0381“Ban cho có phước hơn nhận lãnh” (Công 20:35c TTHĐ).

Bạn có muốn được biết đến như một người vui vẻ không? Tôi không có ý nói đến việc một người luôn luôn có hạnh phúc. Điều này không thể nào xảy ra. Điều tôi muốn nói đến đây là việc một người có sự vui mừng của Chúa, một người mà hy vọng của họ không bị lay chuyển bởi những thăng trầm trong cuộc sống. Một người vui mừng nhìn thấy được Đức Chúa Trời đang làm việc, ngay cả trong cơn khó khăn hoạn nạn của họ.

Đây là cách bạn trở thành một người vui vẻ: Chúa Jêsus nói trong Công Vụ 20:35: “Ban cho có phước hơn nhận lãnh” (TTHĐ).

Tôi luôn yêu thích câu Kinh Thánh này vì nó rất trung thực. Có phải Chúa Jêsus nói rằng sẽ không có hạnh phúc trong việc nhận lãnh không? Không đâu. Vẫn có hạnh phúc trong việc nhận lãnh. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng hạnh phúc sẽ nhiều hơn khi ban cho.

Điều này hoàn toàn trái ngược với lối suy nghĩ của thế gian. Hầu hết thế gian cho sẽ có hạnh phúc thật nhiều khi được nhận lãnh. Càng nhận lãnh nhiều chừng nào, bạn càng hạnh phúc hơn chừng đó. Nhưng cách Chúa Jêsus suy nghĩ không giống như thế gian. Chúa biết rằng bạn giống Ngài nhất khi bạn ban cho — và việc ban cho tạo nên niềm vui.

Khi người ta đến thăm Hội Thánh Saddleback, họ để ý thấy rằng đây là một Hội Thánh vui vẻ. Bạn biết tại sao không? Bởi vì Saddleback là một Hội Thánh rộng rãi, hào phóng. Mọi người thích ban cho! Và khi bạn rộng rãi sẽ có được niềm vui. Bạn sẽ cảm thấy thật vui vẻ khi mình cho đi.

Chúa muốn chúng ta, những cá nhân và những Hội Thánh được rộng rãi hơn, bởi vì điều đó làm cho chúng ta giống Chúa hơn. Chúa dùng những gì chúng ta cho đi để ban phước cho người khác. Và Ngài cũng dùng sự rộng rãi của chúng ta để ban phước lại cho chúng ta.

Bạn có muốn gia đình của mình vui vẻ hơn không? Vậy cả gia đình bạn hãy trở nên rộng rãi hơn. Bạn có muốn thành một người vui vẻ hơn không? Vậy chính bạn hãy trở nên rộng rãi hơn.

Sự vui mừng của bạn sẽ là ánh sáng cho những người chưa biết đến Chúa chung quanh bạn. Sự rộng rãi của bạn sẽ là một phước hạnh.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn tại sao sự rộng rãi đem đến sự vui mừng?

2.    Bạn có thể rộng rãi hơn với những gì Chúa ban cho bạn như thế nào?

3.    Nếu bạn có con cái, làm thế nào để bạn dạy chúng trở nên rộng rãi?

 


 

 

 

 

 

GENEROSITY LEADS TO JOY

By Rick Warren — 

“There is more happiness in giving than in receiving” (Acts 20:35 GNT).

Do you want to be known as a joyful person? I don’t mean someone who is always happy. That’s just not possible. I mean someone who has the joy of the Lord, whose hope is not shaken by life’s ups and downs. A joyful person sees God at work, even in their trials.

This is how you become a joyful person: Jesus said in Acts 20:35, “There is more happiness in giving than in receiving” (GNT).

I’ve always loved this verse because it’s so honest. Does Jesus say there’s no happiness in receiving? No. There is happiness in receiving. But Jesus says there’s more happiness in giving.

That’s the exact opposite of the way the world thinks. Most of the world thinks there’s more happiness in getting. The more you get, the happier you’ll be. But Jesus doesn’t think like the world. He knows you are most like him when you are giving—and that giving produces joy.

When people visit Saddleback Church, they notice it’s a joyful church. Do you know why? Because it’s a generous church. People love to give! And when you’re generous, it results in joy. It feels good to give.

God wants us as individuals and churches to be more generous, because it makes us more like him. He uses our giving to bless others. And, in turn, he uses our generosity to bless us.

Do you want your family to be more joyful? Then be more generous as a family. Do you want to be a more joyful person? Then be more generous as a person.

Your joy will be a light to those around you who do not know Jesus. Your generosity will be a blessing.

Talk It Over

  • Why do you think generosity leads to joy?
  • How can you be more generous with what God has given you?
  • If you have children, how can you teach them to be generous?

--