“Ban cho có phước hơn nhận lãnh” (Công 20:35 TTHĐ).

Khi nói đến sự rộng rãi, một trong những cách tốt nhất để học là từ tấm gương của những người khác.

Tôi học cách sống rộng rãi từ cha mẹ của tôi. Tôi lớn lên thấy họ cho đi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Họ đã cho đi lòng hiếu khách, thu nhập và thức ăn. Họ đã cho đi thời gian, sức lực và công sức. Họ đã mở rộng tay để trao đi nguồn lực mình có và họ là một trong những người vui vẻ nhất mà tôi từng biết.

Kinh Thánh cho một tấm gương rất hay khác về sự rộng rãi: Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Đây là những gì sứ đồ Phao-lô nói về họ, “Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh Ma-xê-đô-ni-a. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật” (IICôr 8:1-2 TTHĐ).

Hãy để ý rằng, Hội Thánh ở Ma-xê-đoan có những nan đề riêng cần phải đương đầu với. Họ “bị thử thách nặng nề” bởi vì họ sống trong thời Đế Quốc La-mã, khi Nê-rô làm hoàng đế. Đó là thời kỳ mà việc làm một Cơ-đốc-nhân có thể dẫn đến bản án tử hình. Người Ma-xê-đoan không những bị bắt bớ vì đức tin của họ, nhưng họ còn vô cùng nghèo túng và có thể chính họ cũng cần được giúp đỡ về tài chánh.

Nhưng vì “sự vui mừng của họ rất lớn,” những hoàn cảnh khó khăn của họ đã không ngăn trở họ “hết sức rộng rãi trong sự dâng hiến của họ.” Họ đã không cho tặng vì nhiệm vụ, bổn phận hay trách nhiệm. Họ đã dâng do sự vui mừng.

Kinh Thánh nói, “Ban cho có phước hơn nhận lãnh” (Công 20:35 TTHĐ).

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã không tin vào câu Kinh Thánh đó. Tôi chưa trưởng thành và nghĩ rằng nhận vào thì vui hơn là cho đi. Và Giáng Sinh là luôn luôn hướng về tôi: “Tôi sẽ nhận được gì đây?”

Nhưng khi cha mẹ tôi dạy tôi về giá trị của sự rộng rãi, tôi bắt đầu kinh nghiệm niềm vui đến từ sự cho đi. Tôi từ từ bắt đầu trưởng thành và hiểu rằng thật sự có nhiều niềm vui trong sự cho đi hơn là nhận lãnh.

Có lẽ bạn thấy mình dâng hiến vì bị áp lực hay ép buộc – bạn rất khốn khổ. Thay vào đó, hãy thử điều này: Cho đi với sự vui mừng, Biết rằng sự chu cấp của Chúa luôn luôn rộng rãi cho những nhu cầu của bạn. Suy cho cùng Chúa đã cho bạn món quà lớn nhất, món quà của sự cứu rỗi qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai đã làm gương về sự rộng rãi cho bạn? Sự ảnh hưởng của họ đã chạm đến lòng khát khao để được rộng rãi với người khác như thế nào?

2.    Những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người ban cho. Những người bất hạnh nhất trên thế giới là những kẻ chỉ lấy vào. Hãy cho một thí dụ về mỗi hạng người.

3.    Bạn có thể cho đi điều gì từ sự vui mừng trong tuần này?

 

 

 


JOY COMES FROM GENEROSITY

By Rick Warren —

“There is more happiness in giving than in receiving” (Acts 20:35 GNT).

When it comes to generosity, one of the best ways to learn is from the examples of others.

I learned how to be generous from my parents. I grew up watching them give away so many things in life. They gave away hospitality, income, and food. They gave away time, energy, and effort. They held out their gifts and resources with an open hand, and they were some of the most joyful people I ever knew.

The Bible offers another great model of generosity: the church in Macedonia. Here’s what the apostle Paul said about them: “We want you to know what God’s grace has accomplished in the churches in Macedonia. They have been severely tested by the troubles they went through; but their joy was so great that they were extremely generous in their giving, even though they are very poor” (2 Corinthians 8:1-2 GNT).

Notice how the church in Macedonia had their own problems to deal with. They were “severely tested” because they lived during the Roman Empire, when Nero was emperor. It was a time when being a Christian could lead to a death sentence. The Macedonians were not only being persecuted for their faith, but they were also extremely poor and maybe in need of financial assistance themselves.

But because “their joy was so great,” their difficult circumstances didn’t stop them from being “extremely generous in their giving.” They didn’t give out of duty or obligation. They gave out of joy.

The Bible says, “There is more happiness in giving than in receiving” (Acts 20:35 GNT).

When I was a kid, I didn’t believe that verse. I was immature and thought it was more fun to get than to give. And Christmas was always about me: “What am I going to get?”

But as my parents taught me the value of generosity, I began to experience the joy that comes from giving. I slowly began to mature and understand there really is more joy in giving than receiving.

Maybe you find yourself giving out of pressure or compulsion—and you’re miserable. Try this instead: Give out of joy, knowing that God is always generous in providing for your needs. After all, he’s already given you the greatest gift of all, the gift of salvation through his Son, Jesus Christ.

Talk It Over

- Who has modeled generosity for you? How has their influence affected your desire to be generous to others?

- The happiest people in the world are givers. The unhappiest people in the world are takers. Give an example of each type of person.

- What can you give out of joy this week?