“Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận, dựa trên điều họ có chứ không dựa trên điều họ không có” (IICô-rinh-tô 8:12 TTHĐ).

Lòng rộng rãi vượt xa hơn cho đi tiền bạc. Đó là về cách sống rộng rãi trong mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Kinh Thánh nói như thế này về sự rộng rãi: “Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để rộng rãi trong mọi cơ hội” (IICô-rinh-tô 9:11 NIV).

“Rộng rãi trong mọi cơ hội” là như thế nào? Nó có nghĩa là rộng rãi với thì giờ, sự khen ngợi, thông cảm, tha thứ, yêu thương, những lời khen tặng, và sự tử tế. Nó có nghĩa là rộng rãi trong sự lắng nghe để bạn có thể hiểu được người khác. Và nó có nghĩa là rộng rãi với sự chú ý của bạn để bạn có thể biết được những nhu cầu của người khác.

Nhưng Chúa không quan tâm đến việc bạn dâng hiến nhiều như thế nào trong cuộc sống. Ngài quan tâm đến lý do bạn cho đi và cho đi như thế nào. Chúa quan tâm đến động cơ, đến tấm lòng của bạn. Đó là sự khác nhau giữa sự rộng rãi bình thường và rộng rãi triệt để.

Rộng rãi triệt để là một thái độ chứ không phải số lượng.

Kinh Thánh nói đến điều đó như thế này, “Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận, dựa trên điều họ có chứ không dựa trên điều họ không có” (IICô-rinh-tô 8:12 TTHĐ).

Chúa không cần tiền bạc, tài năng, hay thì giờ của bạn. Sự thực là Chúa thật sự không cần bất cứ điều gì từ nơi bạn. Nhưng điều Chúa muốn nơi bạn là tấm lòng của bạn. Điều Chúa muốn là tình yêu của bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21 TTHĐ). Khi bạn dâng đời sống của mình lên cho Chúa, tấm lòng của bạn sẽ ở với Ngài.

Bất kể bạn làm điều gì hoặc bạn cho đi những gì, điều quan trọng là phải xem lại động cơ của mình. Tại sao vậy? Vì Chúa muốn bạn “hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus” (Cô-lô-se 3:17 TTHĐ). Ngài muốn bạn rộng rãi cách triệt để.

Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ xem xét đến tác động của sự rộng rãi triệt để có thể có được trên đời sống bạn. Nó sẽ thay đổi bạn và những người chung quanh bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bài tĩnh nguyện hôm nay đã mở rộng những suy nghĩ của bạn về ý nghĩa của sự rộng rãi như thế nào?

2.    Có rất nhiều cách để rộng rãi — với thì giờ, tiền bạn, tài năng, và nhiều điều khác nữa. Bạn ưa thích rộng rãi trong những cách nào? Bạn thấy khó có thể rộng rãi trong những lãnh vực nào?

3.    Ngoài việc cho đi tiền bạc, bạn có thể rộng rãi qua một số cách cụ thể nào trong tuần này?

 

 


GENEROSITY IS AN ATTITUDE, NOT AN AMOUNT

By Rick Warren —

“If you are really eager to give, then it isn’t important how much you have to give. God wants you to give what you have, not what you haven’t” (2 Corinthians 8:12 TLB).

Generosity is about far more than giving money. It’s about living generously in every area of your life.

The Bible says this about generosity: “You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion” (2 Corinthians 9:11 NIV).

What does it look like to “be generous on every occasion”? It means being generous with your time, praise, sympathy, forgiveness, love, compliments, and kindness. It means being generous with your listening so that you can seek to understand others. And it means being generous with your attention so that you can be aware of the needs of people.

But God isn’t interested in how much you give in life. He cares about why you give and how you give. He cares about your motivation—your heart. That’s the difference between normal generosity and radical generosity.

Radical generosity is an attitude, not an amount.

The Bible says it this way: “If you are really eager to give, then it isn’t important how much you have to give. God wants you to give what you have, not what you haven’t” (2 Corinthians 8:12 TLB).

God doesn’t need your money, talent, or time. In truth, he really doesn’t need anything from you. But what he wants from you is your heart. What he wants is your love. The Bible says, “Where your treasure is, there your heart will be also” (Matthew 6:21 NIV). When you give your life to Christ, your heart will be with him.

No matter what you do or what you give, it’s important to check your motivation. Why? Because God wants you to “do it all in the name of the Lord Jesus” (Colossians 3:17 NIV). He wants you to be radically generous.

Over the next few days, we’re going to look at the impact radical generosity can have on your life. It will change you and the people around you!

Talk It Over

- How has today’s Daily Hope devotional expanded your idea of what it means to be generous?

- There are lots of ways to be generous—with your time, your money, your talents, and more. In what ways do you enjoy being generous? In what areas do you find it difficult to be generous?

- Other than giving money, what are some specific ways you can be generous this week?