“Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.  Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau. Thay vậy, hãy cố sống sao để không làm cớ cho người khác vấp phạm vì thấy bạn làm điều họ cho là sai trái.”  Rô-ma 14:12-13

Một trong những sai lầm lớn nhất mà chúng ta mắc phải trong đời sống là quên mất rằng điều mình làm có ảnh hưởng đến những người xung quanh đến mức nào. Mỗi ngày, bạn bị cám dỗ để làm những quyết định dường như tốt nhất cho mình nhưng lại có thể gây ảnh hưởng tai hại cho những người xung quanh. Nếu muốn có được những quyết định sáng suốt, bạn cần đặt câu hỏi là, “Lựa chọn của tôi có làm hại đến người khác không?”

Điều đó đi ngược với nền văn hóa của chúng ta. Xã hội của chúng ta dạy chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình. Nhưng Chúa muốn bạn nghĩ đến người khác, không chỉ riêng bạn. Thật ra, Kinh Thánh dạy rằng một ngày nào đó bạn sẽ bị Chúa phán xét về việc những quyết định của bạn đã ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Rô-ma 14:12-13 nói rằng, “Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.  Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau. Thay vậy, hãy cố sống sao để không làm cớ cho người khác vấp phạm vì thấy bạn làm điều họ cho là sai trái.”

Có thể bạn không thích nghe điều này, nhưng lúc nào bạn cũng đang bị quan sát. Nếu bạn là các bậc phụ huynh, bạn nên đặc biệt lưu ý rằng có những cặp mắt bé nhỏ luôn quan sát bạn. Bạn phải cẩn thận với những gì mình nói và làm vì bạn không chỉ đang có ảnh hưởng đến đời sống của mình mà còn cả thế hệ sau này.

Hãy thể hiện sự tôn trọng đối với những người phục vụ và bảo vệ cộng đồng của bạn. Nếu một viên cảnh sát chặn bạn lại để đưa giấy phạt, ngay cả khi bạn cho rằng họ sai lầm, hãy đối xử với họ cách tôn trọng.

Đừng gọi điện thoại xin nghỉ bịnh khi thật ra bạn đang đưa gia đình đi biển trong ngày.

Đừng đem những đồ bạn lấy trộm ở văn phòng về nhà sử dụng cho lợi ích cá nhân.

Đừng gian lận thuế — và sau đó khoe khoang về điều đó trước mặt con cái bạn.

Đừng xem những thứ xấu xa trên TV và phim ảnh cùng con cái mình. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng xem bạn có nên xem nó không.

Người trưởng thành hạn chế sự tự do của mình vì lợi ích người khác. Không phải vì họ sợ người khác sẽ nghĩ gì nhưng vì họ được thúc đẩy bởi tình yêu. Trong những tình cảnh khi khó có thể phân biệt đúng sai, bạn phải tự hỏi rằng, “Quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào?”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lòng kiêu hãnh ảnh hưởng thế nào đến khả năng xem xét rõ ràng việc những lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào?

2.    Nếu người khác cho rằng việc bạn đang làm là sai, ngay cả khi bạn cho là đúng, thì điều đó có ảnh hưởng tới bạn không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Trên thực tế mà nói, việc hạn chế sự tự do của bạn vì lợi ích của người khác là như thế nào?

 

 


HOW WILL YOUR DECISION AFFECT OTHERS?

BY RICK WARREN —

“Each of us will give an account of himself to God. So don’t criticize each other anymore. Try instead to live in such a way that you will never make your brother stumble by letting him see you doing something he thinks is wrong.”  Romans 14:12-13 (TLB)

One of the biggest mistakes we make in life is forgetting how much our actions influence the people around us. Every day you are tempted to make decisions that may seem best for you but could have a devastating effect on the people around you. If you want to make wise decisions, you need to ask, “Will my choice harm other people?”

That’s the opposite of our culture. Our society teaches us to think only of ourselves. But God wants you to think about others, not just yourself. In fact, the Bible says that one day you’re going to be judged by God on how your decisions affected other people.

Romans 14:12-13 says, “Each of us will give an account of himself to God. So don’t criticize each other anymore. Try instead to live in such a way that you will never make your brother stumble by letting him see you doing something he thinks is wrong” (TLB).

You may not like hearing this, but you are being watched—all the time. If you’re a parent, you should be especially aware that little eyes are always observing. You’ve got to be careful about what you say and do because you’re influencing not just your life but the next generation as well.

Show respect for those who serve and protect your community. If a police officer pulls you over for a ticket, even if you think they’re wrong, treat them with respect.

Don’t call in sick when you’re actually taking your family to the beach for the day.

Don’t bring supplies home that you stole from the office to use for personal benefit.

Don’t cheat on your taxes—and then brag about it in front of your kids.

Don’t watch the awful stuff that’s on TV and in the movies with your kids. Think about whether you should be watching it at all.

Mature people limit their freedom for the benefit of others. Not because they’re afraid of what other people think, but because they’re motivated by love. In situations where there is no clear right or wrong, you have to ask yourself, “How will my decision affect other people?”

Talk It Over

  • How does pride affect your ability to clearly consider how your choices affect other people?
  • Does it matter if another person thinks what you’re doing is wrong, even if you think it’s right? Why or why not?
  • Practically speaking, what does it look like to limit your freedom for the benefit of others?