0046“Đa-ni-ên lập tức vào xin vua cho thêm thời gian để giải thích giấc chiêm bao đó cho vua.” (Đa 2:16 BHĐ)

Khi bạn bị yêu cầu làm một việc gì không thể làm được, bạn bắt đầu bằng cách không chịu hoảng sợ và bằng cách hỏi lý do tại sao. Bài tĩnh nguyện hôm qua đã bàn đến những điều đó.

Nhưng rồi bạn lại xin cho có nhiều thời gian hơn để giải quyết.

Tại sao như vậy? Sự cám dỗ lớn nhất của bạn trong hoàn cảnh khủng hoảng là hành động bốc đồng. Bạn thường không suy nghĩ một cách hợp lý. Bạn thường suy nghĩ với cảm xúc. Bạn muốn quyết định nhanh chóng.

Nhưng làm một quyết định đúng đắn quan trọng hơn là làm một quyết định nhanh chóng.

Một quyết định sai lầm vẫn là sai lầm bất kỳ bạn đã làm quyết định đó nhanh đến cỡ nào.

Vì vậy hãy lùi lại một bước, hít thở thật sâu vào, bình tĩnh lại, và thưa chuyện cùng Chúa.

Đa-ni-ên đã làm như vậy khi nhà vua yêu cầu cậu ta giải thích một điềm chiêm bao (sau khi đã ra lệnh hành quyết một vài người đầu tiên thử giải mộng cho vua).

Kinh Thánh chép, “Đa-ni-ên lập tức vào xin vua cho thêm thời gian để giải thích giấc chiêm bao đó cho vua.” (Đa-ni-ên 2:16 BHĐ)

Tôi không biết khi còn là một thiếu niên tôi có thể làm được như vậy không.  Đa-ni-ên lập tức vào gặp nhà vua đầy quyền lực này và xin thêm thời gian.

Đa-ni-ên đã không lần lữa, nhưng cậu ta cũng không quyết định hấp tấp. Cậu ta cho chúng ta một mẫu mực rất tốt để giải quyết với những tình huống áp lực nặng nề.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1. Bạn có từng hành động hấp tấp khi bị yêu cầu thực hiện một điều gì thật khó không? Kết qủa như thế nào?

2. Tạo sao lại dễ cho chúng ta lần lữa trong một hoàn cảnh khó khăn?

3. Người nào trong đời sống của bạn cần được nhắc nhở rằng chậm rãi trong hoàn cảnh khó khăn là quan trọng?

 


Make the Right Decision, Not Just a Fast One

BY RICK WARREN —

“Daniel went at once to see the king and requested more time to tell the king what the dream meant.” Daniel 2:16 (NLT)

When you’re asked to do something that’s impossible, you start by refusing to panic and by getting all the facts. Then, you ask for more time.

Why? Because your biggest temptation in the midst of crisis is to be impulsive. You’re typically not thinking rationally. You’re thinking emotionally. You want to make a quick decision.

But it’s more important to make the right decision than a fast decision.

A wrong decision is wrong, no matter how quickly you make it. So step back, take a deep breath, calm down, and talk to God.

Daniel did this when the king asked him to interpret a dream (after the king ordered the killing of the first few people who tried): “Daniel went at once to see the king and requested more time to tell the king what the dream meant” (Daniel 2:16 NLT).

He gives us a great model for dealing with a high-pressure situation by asking for more time and then talking to God about it.

You’re more likely to make a better decision when you don’t rush to make a quick one. Take your time.

Talk It Over

Have you ever acted rashly when asked to do something really tough? How did that work out?

Why is it so easy to procrastinate when you’re in a difficult situation?

Who in your life needs to be reminded that taking their time is important?