“Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày nầy thật đen tối. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.”  Ê-phê-sô 5:15-17

Nếu bạn muốn đời sống của mình ảnh hưởng đến những người khác, bạn phải kiểm soát được thời giờ của mình. Thời giờ của bạn là đời sống của bạn. Nếu bạn không học cách quản lý thời giờ mình có, bạn sẽ hạn chế đi những thành quả của đời sống mà bạn sẽ để lại sau này.

Ê-phê-sô 5:15-17 nói rằng, “Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày nầy thật đen tối. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.”

Tất cả chúng ta đều có cùng một thời gian như nhau, mỗi tuần có được 168 giờ. Bạn làm gì với thời gian mình có đó là điều quan trọng! Nếu bạn lãng phí thời gian, bạn đang lãng phí đời sống vì thời gian chính là đời sống của bạn. Bạn phải dừng lại và hỏi rằng, “Đây có phải là cách sử dụng tốt nhất thời giờ của tôi không? Đây có phải là cách sử dụng tốt nhất đời sống tôi không?

Bạn không có thời gian cho mọi thứ. Nhưng một tin tốt ở đây là Chúa không trông chờ bạn làm mọi việc. Vì vậy, đừng mang mặc cảm tội lỗi về điều đó! Trước hết chỉ có một số ít điều đáng để cho chúng ta làm mà thôi.

Người làm việc có hiệu quả là người biết được điều gì là thiết yếu trong cuộc sống và điều gì là không đáng kể, và họ dành nhiều thời gian hơn để làm những việc thiết yếu và dành ít thời gian đi cho những việc vặt vãnh. Bạn không thể loại trừ những việc vặt vãnh trong đời sống mình, nhưng bạn có thể giảm bớt nó.

Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thường rất khó để chọn giữa điều gì là tốt nhất với điều gì là dễ dàng nhất cho đời sống bạn - đặc biệt là khi bạn mệt mỏi. Khi mệt mỏi, bạn không muốn làm điều tốt nhất. Bạn muốn làm những điều dễ làm. Đó là lý do tại sao, nếu bạn thật sự muốn làm một điều gì đó cho đời sống mình, bạn phải học cách nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi đủ, bạn sẽ không có sức lực về tinh thần, cảm xúc và thể chất để nói rằng, “Tôi sẽ làm điều phải thay vì điều dễ làm nhất”.

Đừng lãng phí đời sống của bạn. Đừng cam tâm nhận lấy những điều chỉ đứng vào hàng thứ hai. Đừng trải qua cuộc sống chỉ để sống mà thôi. Bạn không được tạo ra để chỉ để bỏ mặc, lao dốc. Chúa tạo dựng nên bạn cho một sứ mạng và một mục đích. Điều đó bắt đầu bằng việc hỏi rằng, “Những gì tôi đang làm có phải là cách sử dụng tốt nhất cuộc đời của tôi không?”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những việc nào chiếm mất phần lớn thời gian của bạn?

2.    Những việc đó giúp bạn hoàn thành được bao nhiêu phần sứ mạng của đời sống mình?

3.    Bạn có thể thay đổi điều gì trong lịch trình và thứ tự ưu tiên của mình để được nghỉ ngơi nhiều hơn?

 

 


IS WHAT YOU’RE DOING THE BEST USE OF YOUR LIFE?

BY RICK WARREN —

“Be very careful how you live. Do not live like those who are not wise. Live wisely. I mean that you should use every chance you have for doing good, because these are evil times. So do not be foolish with your lives. But learn what the Lord wants you to do.”  Ephesians 5:15-17 (ICB)

If you want to make an impact with your life, you’ve got to get control of your time. Your time is your life. If you don’t learn to manage your time, you’ll limit the legacy of your life.

Ephesians 5:15-17 says, “Be very careful how you live. Do not live like those who are not wise. Live wisely. I mean that you should use every chance you have for doing good, because these are evil times. So do not be foolish with your lives. But learn what the Lord wants you to do” (ICB).

We all have the same amount of time every week: 168 hours. It’s what you do with it that counts! If you waste time, you’re wasting your life because your time is your life. You have to stop and ask, “Is this the best use of my time? Is this the best use of my life?”

You don’t have time for everything. But the good news is that God doesn’t expect you to do everything. So don’t feel guilty about it! There are only a few things worth doing in the first place.

Effective people figure out what’s essential in life and what’s trivial, and they spend more time doing the essential things and less time doing the trivial things. You can’t eliminate everything that’s trivial in your life, but you can reduce it.

This may sound simple, but it’s often difficult to choose between what’s best for your life and what’s easiest for your life—especially when you’re tired. When you’re tired, you don’t want to do the best thing. You want to do what’s easy. That’s why, if you’re really going to make something of your life, you have to learn to get some rest. If you’re not rested, you won’t have the mental, emotional, and physical strength to say, “I’m going to do the right thing instead of the easiest thing.”

Don’t waste your life. Don’t settle for second best. Don’t go through life just existing. You were not created to just coast. God made you for a mission and a purpose. That starts by asking, “Is what I’m doing the best use of my life?”

Talk It Over

  • What things take up most of your time?
  • How much are those things helping you fulfill your mission in life?
  • What can you change in your schedule and priorities so that you can get more rest?