0327“Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (ISa-mu-ên 16:7 TTHĐ).

Cuộc sống của bạn có giá trị. Cuộc sống của bạn có mục đích.

Cho dù bất cứ người nào đó trong cuộc đời của bạn, hay nền văn hóa hoặc những lời dối trá Sa-tan đặt vào trong đầu bạn như thế nào chăng nữa, bạn thật sự vô cùng quý giá đối với Chúa. Chúa nghĩ đến bạn, Chúa tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn, và Chúa quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc đời bạn. Cuộc sống của bạn cho thấy được mục đích của Chúa và tỏ ra sự vinh hiển của Ngài.

Bạn là một người rất giá trị, bất kể bạn là ai hay bạn là người như thế nào. Giá trị của bản thân này cũng đúng với tất cả mọi người vào ngay khoảnh khắc họ được sinh ra. Tất cả chúng ta đều được ban cho những khả năng và ân tứ khác nhau, nhưng cách Chúa nhìn chúng ta đều giống nhau: đó là cái nhìn với tình yêu thương.

Không một ai trong chúng ta là toàn hảo cả, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta, bao gồm tất cả các khiếm khuyết trong “gien” (genetic) di truyền của chúng ta. Bạn có biết điều đó không? Những điều này không bao gồm những nan đề trong cuộc sống ta mà chúng ta đã tự tạo ra cho chính mình vì đã lựa chọn sai lầm. Nhưng tất cả những khuyết điểm di truyền mà bạn không làm chủ được là một phần của cách Chúa tạo hình cho bạn với một mục đích.

Kinh Thánh nói trong ISa-mu-ên 16:7, “Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (TTHĐ).

Chúa nhận trách nhiệm bởi vì Ngài có một cái nhìn bao quát hơn bất kỳ người nào. Chúa có thể nhìn thấy những điều chúng ta không thể thấy được. Và Chúa yêu thương mỗi người chúng ta vì tiềm năng chúng ta để làm những điều lớn lao mà Ngài đã dự định cho chúng ta, cho dù chúng ta có nhiều khuyết điểm đến thể nào chăng nữa.

Chúa không so sánh, đánh giá bạn với bất kỳ một ai khác. Ngài đã tạo dựng nên bạn để bạn là chính mình. Bạn là kiệt tác của Chúa. Ngài nhìn vào cách bạn sử dụng những ân tứ, tài năng và khả năng của bạn. Và Chúa sẽ giúp bạn sử dụng tất cả những tiềm năng của bạn.

Đừng lãng phí thời gian cho rằng bạn không có một điều nào để đem đến cho thế giới này và đừng so sánh mình với người khác. Chúa đã định dạng bạn cho một mục đích cao trọng!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có đang so sánh mình với người khác không? Điều gì khiến bạn cho rằng họ tài giỏi hơn bạn hay Chúa yêu thương họ hơn bạn?

2.    Bạn tập trung nhiều hơn vào những điều khiếm khuyết hay vào những tiềm năng Chúa ban cho bạn? Tại sao việc tập trung về điều nào nhiều hơn là quan trọng?

3.    Làm thế nào để bạn biết được Chúa đã định dạng cho bạn để làm? Bạn có dự định tự mình tìm ra điều đó không?


 

 

 

STOP COMPARING AND START FULFILLING YOUR PURPOSE

By Rick Warren — 

“The LORD does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the LORD looks at the heart” (1 Samuel 16:7 NIV).

Your life has value. Your life has purpose.

No matter what you’ve been told by someone in your life or by culture or by the lies Satan puts in your head, you are infinitely precious to God. He thought of you, he made you to love you, and he cares about every detail of your life. Your life reveals God’s purpose and shows his glory.

You are valuable, no matter who you are or where you’re from. And the same is true for every person, from the moment they are born. We’re all differently abled and gifted, but God looks at us the same: with love.

None of us are perfect, but the Bible tells us God accepts responsibility for all our genetic defects. Did you know that? It doesn’t include the problems in our lives that we brought on ourselves because of poor choices. But all of the genetic weaknesses you didn’t have any say in are part of how God shaped you for a purpose.

The Bible says in 1 Samuel 16:7, “The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (NIV).

God accepts responsibility because he has a bigger perspective than any human. He can see what we can’t see. And he loves each of us for our potential to do the great things he has planned for us, regardless of our hang-ups.

God isn’t going to compare you with anybody else. He made you to be you. You are his masterpiece. He’s looking at how you use your spiritual gifts, talents, and abilities. And, he’s going to help you reach your unique potential.

Don’t waste any more time thinking you don’t have something to offer the world or comparing yourself to other people. You were shaped by God for a great purpose!

Talk It Over

  • Have you been comparing yourself to others? What is it that makes you think they’re better than you are or that God loves them more?
  • Do you focus more on your hang-ups or your God-given potential? Why does it matter which one you give more thought to?
  • How can you figure out what God shaped you to do? Are you meant to figure it out on your own?