“Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến” (IPhi-e-rơ 1:6-7 TTHĐ).

Bạn cần nhiều hơn là những suy nghĩ tích cực để sống trong thế giới này. Đó là cần có hy vọng.

Trong IPhi-e-rơ 1, Kinh Thánh đưa ra năm lý do bạn có thể có được hy vọng qua Chúa Cứu Thế Jêsus. Trong những bài tĩnh nguyện vừa qua, tôi đã chia sẻ với bạn bốn lý do đầu tiên:

  • Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Chúa.
  • Chúa luôn đối xử với bạn bằng ân điển và lòng thương xót.
  • Chúa bảo đảm tương lai của bạn.
  • Quyền năng của Chúa sẽ bảo vệ bạn.

Cuối cùng, bạn có thể có hy vọng vì Chúa đang chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.

Chúa đang dùng tất cả mọi điều trong cuộc sống của bạn – điều tốt, điều xấu, và điều thật tệ hại – để chuẩn bị bạn. Một khi bạn hiểu được điều này, cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa. Bạn sẽ ngưng nói rằng, “Lạy Chúa, tại sao điều này lại xảy ra?” Vì bạn biết được lý do là Chúa đang chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.

Kinh Thánh nói, “Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến” (IPhi-e-rơ 1:6-7 TTHĐ).

Những câu Kinh Thánh đó diễn tả sáu sự thật về những khó khăn hoạn nạn:

Những nan đề, những khó khăn là tạm thời. Chúng sẽ không còn đời đời.

  • Khó khăn là cần thiết. Chúng là phần không thể thiếu được để chuẩn bị bạn cho thiên đàng.
  • Khó khăn là đa dạng. Bạn sẽ kinh nghiệm thử thách dưới mọi hình dạng, kích thước, và cường độ khác nhau.
  • Khó khăn thử thách rèn luyện đức tin của bạn. Bạn phát triển cơ bắp bằng cách thử nghiệm chúng. Cũng một cách như thế, khi đức tin của bạn được thử nghiệm, đức tin của bạn sẽ được lớn mạnh hơn.
  • Khó khăn thanh tẩy động cơ của bạn. Chúa quan tâm đến tính cách của bạn hơn là sự thoải mái. Ngài sẽ dùng những thử thách để tinh luyện tính cách của bạn.
  • Khó khăn chuẩn bị bạn cho những phần thưởng của mình. Những thử thách bạn đang trải qua bây giờ không thể nào so sánh được với những phần thưởng của thiên đàng.

Những khó khăn bạn đang trải qua lúc này thật chẳng vui vẻ chút nào. Chúng thậm chí có thể đau đớn. Nhưng Kinh Thánh cho thấy rõ rằng chúng sẽ làm cho đức tin của bạn mạnh mẽ hơn. Rồi đức tin của bạn sẽ sinh ra sự kiên trì.

Đó là lý do tại sao bạn có thể có được hy vọng, bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn ngay lúc này.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thấy Chúa đã dùng những điều phiền toái, rắc rối để làm cho đức tin của bạn mạnh mẽ hơn như thế nào?

2.    Hiểu được những lẽ thật trong bài tĩnh nguyện hôm nay có thể giúp bạn sống với đầy hy vọng như thế nào?

3.    Ai trong cuộc sống của bạn cần được nghe đến sứ điệp của bài tĩnh nguyện hôm nay? Bạn sẽ chia sẻ sứ điệp này với họ như thế nào?

 

 

 


PROBLEMS PREPARE YOU FOR ETERNITY

By Rick Warren —

“So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold—though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world” (1 Peter 1:6-7 NLT).

You need more than positive thinking to survive in this world. You need hope.

In 1 Peter 1, the Bible offers five reasons you can have hope through Jesus Christ. In the last few days’ devotionals, I’ve given you the first four:

- God chose you before you chose him.

- God always treats you with grace and mercy.

- God has secured your future.

- God’s power will protect you.

Finally, you can have hope because God is preparing you for eternity.

God is using everything in your life—the good, the bad, and the ugly—to do so. Once you understand this, life begins to make sense. You stop saying, “Lord, why is this happening?” because you know why: He’s preparing you for eternity.

The Bible says, “So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold—though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world” (1 Peter 1:6-7 NLT).

Those verses describe six truths about problems:

Problems are temporary. They won’t last forever.

Problems are necessary. They are an indispensable part of preparing you for heaven.

Problems are varied. You’ll experience trials of all different shapes, sizes, and levels of intensity.

Problems test your faith. You build muscles by testing them. In the same way, when your faith is tested, your faith grows stronger.

Problems purify your motives. God is much more interested in your character than in your comfort. He’ll use trials to refine your character.

Problems prepare you for your rewards. The trials you’re going through now don’t compare to the rewards of heaven.

The troubles you’re experiencing now aren’t fun. They may even be painful. But the Bible makes it clear that they’ll make your faith stronger. Then, your faith will produce perseverance.

That’s why you can have hope, no matter what’s going on in your life right now.

Talk It Over

- How have you seen God use troubles to make your faith stronger?

- How can understanding the truths from today’s devotional help you live full of hope?

- Who in your life needs to hear the message of today’s devotional? How will you share it with them?