0013“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:6-7 NLT).

Không dễ dàng để ngừng lo lắng về những điều thường đáng lo sợ hằng ngày của bạn, nhưng Chúa cho bạn biết làm thế nào có thể làm được. Chúa bảo rằng bạn nên cầu nguyện về tất cả mọi sự và tạ ơn về những gì Ngài đang làm. Lời cầu nguyện biết ơn đem đến sự bình an. Đức Chúa Trời nói rằng khi bạn bắt đầu lo lắng, bạn nên cầu nguyện.

Cha mẹ hiểu rõ sức mạnh của lời cầu nguyện biết ơn. Phần lớn cha mẹ không hài lòng khi con cái cứ hỏi xin mà không bao giờ nói “cảm ơn” cho những gì khi chúng nhận được.

Chúa cũng nhìn theo cách như vậy. Ngài đang chờ đợi bạn cầu xin Ngài cho những điều bạn cần, điều bạn muốn. Hơn 20 lần trong Tân Ước, bạn đã được bảo rằng “hãy xin” Ngài. Nhưng Chúa muốn bạn cầu xin Ngài với lòng biết ơn.

Kinh Thánh khuyên chúng ta phải cụ thể trong lời cầu xin – và trong lời ca ngợi. Thay vì chỉ nói một câu đơn giản “cảm ơn Chúa về mọi sự,” Chúa muốn bạn thưa với Ngài bạn biết ơn về điều gì.

Khi tôi nói với vợ tôi, “Anh rất biết ơn về em,” cô ấy bảo tôi phải cụ thể. Cô ấy thích nghe tôi cảm kích điều gì về cô và tôi biết ơn điều gì về cô. Chúa muốn nghe những điều tương tự. Vì vậy khi bạn cầu nguyện, hãy thưa với Chúa bạn biết ơn về điều gì. Cầu nguyện là một trong những cách quan trọng nhất chúng ta nói “cảm ơn” với Chúa.

Có một số điều cần phải có một bước lớn trong đức tin khi bạn cảm ơn Chúa trước. Khi bạn có đức tin để cảm ơn Chúa trước – trước khi bạn có thể thấy Chúa đang làm việc như thế nào – những phép lạ xảy ra.

Bạn càng biết ơn chừng nào, Chúa càng làm việc trên đời sống bạn nhiều chừng ấy. Kinh Thánh nói rằng Chúa ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Ngài dùng lời cảm tạ của bạn như là một công cụ của quyền năng trong đời sống của bạn.

Vì vậy, hãy dành thì giờ để thưa với Chúa tất cả những điều mà bạn biết ơn Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lòng biết ơn kéo bạn đến gần Chúa Jêsus hơn và giúp bạn phản ánh những thứ tự ưu tiên của Chúa như thế nào?

2.    Một số lý do cụ thể mà bạn biết ơn Chúa là gì? Hãy dành thì giờ cầu nguyện cảm tạ Chúa về những điều đó.

3.    Một số cách bạn tin Chúa sẽ ban phước cho bạn trong tương lai là gì? Hãy cảm tạ Chúa cho những điều đó – trước khi chúng xảy ra.

 

 

 


THE POWER OF GRATEFUL PRAYERS

By Rick Warren —

“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. If you do this, you will experience God’s peace” (Philippians 4:6-7 NLT).

In Philippians 4:6-7 you’ll find one of the most difficult teachings to obey in the entire Bible: “Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. If you do this, you will experience God’s peace” (NLT).

It’s not easy to stop worrying about the often-scary, everyday parts of your life, but God tells you how. He says you should pray about everything and thank him for all he has done. Grateful prayer brings peace. God says that, when you start to worry, you should pray.

Parents understand the power of grateful prayers. Most parents wouldn’t appreciate their children always making requests and never saying “thank you” for the things they’ve received.

God sees it the same way. He is waiting for you to ask him for what you need and want. More than 20 times in the New Testament, you’re told to “ask” him. But he wants you to ask with gratefulness.

The Bible urges you to be specific in your requests—and in your praises. Instead of a simple “thank you for everything,” God wants you to tell him what you’re grateful for.

When I say to my wife, “I’m so grateful for you,” she tells me to be specific. She likes to hear what I appreciate about her and what I’m grateful for about her. God does too. So when you pray, tell God what you’re thankful for.

Something that can require an even bigger step of faith is when you thank God in advance. When you have the faith to thank God ahead of time—before you can see how he’s working—miracles happen.

The more thankful you are, the more God will work in your life. The Bible says that God inhabits the praise of his people. He uses your thanksgiving as an instrument of power in your life.

So, take a moment now, and tell God everything you’re grateful for.

Talk It Over

- How does gratitude draw you closer to Jesus and help you reflect his priorities?

- What are some specific reasons you’re thankful to God? Spend some time in prayer thanking God for those things.

- What are some ways you believe God will bless you in the future? Thank God for those things—even before they happen.