0329“Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người” (ICô-rinh-tô 12:4-6 TTHĐ).

Trong ngành kiến trúc, cấu tạo, hình thái theo sau chức năng. Hãy cho tôi biết bạn muốn sử dụng tòa nhà để làm gì rồi tôi sẽ cho bạn biết cách xây dựng cấu tạo nên nó. Nhưng đối với con người, điều đó hoàn toàn trái ngược lại. Chức năng phải đi sau cấu tạo khuôn mẫu.

Hãy tìm biết cách Chúa định dạng bạn và cách Ngài thiết kế con người của bạn như thế nào. Học biết được những gì Chúa đã ban cho bạn trong ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E) của mình — Năm điều tạo nên định dạng của bạn là: Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts), Tấm Lòng hay là sự Đam Mê, Yêu Thích (Heart), Khả Năng (Abilities), Cá Tính (Personality), và Kinh Nghiệm (Experience). Bạn sẽ biết được Chúa muốn bạn làm gì với cuộc đời mình.

Chúa không đặt để một người trên đất mà không giao cho họ một công tác nào cả trong cuộc đời. Công tác của cuộc đời bạn có thể là công ăn việc làm, nghề nghiệp của bạn, hay cách bạn phục vụ cộng đồng mình. Công việc là một phần trong mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn.

Bạn không ở trên hành tinh này chỉ để làm một người giữ chỗ và để xài cho cạn hết những tài nguyên có được. Bạn sống trên đất là để đóng góp. Sự đóng góp của bạn sẽ dựa trên ĐỊNH DẠNG của bạn.

Chúa không bao giờ giao công việc cho bạn mà không cho bạn phương tiện, khả năng để hoàn thành công tác đó. Đó là lý do tại sao bạn có những sự ban cho khác nhau cho năm phương diện trong ĐỊNH DẠNG của bạn. Nhưng những điều này sẽ chỉ là tiểm ẩn, không hoạt động cho đến khi bạn quyết định khám phá, sử dụng và phát huy chúng.

Nhiều cuộc khảo sát đã cho thấy hầu hết người Mỹ đang làm những công việc không thích hợp với mình. Họ đang làm những công việc mà họ không được định dạng để làm! Họ đang làm những công việc chủ yếu là vì lý do kinh tế hay vì địa vị — chứ không phải làm công việc đó khiến họ được thỏa lòng, không phải làm việc mà họ có thể làm tốt, hay họ có khả năng thích hợp cho công việc đó.

Nếu bạn đang làm một công việc mà không sử dụng ĐỊNH DẠNG Chúa đã ban cho bạn, hãy xin Chúa mở cửa cho bạn có được một công việc khác. Cuộc sống quá ngắn ngủi để bạn không làm những công việc phù hợp với mẫu người mà bạn đã được tạo dựng nên. Trong khi chờ đợi, hãy tìm cách phục vụ cộng đồng của mình theo ĐỊNH DẠNG mà bạn có được.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 12:4-6 rằng, “Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người” (TTHĐ).

Biết được ĐỊNH DẠNG của mình giúp bạn trả lời được một số câu hỏi lớn nhất trong đời sống: Ý muốn của Chúa cho cuộc đời tôi là gì? Chúa muốn tôi làm gì với đời sống mình? Tôi nên làm công việc hay nghề nghiệp gì? Tôi nên hầu việc Chúa trong mục vụ nào? Sứ mệnh của tôi trên thế giới này nên là gì?

ĐỊNH DẠNG của bạn cho biết được hướng đi của bạn. ĐỊNH DẠNG của bạn giúp định hình công việc của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.    Cá nhân bạn có ý nghĩa gì khi bạn biết rằng công việc là một phần của những gì Chúa tạo ra bạn để làm?

2.    Bạn đang sử dụng ĐỊNH DẠNG của mình như thế nào trong công việc hay nghề nghiệp của mình? Bạn có cần thay đổi công việc mình để sử dụng ĐỊNH DẠNG của mình cách hiệu quả hơn không?

3.    Chúa không bao giờ giao cho bạn công việc mà không ban cho bạn phương tiện hoặc khả năng để làm việc đó. Theo bạn, Chúa đang đặt trước mặt bạn công việc gì mà Ngài đã ban ân tứ để bạn làm?


 

 

 

GOD SHAPED YOU FOR WORK

By Rick Warren — April 21, 2021

“There are different spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, and yet the same Lord is served. There are different types of work to do, but the same God produces every gift in every person” (1 Corinthians 12:4-6 GW).

In architecture, form follows function. Tell me what you want to use the building for, and I’ll tell you how to build it. But in human beings, it’s the exact opposite. Function follows form.

Figure out how God shaped you and how he wired you. Learn what he’s given you in your SHAPE—your Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experience. Then you’ll know what you’re supposed to do with your life.

God doesn’t put people on Earth without giving them a life’s work. Your life’s work may be your job, your career, or how you serve your community. Work is a part of God’s purpose for your life.

You’re not on this planet just to be a placeholder and use up resources. You’re here to make a contribution. Your contribution is based on your SHAPE.

God never gives you work to do without giving you the means to do it. That’s why you have spiritual gifts and the other parts of your SHAPE. But they’re lying dormant in you until you decide to discover them and develop them.

Many surveys have shown most Americans are in the wrong job; they’re in jobs they’re not shaped to do! They’re in jobs primarily for economic reasons or for status—not because the job is fulfilling, they’re good at it, or they’re shaped for it.

If you’re in a job that’s not using the SHAPE God has given you, then ask him to open the door to another job. Life is too short not to do work that fits with who you were made to be. While you are waiting, look for ways to serve your community in a way that expresses your SHAPE.

The Bible says in 1 Corinthians 12:4-6, “There are different spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, and yet the same Lord is served. There are different types of work to do, but the same God produces every gift in every person” (GW).

Knowing your SHAPE helps you answers some of life’s biggest questions: What’s God’s will for my life? What does God want me to do with my life? What kind of job or career should I have? What should be my ministry? What should be my mission in the world?

Your SHAPE explains where you should be headed. Your SHAPE helps shape your work.

Talk It Over

  • What does it mean to you personally to know work is a part of what God created you to do?
  • How are you using your SHAPE in your job or career? How are you using it in ministry? Do you need to make changes to your work to use your SHAPE more effectively?
  • God never gives you work without giving you the means to do it. What work do you think God has put in front of you that he’s gifted you to do?