’t force you to do his plan. You can waste your life. You can use it on all kinds of personal, self-centered things and totally miss God’s plan and purpose for your life. In fact, most people do. That’s the tragedy. And that’s why they’re so frustrated! They’re trying to be something somebody else wants them to be rather than what God wants them to be.

2.    Because your SHAPE equips you to serve God. God has a life mission for you that nobody else on this planet can do. Maybe you’ve missed that mission. Maybe you’ve missed serving God. But you can start today to make the rest of your life the best of your life. God will never ask you to do anything in life that he hasn’t already given you the ability to do.

3.    Because life is a test. If you’re a follower of Jesus, this life is preparation for the next life in Heaven. God says, “This is a test. I’m testing you to see what you will do with what you’ve been given on earth. Based on that, I will determine what I give you to do in Heaven for eternity.”

4.    Because it shows God’s glory. When you use your SHAPE and you do what God made you to do, it not only feels good, but it also makes God smile. Iranaeus was a great Christian leader in the second century who said, “The glory of God is a human being fully alive.” You know what makes God smile? When he looks down and sees you and me using the talents that he gave us for his glory.

Isaiah 43:7 says, “Bring to me all the people who are mine, whom I made for my glory, whom I formed and made” (NCV). If you didn’t bring glory to God, you wouldn’t be alive. God made you to enjoy you!

Talk It Over

  • What are your spiritual gifts? How are you using them to serve others?
  • What unique personality traits and abilities has God given you for serving others?
  • Is God asking you to do something that you don’t think you are capable of doing? How do you think God equipped you to do that very thing?