0572“Con quyết tâm vâng giữ luật pháp của Chúa mãi mãi, cho đến cùng” (Thi 119:112 CEV).

Những người học cách làm thế nào để chiến đấu trận chiến trong tâm trí của họ sẽ sống một cuộc sống có hiệu quả hơn.

Nếu bạn muốn học cách làm chủ được tâm trí của mình, bạn phải được giải thoát khỏi những suy nghĩ gây tổn hại cho bạn. Điều đó không dễ dàng chút nào bởi vì bạn đang ở trong trận chiến với ba kẻ thù đang cố gắng kiểm soát tư tưởng của bạn.

Kẻ thù đầu tiên là bản tính con người cũ của bạn. Phao lô nói trong Rô-ma 7:23 rằng, “tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi” (TTHĐ).

Bạn có bao giờ thấy mình đang làm những điều mình không thật sự muốn làm không? Đó là trận chiến trong đầu óc bạn giữa bản tính tội lỗi cũ và những ý định tốt của bạn.

Kẻ thù thứ hai là Sa-tan. Sa-tan không thể bắt buộc bạn làm bất cứ điều gì, nhưng nó có thể đưa ra những gợi ý. Những gợi ý đó vô cùng mạnh mẽ. Nó đang liên tục gieo những tư tưởng tiêu cực vào trong đầu óc bạn. Nó sẽ dùng những người khác hoặc những điều bạn xem thấy trên TV, hay nó chỉ gieo một ý tưởng vào trong tâm trí bạn.

Kẻ thù thứ ba là hệ thống giá trị của thế gian. Xã hội hiện đại hiếm khi nào khuyến khích tính tự kỷ luật bản thân. Các lời quảng cáo nói với bạn rằng, “Bạn xứng đáng được thoải mái hôm nay. Hãy làm như bạn muốn. Chúng tôi sẽ làm hết tất cả cho bạn.”

Kinh Thánh cho biết trong IGiăng 2:16 rằng, “Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian” (TTHĐ).

Với những kẻ thù như thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi con người phải vật lộn với sự nản lòng, tuyệt vọng, và thất bại!

Vì vậy, bạn sẽ chiến đấu với trận chiến này như thế nào? Hãy xem những gì được nói trong IICô 10:3-5, “Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (TTHĐ*).

Bạn có một sự lựa chọn. Đầu óc của bạn phải lắng nghe bạn. Chúa đã không chỉ ban cho bạn đầu óc. Ngài cũng ban cho bạn có được một ý chí nữa!

Kinh Thánh dạy rằng, “Con quyết tâm vâng giữ luật pháp của Chúa mãi mãi, cho đến cùng” (Thi  119:112 CEV*). Thời điểm tốt nhất để thắng cuộc chiến với sự cám dỗ là trước khi cám dỗ bắt đầu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có tin rằng tuân theo những luật lệ và sự hướng dẫn của Chúa sẽ đem lại sự tự do và giúp bạn tận hưởng cuộc sống của mình không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Sa-tan đặc biệt dùng điều gì trong cuộc sống của bạn để khiến bạn tập trung vào những tư tưởng và hành vi gây tốn hại?

3.    Bạn có thể thực hiện những bước nào để học thuộc lòng Kinh Thánh hầu cho bạn có thể chiến đấu với sự cám dỗ cách hiệu quả hơn?

Chú thích:

CEV*: Bản dịch Contemporary English Version

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


MAKE UP YOUR MIND TO MANAGE YOUR MIND

By Rick Warren —

“I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what" (Psalm 119:112 CEV).

People who learn how to fight the battle in their minds live more effective lives.

If you want to learn to manage your mind, you have to be delivered from destructive thoughts. That isn’t easy because you are in a battle with three enemies trying to control your thoughts.

The first enemy is your old nature. Paul said in Romans 7:23, “There is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me” (NLT).

Do you ever find yourself doing things you don’t really want to do? That’s the battle in your mind between your old, sinful nature and your good intentions.

The second enemy is Satan. Satan cannot force you to do anything, but he can make suggestions. Those suggestions are incredibly powerful. He is constantly planting negative thoughts in your mind. He’ll use other people or what you watch on TV, or he’ll just throw a thought in your mind.

The third enemy is the world’s value system. Modern society rarely encourages self-discipline. Advertisements tell you, “You deserve a break today. Have it your way. We do it all for you.”

The Bible says in 1 John 2:16, “For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world” (NIV).

With enemies like that, no wonder people struggle with discouragement, despair, and failure!

So, how do you fight this battle? Look at what 2 Corinthians 10:3-5 says: “Though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ” (NIV).

You have a choice. Your mind has to listen to you. God didn’t give you just a mind. He gave you a will too!

The Bible says, “I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what” (Psalm 119:112 CEV). The best time to win the battle with temptation is before it begins.

Talk It Over

  • Do you believe that following God’s rules and instructions brings freedom and helps you enjoy your life? Why or why not?
  • What does Satan specifically use in your life to keep you focused on destructive thoughts and behaviors?
  • What steps can you take to memorize Scripture so that you can more effectively battle temptation?

Thiên