0047“Rồi Đa-ni-ên trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm nầy, để Đa-ni-ên và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Ba-by-lôn.” (Đa 2:17-18 BHĐ)

Đức Chúa Trời luôn luôn thử thách (test) bạn trước khi Ngài ban phước (bless) cho bạn.

Đôi khi sự thử thách của Chúa đến từ những người yêu cầu bạn làm những chuyện không thể làm được—giống như một người chủ yêu cầu bạn hoàn thành một dự án quá gấp rút không thể làm nỗi.

Trong những bài tĩnh nguyện trước, tôi đã chia sẻ cho bạn vài bước đầu tiên.  Bạn từ chối không chịu hoảng sợ, bạn thu thập thêm dữ kiện, và bạn xin thêm thời gian.

Kế tiếp bạn nhờ những người bạn cầu thay nâng đỡ cho bạn. Đa-ni-ên đã làm điều này sau khi nhà vua yêu cầu cậu ta giải một điềm chiêm bao, một yêu cầu mà suýt chút nữa đã khiến cho nhiều người bị giết chết.

Kinh Thánh chép, “Rồi Đa-ni-ên trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm nầy, để Đa-ni-ên và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Ba-by-lôn.” (Đa-ni-ên 2:17-18 BHĐ)

Đa-ni-ên nhận biết rằng đây là một yêu cầu rất lớn. Cả vương quốc đang treo trên cân. Nhà vua không suy nghĩ sáng suốt. Ông ta sắp sửa giết hết mọi người trong triều. Vì vậy Đa-ni-ên nhờ ban cầu nguyện của mình hành động.

Giống như Đa-ni-ên, bạn có những người cầu thay mà mình có thể nhờ cậy được khi cuộc sống trở nên khó khăn không?

Thời điểm để thành lập một ban cầu nguyện không phải là khi có điều gì xấu xảy ra. Bạn cần có những người cầu thay cho mình đó trước khi một khủng hoảng ập đến.

Một lúc nào đó, bạn sẽ phải đối diện với những khó khăn. Bạn sẽ bị yêu cầu làm những việc không thể làm được. Những ngày đen tối sẽ đến.

Những người bạn nào bạn có thể nhờ cậy được khi bạn phải đối diện với những bất năng? Bạn không cần có nhiều người. Nhưng bạn thật sự cần có bốn hoặc năm người bạn sẵn sàng hậu thuẫn cho bạn khi cuộc sống vượt khỏi tầm tay của bạn.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1. Sự nâng đỡ cầu thay quan trọng như thế nào trong đời sống của bạn?

2. Những người nào bạn có thể nhờ cầu nguyện cho bạn—đặc biệt khi bạn phải đối diện với những bất năng?

3. Bạn đã từng thấy Chúa hành động như thế nào qua lời cầu nguyện của bạn cho những người khác?

 

 


Ask Your Friends for Prayer Support

BY RICK WARREN — 

“Then Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael, and Azariah what had happened. He urged them to ask the God of heaven to show them his mercy by telling them the secret, so they would not be executed along with the other wise men of Babylon” (Daniel 2:17-18 NLT)

God always tests you before he blesses you.

Sometimes his tests come through people who ask you to do something impossible — like a boss who wants you to finish a project impossibly quickly.

In previous devotionals, I gave you the first few steps. You refuse to panic, you get more information, and you ask for more time.

Next you enlist prayer support from your friends. Daniel did this after the king asked him to interpret a dream, a request that had just about gotten others killed.

The Bible says, “Then Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael, and Azariah what had happened. He urged them to ask the God of heaven to show them his mercy by telling them the secret, so they would not be executed along with the other wise men of Babylon” (Daniel 2:17-18 NLT).

Daniel realized this was a big request. The kingdom hung in the balance. The king wasn’t thinking clearly. He was about to kill everyone on his court. So Daniel got his prayer team going.

Do you, like Daniel, have prayer partners to depend upon when life gets tough?

The time to line up a prayer team isn’t when something bad happens. You need to have those partners lined up before a crisis hits.

At some point, you’ll face tough times. You’ll be asked to do impossible tasks. Dark days will come.

What friends will you call on when you’re facing the impossible? You don’t need a lot of people. But you do need four or five friends who will have your back when life gets out of hand.

Talk It Over

  • How has prayer support been important in your life?
  • What people can you go to for prayer — especially when you’re facing the impossible?
  • How have you seen God work through your prayers for others?