0573“Điều răn quan trọng nhất là…Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:29-30 TTHĐ).

Chúa Jêsus nói rằng Đức Chúa Trời không muốn bạn chỉ yêu Ngài cách đại khái mà thôi. Chúa muốn bạn yêu Chúa một cách tha thiết “hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:29-30 TTHĐ).

Bạn có nghe được cảm xúc trong những lời của Chúa Jêsus không? Chúa muốn nhiều hơn là kiến thức trong đầu óc bạn. Chúa muốn một quan hệ đầy xúc cảm với bạn.

Dưới đây là một số điều bạn cần hiểu về cảm xúc. Chúa có cảm xúc. Vâng, Chúa đầy cảm xúc. Chúa cảm thấy sự vui mừng, đau buồn, tức giận và đau đớn. Chúa thậm chí còn cảm thấy căm ghét đối với tội lỗi. Bạn cũng có cảm xúc, bởi vì bạn được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Nếu Chúa không phải là một Đức Chúa Trời có cảm xúc, bạn sẽ không có bất kỳ một cảm xúc nào.

Khả năng cảm nhận của bạn là một món quà đến từ Chúa. Cảm xúc khiến bạn là một người có nhân tính. Khả năng cảm xúc của bạn khiến cho bạn có thể yêu thương và sáng tạo. Cảm xúc của bạn giúp bạn trung tín, trung thành, tốt bụng và rộng rãi. Cảm xúc của bạn giúp bạn kinh nghiệm được tất cả những cảm giác gắn liền với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm xúc của bạn có thể không phải lúc nào cũng như một món quà, nhưng ngay cả những xúc cảm tiêu cực cũng có một mục đích.

Có hai trạng thái cảm xúc cực đoan cần phải tránh. Một phía của trạng thái cực đoan là chủ nghĩa cảm xúc. Chủ nghĩa cảm xúc nói rằng điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống là bạn cảm thấy như thế nào — chứ không phải bạn suy nghĩ điều gì hoặc điều gì đúng hay sai. Với chủ nghĩa cảm xúc, mọi thứ trong cuộc sống đều dựa trên cảm xúc của bạn; cảm xúc điều khiển đời sống của bạn.

Một phía khác của trạng thái cực đoan là chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ nói rằng cảm xúc không quan trọng chút nào cả, điều quan trọng duy nhất là sự hiểu biết và ý chí của bạn. Những Cơ Đốc Nhân theo chủ nghĩa này coi nhẹ cảm xúc của mình.

Sự thật là, Chúa đã cho bạn cảm xúc là có một lý do. Và Chúa muốn bạn thờ phượng Ngài với tất cả tấm lòng cũng như tâm trí, linh hồn và sức lực của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đôi khi bạn thờ phượng Chúa với đầu óc hơn với tấm lòng của mình như thế nào?

2.    Bạn là người “bộc lộ” hay “kiềm chế” cảm xúc của mình?

3.    Bạn thấy việc mang cảm xúc của mình vào trong mối quan hệ với Chúa là dễ dàng hay khó khăn? Tại sao vậy?

 

 

 


YOUR EMOTIONS SERVE A PURPOSE

By Rick Warren —

“The most important commandment is this . . . 'You must love the LORD your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength.'” (Mark 12:29-30 NLT).

Jesus says God doesn’t want you to just kind of love him. He wants you to love him passionately—“with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength” (Mark 12:29-30).

Do you hear the emotion in the words of Jesus? He wants more than your head knowledge. He wants an emotional relationship with you.

Here are some things you need to understand about emotions:

God has emotions. Yes, God is emotional. He feels joy, grief, anger, and pain. He even feels hatred toward sin. You have emotions, too, because you’re made in God’s image. If God wasn’t an emotional God, you wouldn’t have any emotions.

Your ability to feel is a gift from God. Emotions make you human. Your emotional ability allows you to love and create. Your emotions help you to be faithful, loyal, kind, and generous. Your emotions help you experience all the feelings that are attached to the good things in life. Your emotions may not always seem like a gift, but even negative emotions have a purpose.

There are two emotional extremes to avoid. One extreme is emotionalism. Emotionalism says the only thing that matters in life is how you feel—not what you think or what’s right or wrong. With emotionalism, everything in life is based on your emotions; emotions control your life.

The other extreme is stoicism. Stoicism says feelings aren’t important at all, and the only things that matter are your intellect and your will. Christians who follow this approach downplay their emotions.

The truth is, God gave you your emotions for a reason. And he wants you to worship him with all your heart as well as your mind, soul, and strength.

Talk It Over

  • How do you sometimes worship God more with your head than your heart?
  • Are you more of a “gusher” or a “stuffer” with your emotions? How can you see the results of that in your life?
  • Do you find it easy or difficult to bring your emotions into your relationship with God? Why?