0382“Hãy đem tất cả phần mười vào kho... Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Ma-la-chi 3:10 TTHĐ).

Kinh Thánh nói có một cách duy nhất bạn có thể thử Chúa: qua việc dâng hiến, đặc biệt qua việc dâng phần mười.

Ma-la-chi 3:9-10 nói, “Các con bị nguyền rủa vì tất cả các con, cả nước, đều ăn trộm Ta. Hãy đem tất cả phần mười vào kho... Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng” (TTHĐ).

Tôi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên tôi để Chúa thử thách đức tin của mình về sự dâng hiến. Lúc đó, tôi 19 tuổi, học đại học và đang mắc nợ. Tôi nợ trường học của tôi 500 đô-la mà phải trả vào cuối tháng. Tôi nợ một người bạn 10 đô. Và tất cả những gì tôi có trong ngân hàng chỉ là 50 đô. Tôi biết mình không thể trả được nợ, vì vậy tôi suy nghĩ rằng, “Chúa bảo hãy thử Chúa. Vì vậy mình cũng nên thử Ngài.”

Vì vậy, tôi rút 50 đô-la trong ngân hàng ra và quyết định sẽ dâng nó cho một tổ chức Cơ-đốc. Tôi đã chọn Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ, một tổ chức in và tặng Kinh Thánh. Tôi kèm theo đó một mẩu giấy nhỏ viết rằng, “Ai mở lá thư này, xin hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi là một sinh viên nghèo đói, và có một số nợ mà tôi cần phải trả. Tôi chỉ tin cậy rằng khi tôi để Chúa lên hàng đầu trong cuộc đời mình, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu. Xin hãy cầu nguyện cho tôi!” Tôi đã không biết được điều gì sắp xảy ra.

Khoảng ba tuần sau, tôi được mời đến giảng tại một hội thánh cho một sinh hoạt thanh niên vào cuối tuần. Vào Chúa Nhật vị mục sư cho biết, “Chúng tôi có được một số tiền dâng hiến dành cho thầy, thầy Rick.” Tôi thật sự chỉ đến đó để giúp đỡ và đã có được một thì giờ thật phước hạnh. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc được nhận thù lao! Tôi đợi cho đến khi mình trở lại ký túc xá mới mở phong bì ra. Bên trong là 561 đô-la. Tôi trả nợ cho trường 500 đô, trả lại cho bạn tôi 10 đô. Và tôi lấy 51 đô dâng lại cho Chúa như một phần mười. Tôi vẫn còn nghèo, nhưng tôi không còn mắc nợ!

Kể từ lúc đó, tôi đã thấy Chúa đã làm đi làm lại điều này không biết bao nhiêu lần.

Bạn nói rằng bạn tin cậy Chúa để có được sự cứu rỗi, tha thứ, tự do, và tương lai trên thiên đàng của mình — nhưng bạn có tin cậy Ngài về phương diện tài chánh của mình không? Nếu không, thì sự suy nghĩ hợp lý, thì lôgic của điều đó là gì?

Khi nói đến vấn đề tài chánh, bạn phải quyết định: Bạn có tin cậy Chúa giữ lời hứa của Ngài không? Sau suốt cả đời đi theo Chúa, tôi hứa với bạn rằng Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo như Ma-la-chi 3:9 nói, “ăn trộm” của Chúa nghĩa là gì? Một số cách nào bạn đã làm mà “ăn trộm” của Chúa?

2.    Chúa muốn bạn học điều gì về Ngài qua việc dâng phần mười? Chúa muốn bạn học điều gì về bản thân mình?

3.    Làm thế nào để bạn biết mình có thể tin cậy lời hứa của Chúa?

 


 

 

 

 

YOU CANNOT OUTGIVE GOD

By Rick Warren — 

“'Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,’ says the LORD Almighty, 'and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it’” (Malachi 3:10 NIV).

The Bible says there’s only one way you can test God: through giving, specifically through tithing.

Malachi 3:9-10 says, “'You are under a curse—your whole nation—because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,’ says the Lord Almighty, 'and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it’” (NIV).

I’ll never forget the first time I let God test my faith about giving. I was 19 years old, in college, and in debt. I owed my school $500 that was due at the end of the month. I owed 10 bucks to a friend. And all I had was $50 in the bank. I knew I couldn’t pay my debts, so I thought, “God says to put him to the test. I may as well try it.”

So I took the $50 out of the bank and decided I was going to send it to a Christian organization. I chose the American Bible Society, which prints Bibles and gives them away. I included a little note that said, “Whoever opens this letter, would you pray for me? I’m a poor, starving college student, and I’ve got some personal debts I need to pay off. I’m just trusting that God, when I put him first in my life, will meet all my needs. Please pray!” I didn’t know what was going to happen.

About three weeks later I got invited to speak at a church for a weekend youth event. On Sunday the pastor said, “We took up an offering for you, Rick.” I was really just there to help and had a great time. I never thought about getting paid! I waited until I was back at the dorm to open it. Inside was $561. I gave the college $500. I gave my friend $10. And I took the $51 and gave it back to God as a tithe. I was still poor, but I wasn’t in debt!

Since then, I’ve seen God do this hundreds of times.

You say you trust God with your salvation, forgiveness, freedom, and future in heaven—but do you trust him with your finances? If not, what’s the logic of that?

When it comes to your finances, you have to decide: Do you trust God to keep his promises? After a lifetime of following him, I promise he will!

Talk It Over

  • What does it mean to “rob” God, as Malachi 3:9 says? What are some ways you’ve done that?
  • What do you think God wants you to learn about him through tithing? What does he want you to learn about yourself?
  • How do you know you can trust God’s promises?