0571“Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm, nhờ bánh, nhưng nhờ vâng theo mọi lời Đức Chúa Trời phán dạy” (Ma-thi-ơ 4:4 KTHĐ).

Nếu bạn muốn có một tâm trí khỏe mạnh, bạn phải nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng lẽ thật.

Bạn biết về tầm quan trọng của việc dinh dưỡng. Thức ăn bổ dưỡng và calori tốt giúp bạn mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và cho bạn được nhiều sức lực hơn. Calori xấu và đồ ăn vặt gây hại cho cơ thể bạn. Điều này cũng đúng với đời sống suy nghĩ của bạn. Bạn phải nuôi dưỡng tâm trí của mình không phải với thức ăn vặt hay độc hại mà bằng lẽ thật.

Một lần tôi được vinh dự giảng dạy tại Đại Học Oxford. Khi ở đó, tôi được mời tham dự một buổi họp của Oxford Analytica — một nhóm có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Mỗi ngày vào khoảng 6 giờ sáng, các học giả hàng đầu sẽ họp lại để nhận báo cáo từ khắp nơi trên thế giới về những gì đã xảy ra trong 24 giờ qua, từ việc giá nông sản gia tăng ở Trung Quốc cho đến tình hình bất ổn ở Trung Đông. Sau đó, họ sẽ quyết định cần nói những gì về điều đó. Đến khoảng 11 giờ sáng, một báo cáo sẽ được cung cấp cho những nhóm đã trả rất nhiều tiền để nhận được thông tin này — chẳng hạn như chính phủ và những tập đoàn lớn.

Oxford Analytica được thành lập dựa trên ý tưởng: những nhà lãnh đạo giỏi nhất sẽ làm những quyết định tốt nhất khi họ có được những thông tin tốt nhất. Ngay cả những nhà lãnh đạo tài ba cũng dễ có thể đưa ra các quyết định sai lầm nếu họ không có những thông tin chính xác.

Để sống một cuộc đời sống tốt đẹp nhất — một cuộc sống mà Chúa muốn bạn phải sống — bạn cũng cần có những thông tin tốt nhất. Và bạn sẽ tìm thấy được những thông tin đó trong Lời Chúa. 

Kinh Thánh dạy trong Ma-thi-ơ 4:4 rằng, “Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm, nhờ bánh, nhưng nhờ vâng theo mọi lời Đức Chúa Trời phán dạy” (KTHĐ).

Chúa muốn bạn có được những quyết định tốt nhất và nhận được những điều tốt nhất từ Chúa cho cuộc sống mình. Bạn làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng bằng Lời Chúa suốt ngày và mỗi ngày.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phần quan trọng nhất trong thói quen buổi sáng của bạn là gì? Việc nuôi dưỡng bằng Lời Chúa nằm đâu trong thói quen đó?

2.    Làm thế nào bạn có thể kết hợp việc học hỏi và ghi nhớ Lời Chúa vào trong ngày làm việc của mình?

3.    Bạn cùng gia đình và bạn bè có thể được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa qua một số cách nào?

 

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào đời sống con. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


FEED YOUR MIND WITH GOD’S WORD

By Rick Warren —

“People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God" (Matthew 4:4 NLT).

If you want a healthy mind, you must feed your mind with truth.

You know the importance of nutrition. Good food and good calories make you stronger and healthier and give you more energy. Bad calories and junk food harm your body. The same is true in your thought life. You must feed your mind not with junk or poison but with truth.

One time I had the privilege of lecturing at the University of Oxford. While there, I was invited to go to a meeting of Oxford Analytica—a group that has enormous influence in the world. Every day around 6 a.m., leading scholars would gather to get reports from all around the world about what’s happened in the last 24 hours, from crop prices rising in China to unrest in the Middle East. Then they would decide what needs to be said about it. By 11 a.m., a report would be given to groups that pay a lot of money for this information—such as governments and major corporations.

Oxford Analytica was founded on the idea that the best leaders make the best decisions when they have the best information. Even good leaders are more likely to make a bad decisions if they don’t have good information.

To live the best life—the life God wants you to live—you need the best information too. And you’ll find that information in the Word of God.

The Bible says in Matthew 4:4, “People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God” (NLT).

God wants you to make the best decisions and receive his best for your life. You do that by feeding on the Word of God throughout your day, every day.

Talk It Over

  • What is the most important part of your morning routine? Where does studying God’s Word fall in that routine?
  • How can you incorporate learning and memorizing God’s Word into your workday?
  • What are some ways you can feed on God’s Word together with your family or friends?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”