“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Thi Thiên 119:105

Mỗi ngày chúng ta làm hết quyết định này đến quyết định khác và thật khó để biết được làm thế nào để có được quyết định. Nhưng đây là một nguyên tắc đơn giản: Nếu bạn muốn có được những quyết định tốt, hãy lắng nghe Chúa nói.

Kinh Thánh nói rằng, “Nếu con cầu xin sự thông sáng và hiểu biết . . . hãy học biết sự quan trọng của việc tôn kính Chúa và tin cậy Ngài . . . Ngài chỉ ra cho biết cách phân biệt đúng sai, cách luôn có được quyết định đúng đắn” (Châm Ngôn 2:3,5,9).

Vậy làm thế nào để bạn lắng nghe Chúa nói? Cách chủ yếu mà Đức Chúa Trời dùng để phán dạy là qua Lời Ngài. Vì vậy, khi bạn đưa ra một quyết định, hãy tự hỏi rằng, “Quyết định của tôi có phù hợp với Lời Chúa không?”

Khi bạn làm một quyết định, bạn đang lựa chọn điều gì sẽ có quyền tối hậu trong đời sống mình. Nó thực sự thâu gọn vào trong sự chọn lựa này: Lời Chúa hay thế gian. Bạn sẽ quyết định dựa trên những gì Chúa dạy hay những gì người khác nói?

Nếu bạn dựa đời sống của mình trên những quan điểm được ưa chuộng, bạn sẽ luôn bị rơi lại phía sau vì quan điểm được ưa chuộng sẽ thay đổi từng ngày. Những gì “bên trong” ngày hôm qua là “bên ngoài” hôm nay, và những gì “bên trong” hôm nay sẽ là “bên ngoài” vào ngày mai. Nếu đời sống bạn dựa trên nền văn hóa thịnh hành, được ưa thích hoặc trên các cuộc thăm dò ý kiến, bạn sẽ gặp khó khăn vì bạn đang xây dựng chúng trên một cái nền luôn chuyển dời!

Mặt khác, nếu bạn đặt đời sống mình dựa trên Lời Chúa thì lẽ thật sẽ không bao giờ thay đổi. Sự thật luôn luôn đúng. Vì vậy, nếu cách đây 10 ngàn năm Chúa nói một điều nào đó là sai, thì cách đây 500 năm điều đó vẫn sai, ngày nay nó sai, và một ngàn năm sau nó sẽ vẫn sai. Tôi không quan tâm đến việc nền văn hóa đang nói gì hay điều gì được ưa chuộng vào thời điểm nào đó. Nếu Chúa nói nó sai thì đó là điều sai. Và nếu Chúa nói điều đó đúng thì nó sẽ luôn đúng. Đó là một nền tảng vững chắc!

Đức Chúa Trời đã thiết lập vũ trụ với những quy luật nhất định — vật chất, đạo đức và thuộc linh. Chúa đã xây dựng vũ trụ xung quanh những quy luật này cho lợi ích của bạn. Khi bạn phối hợp với các nguyên tắc trong vũ trụ này, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Nếu bạn từ chối, không vâng lời, làm ngơ và chống lại các nguyên tắc của Chúa, bạn có thể bị tổn hại.

Khi bạn nhớ lấy tất cả những điều này, bạn có thể tự tin nơi những quyết định mình làm. Nếu Chúa nói được thì bạn cứ làm. Nếu Chúa nói không, thì bạn đừng nên làm điều đó.

Khi học cách đưa ra những quyết định dựa trên Lời Chúa, bạn sẽ thấy được điều này là đúng, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Xã hội đang cố thuyết phục bạn rằng lẽ thật mang tính chủ quan thay vì dựa trên lẽ thật không thay đổi của Lời Chúa như thế nào?

2.    Làm thế nào bạn có thể quen thuộc hơn với Kinh Thánh để có thể đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên Lời Chúa?

3.    Bạn đã kinh nghiệm được sự tự do như thế nào khi vâng theo luật lệ và sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống mình?

 

 


GOOD DECISIONS ALWAYS LINE-UP WITH GOD’S WORD

BY RICK WARREN —  

“Your word is a lamp for my feet, a light on my path.”  Psalm 119:105 (NIV)

Every day, we make one decision after another, and it can be hard to know how to make those decisions. But here’s a simple principle: If you want to make good decisions, listen to God.

The Bible says, “If you want better insight and discernment . . . learn the importance of reverence for the Lord and of trusting him . . . He shows how to distinguish right from wrong, how to find the right decision every time” (Proverbs 2:3, 5, 9 TLB).

So how do you listen to God? One major way God speaks is through his Word. So when you’re making a decision, ask yourself: “Is my decision in harmony with God’s Word?”

When you’re making a decision, you’re choosing what’s going to be your ultimate authority in life. It really boils down to this choice: God’s Word or the world. Are you going to base your decisions on what God says or what other people say?

If you base your life on popular opinion, you’re always going to be out of date because popular opinion changes every day. What was “in” yesterday is “out” today, and what’s “in” today will be “out” tomorrow. If you base your life on popular culture or opinion polls, you will struggle because you’re building on a shifting foundation!

On the other hand, if you base your life on God’s Word, the truth never changes. Truth is always true. So if God says something was wrong 10,000 years ago, it was also wrong 500 years ago, it’s wrong today, and it will be wrong 1,000 years from today. I don’t care what the culture says or what is popular at the time. If God says it’s wrong, it’s wrong. And if God says it’s right, it will always be right. That is a solid foundation!

God has set up the universe with certain laws—physical, moral, and spiritual. God built the universe around these laws because they’re all for your benefit. When you cooperate with the principles in this universe, you’re more likely to succeed. If you reject, disobey, ignore, and rebel against God’s principles, you may get hurt.

When you keep all this in mind, you can be confident about the decisions you make. If God says it’s okay, then you do it. If God says no, then you don’t do it.

As you learn to make decisions based on God’s Word, you’ll find this to be true: “Your word is a lamp for my feet, a light on my path” (Psalm 119:105 NIV).

Talk It Over

  • How does society try to convince you that truth is subjective instead of based on the unchanging truth of God’s Word?
  • How can you become more familiar with the Bible so you can better base your decisions on it?
  • How have you experienced freedom when you obeyed God’s laws and direction in your life?